Статті

Рішення №175 Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу та призначення керівника закладу загальної середньої освіти.

Україна

Миколаївська районна рада

Р І Ш Е Н Н Я

 

XXI сесії VII скликання                  №175                   "01" червня 2018 року

 

 Про затвердження Положення

 про порядок проведення конкурсу

 та призначення керівника закладу

 загальної середньої освіти 

 

      Відповідно до пункту 20 частини І статті   43 Закону України "Про місцеве самоврядування  в Україні", статті 26 Закону України "Про освіту",  пункту 2 статті 24, пункту 2  статті 26  Закону України "Про загальну середню освіту»,  наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2018 року  № 291 «Про затвердження Типового положення про конкурс  на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти», зареєстрованого   в Міністерстві   юстиції України від 16 квітня 2018 року №454/31906,  районна рада

 

ВИРІШИЛА:

                                

1.Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу та призначення керівника  закладу загальної середньої  освіти (додаток 1).

2. Затвердити перелік питань та форму перевірки знання законодавства (письмове тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань   для конкурсу на  посаду керівника закладу загальної середньої освіти (додаток 2).

3. Затвердити   форму контракту із керівником  закладу  загальної середньої освіти (додаток 3).

4. Делегувати повноваження щодо укладення контракту із керівником   закладу загальної середньої освіти начальнику відділу освіти Миколаївської районної державної адміністрації.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної політики та спорту

   

Голова районної ради                                             В.Л.Купченко


Додаток 1

до рішення районної ради

від «01» червня 2018 року

№175

                                                                                                                     

Положення

про порядок проведення конкурсу та призначення

керівника закладу  загальної середньої освіти  

 

1. Це Положення визначає механізм проведення конкурсу  та призначення на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища Миколаївського району Одеської області (далі заклади освіти). 

2. Керівником може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту за рівнем магістра, відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV « Прикінцеві  та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту»,  освіта за рівнем спеціаліста прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.

3. Не може бути призначена  на посаду керівника особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або  на яку протягом останнього року накладалося адміністративне  стягнення за вчинення корупційного правопорушення; 

-   обіймала посаду керівника   відповідного закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше).

     4. Конкурс складається з таких етапів:

- прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

- оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

- прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

- перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

- допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

- ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

- проведення конкурсного відбору;

- визначення переможця конкурсу;

- оприлюднення результатів конкурсу.

5. Рішення про проведення конкурсу приймає відділ  освіти Миколаївської районної державної адміністрації :

- одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;

- упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

6.  Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайтах відділу освіти Миколаївської районної державної адміністрації, Миколаївської  районної ради,  закладу освіти, газети «Миколаївський вісник» наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

- найменування і місцезнаходження закладу;

- найменування посади та умови оплати праці;

- кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту";

- вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;

- дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;

- прізвище та ім'я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

7. Організацію та проведення конкурсного відбору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації.

8. Для проведення конкурсу відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації затверджує персональний склад конкурсної комісії з рівною кількістю представників кожної із сторін, визначених Законом України "Про загальну середню освіту". 

 До складу конкурсної комісії включаються:

- представники  профільної постійної депутатської  комісії районної ради, делеговані комісією - 2; 

- представник відділу освіти   відповідно до наказу начальника відділу освіти Миколаївської райдержадміністрації -1,

- представникиоргану батьківського самоврядування закладу освіти, делеговані засіданням -2;

- представникиоргану самоврядування працівників закладу освіти , обрані на загальних  зборах   колективу – 2; 

- представники громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти району, делеговані засіданням -2.

    До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань, експерти у сфері загальної середньої освіти.

Персональний склад  конкурсної комісії затверджується  наказом відділу освіти Миколаївської районної державної адміністрації, відповідно до вимог даного Положення.

Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить 9 осіб.

9. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті відділу освіти Миколаївської районної державної адміністрації впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

10. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об'єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновника, його представників.

11. Для участі у конкурсі подають такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що становить 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

12. Упродовж п'яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

- перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

- приймає рішення    недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

- оприлюднює на веб-сайті засновника перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

13. Відділ освіти Миколаївської райдержадміністрації  зобов'язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

14. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року N 988-р ;

- перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Перелік питань та форма перевірки знання законодавства (письмове тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань   оприлюднюються на веб-сайті відділу освіти   Миколаївської районної державної адміністрації.

Відділ освіти   Миколаївської районної державної адміністрації зобов'язаний забезпечити відеофіксацію  конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

15. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті відділу освіти Миколаївської районної державної адміністрації.

16. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

     -    відсутні заяви про участь у конкурсі;

-          до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

-          жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

17. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу  начальник відділу освіти Миколаївської районної державної адміністрації призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт). 

      Форма строкового трудового договіру(контракту) затверджується Миколаївською районною радою.

18.Всі інші неурегульовані даним Положенням питання вирішуються колегіально на засіданні конкурсної комісії.


Додаток 2

 до рішення районної ради

від «01» червня 2018 року

      №175

 

Перелік

питань, зразок ситуаційних завдань

 та критерії оцінювання тестувань і завдань  для конкурсу на

  призначення  керівника закладу  загальної середньої освіти 

 


Питання

ЗАКОН «ПРО ОСВІТУ» (кожне питання – 5 балів)

1.Види освіти (ст. 8)

2.Форми здобуття освіти (ст..9)

3.Територіальна доступність повної загальної середньої освіти. (ст. 13)

4.Права і обов’язки засновника закладу освіти. (ст. 25) 

5.Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти .(ст. 29)

6.Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти.(ст.30)          

7.Інституційний аудит (ст.45)

8.Моніторинг якості освіти .(ст. 48)

9.Права та обовязки здобувачів освіти .(ст. 53)

10.Інститут освітнього омбудсмена. (ст. 73)

 

 ЗАКОН «ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ» (кожне питання – 5 балів)

1.Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти.(ст. 9)

3. Педагогічні працівники.(ст. 24)

4. Зміст Державних стандартів загальної середньої освіти. (ст. 32)

5.Штатні розписи закладів загальної середньої освіти.(ст. 45)

 

КОНЦЕПЦІЯ реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"(кожне питання – 5 балів)

1.Мета Концепції.

2.Як  має виглядати випускник нової української школи .

3.Шляхи і способи розв’язання проблеми.

4.Строки реалізації Концепції. Етапи .

5.Очікувані результати.

 

Державний стандарт початкової освіти (кожне питання – 5 балів)

1.Мета початкової освіти.

2.Цикли початкової освіти.

3.Ключові компетентності .

4. Освітні галузі.

5. Мета математичної освітньої галузі.

 

1.Конституційне  право на освіту (ст. 53 Конституції) (5 балів)


Всього- 130 балів

 

Ситуаційні завдання (зразок)

1. Відомо, що сільський спорт знаходиться на сьогодні у вкрай занедбаному стані. Через це діти ведуть малорухливий спосіб життя, часто хворіють. Відсутнє спортивне дозвілля. Вкажіть Ваше бачення вирішення цієї проблеми та свої перші кроки з даного питання на посаді керівника.


2.Станом на сьогодні заклад загальної середньої освіти  має  слабку  матеріальну  базу, що вкрай негативно відображається на її роботі. Ваше бачення вирішення цієї проблеми та Ваші перші кроки у цьому напрямку.


3.Запропонувати шляхи впровадження ефективних заходів з енергозбереження взакладі загальної середньої освіти.


4. Моральний клімат будь-якого колективу має пряме відношення до продуктивності праці та коефіцієнту корисної дії цього колективу. На Вашу думку, як Ви, як керівник, забезпечуватимете відмінну дисципліну, належний морально-психологічний клімат. І, чи вважаєте Ви партнерські відносини між керівником і підлеглими правильними?

 

 Оцінюються два ситуаційні завдання    -  кожне 10 балів.

 

Вього - 20 балів

 

Загальна кількість балів – 150 


Додаток 3

до рішення районної ради

від «01» червня 2018 року

      №175

 

ТИПОВА ФОРМА

контракту з керівником   закладу загальної середньої освіти

комунальної форми власності

 

___________________________________________________________________,
(повна назва органу, до сфери управління якого належить (в управлінні якого перебуває) заклад)

в особі ____________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника органу, до сфери управління якого належить (в управлінні якого перебуває) заклад)

 який діє на   підставі ___________________________________(далі-Роботодавець), з однієї сторони, та

громадянин _________________________________________________________
                                                                (прізвище, ім’я та по батькові)

(далі - Керівник), з іншої сторони, уклали цей контракт про нижченаведене:

___________________________________________________________________
                                                (прізвище, ім’я та по батькові)

призначається на посаду _____________________________________________
                                                                               (найменування посади і закладу)

___________________________________________________________________

на строк дії цього контракту.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Керівник здійснює безпосереднє управління   закладом загальної середньої освіти на підставі єдиноначальності та умовах, викладених у контракті, відповідно до чинного  законодавства України, рішень Миколаївської районної ради Одеської області, розпоряджень голови Миколаївської районної державної адміністрації, наказів відділу освіти Миколаївської райдержадміністрації та статуту   закладу освіти.

1.2. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником і Роботодавцем.

1.3. Керівник є представником   закладу загальної середньої освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах наданих повноважень та несе відповідальність за свою діяльність відповідно до чинного законодавства України.  

1.4. Керівник підпорядкований, підзвітний та підконтрольний Роботодавцю в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом закладу та цим контрактом.

1.5. Призначення керівника  здійснює  відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації за    результатами  конкурсного  відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) шляхом укладання строкового трудового договору з дотриманням  вимог чинного законодавства. Надання відпустки Керівнику та направлення його у службове відрядження проводиться відповідно до чинного законодавства згідно з наказом відділу освіти Миколаївської районної державної адміністрації.

Звільнення Керівника із займаної посади здійснюється на підставі наказу відділу освіти Миколаївської районної державної адміністрації.

1.6. На період відпустки, хвороби або відсутності з інших поважних причин Керівника, його обов’язки виконує заступник Керівника, посадовими обов’язками якого це передбачено, або особа, яка призначається наказом відділу освіти Миколаївської районної державної адміністрації.

 

ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА

2.1.   Керiвник здiйснює   керiвництво закладом  , а саме: 

2.1.1. Оганізовує діяльність закладу освіти;

2.1.2.Вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти.

2.1.3.Призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки.

2.1.4.Забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм.

2.1.5.Забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

2.1.6.Забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти.

2.1.7.Сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти.

2.1.8.Сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти.

2.1.9.Здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.

2.2. Керiвник зобов’язаний:

2.2.1. Органiзовувати освітній  процес.

2.2.2. Забезпечувати контроль за виконанням навчальних планiв i програм,рiвнем досягнень учнiв у навчаннi.

2.2.3. Вiдповiдати за якiсть i ефективнiсть роботи педагогiчного колективу.

2.2.4. Забезпечувати права учнiв (вихованцiв) на їх захист вiд будь-яких форм фiзичного або психiчного насильства.

2.2.5. Здiйснювати контроль за проходженням працiвниками обов’язкових медичних оглядiв i нести за це вiдповiдальнiсть.

2.2.6. Створювати необхiднi умови для участi учнiв у позакласнiй та позашкiльнiй роботi, проведення виховної роботи.

2.2.7. Забезпечувати дотримання вимог охорони дитинства, санiтарно-гiгiєнiчних та протипожежних норм, технiки безпеки.

2.2.8. Контролювати органiзацiю харчування i медичного обслуговування учнiв.

2.2.9. Здiйснювати юридичне, економiчне та iнформацiйне забезпечення дiяльностi установи, пiдбiр квалiфiкованих кадрiв, упровадження прогресивних форм та методiв навчання i виховання.

2.2.10. Забезпечувати виконання зобов’язань перед бюджетом та Пенсiйним фондом України із виплати податкiв, зборiв та обов’язкових платежiв, а також зобов’язань щодо виплати заробiтної плати працiвникам.

2.2.11. Погоджувати з відділом освіти Миколаївської районної державної адміністрації штатний розпис закладу.

2.2.12. Забезпечувати збереження закрiпленого за закладом комунального майна;

2.2.13.Здiйснювати заходи щодо захисту навколишнього природного середовища,дотримання нормативів, лімітів використання природних та паливно-енергетичних ресурсів.

2.2.14. Забезпечувати реалiзацiю державно-освiтньої полiтики згiдно із ЗакономУкрани «Про освiту», Кодексом законiв про працю України.

2.2.15. Проводити пiдготовку та перепiдготовку педагогiчних працiвникiв закладу, їх професiйне, економiчне, правове навчання безпосередньо в закладi або за договором у   закладах освіти ; забезпечувати пiдготовку і проводити атестацію педагогічних та медичних працiвникiв.

2.2.16.Дотримуватися граничних сум витрат на придбання автомобiлiв, мобiльнихтелефонiв, комп’ютерiв, iншого обладнання та устаткування.

2.2.17. Забезпечувати подання в установленому порядку до відділу освіти Миколаївської районної державної адміністрації квартальної та рiчної фiнансової звiтностi закладу.

2.2.18. Вести вiдповiдальнiсть за свою дiяльнiсть перед учнями, батьками,педагогiчними працiвниками та загальними зборами (конференцiєю).

2.2.19. Дотримуватися встановленого   порядку укладання договорiв орендикомунального майна, закрiпленого за закладом; забезпечувати своєчаснiсть та повноту сплати орендарями орендної плати.

2.2.20. Створювати в закладi умови працi вiдповiдно до вимог нормативних актiв,а також забезпечувати додержання прав працiвникiв, гарантованих законодавством про охорону працi.

2.3. Керiвник має право:

2.3.1. Дiяти вiд iменi закладу, представляти i захищати його iнтереси у вiдносинах із суб’єктами господарювання.

2.3.2. Укладати господарськi та iншi угоди.

2.3.3. Видавати доручення.

2.3.4. Вiдкривати рахунки в банківських установах.

2.3.5. Користуватися правом розпорядження коштами закладу.

2.3.6. У межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження та давати вказiвки, обов’язковi для всiх пiдроздiлiв закладу та його працiвникiв.

2.3.7. Накладати на працiвникiв закладу згiдно з чинним законодавством стягнення.

2.3.8. Вирiшувати iншi питання, вiднесенi статутом закладу, Роботодавцем  та цим контрактом до компетенцiї Керiвника.

2.4. Керiвник укладає трудовi угоди з працiвниками закладу вiдповiдно до чинного законодавства.

2.5. Під час укладання трудових договорiв із працiвниками закладу,   визначення і забезпечення умов їх працi та вiдпочинку Керiвник керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом закладу, генеральною та галузевими угодами, колективним договором i фiнансовими можливостями закладу.

2.6. Керiвник вiдповiдно до чинного законодавства визначає структуру адмiнiстрації закладу, її чисельність та квалiфiкаційний склад, а також штатний розпис закладу.

 

ІІІ. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

3.1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, виходячи з установлених:

3.1.1. Посадового окладу, встановленого відповідно до тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів.

3.1.2. Підвищень посадового окладу за кваліфікаційну категорію.

3.1.3.      Надбавок (за вислугу років, почесне звання, престижність педагогічної праці тощо).

3.1.4. Доплат (за науковий ступінь, роботу у спеціалізованому закладі,тощо).

3.1.5. Премії за високі показники в роботі, розмір якої залежить від особистого внеску в загальні результати роботи закладу. Розмір премії встановлюється Роботодавцем відповідно до Положення про преміювання за високі показники в роботі, передбаченого колективним договором навчального закладу, за погодженням з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації.

3.1.6. Грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків. Розмір грошової винагороди встановлюється Роботодавцем відповідно до Положення про грошову винагороду за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків, передбаченого колективним договором   закладу освіти.

3.2. Керівнику надається допомога на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу.

Керівнику може виплачуватися премія в межах фонду оплати праці за наказом Роботодавця.

3.3. У разі неналежного виконання умов цього Контракту премія за високі показники в роботі, грошова винагорода за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків зменшується або не виплачується.

3.4. Посадовий оклад Керівника може бути переглянутий у відповідності зі змінами умов оплати праці відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, наказів галузевих міністерств та чинного законодавства України.

3.5. Керівникові надається щорічна основна відпустка та додаткова оплачувана відпустка за ненормований робочий день згідно з чинним законодавством, колективним договором закладу та графіком відпусток, затвердженого в установленому порядку.

 

ІV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РОБОТОДАВЦЯ

4.1. Роботодавець зобов’язаний:

4.1.1. Забезпечувати   заклад освіти  (за заявками) матеріально-технічними ресурсами в обсязі, необхідному для функціонування  закладу в межах бюджетного фінансування.

4.1.2.  Надавати інформацію на запити    закладу освіти .

4.1.3. Інформувати  про галузеву науково-освiтню полiтику.

4.2. Роботодавець  має право:

 4.2.1.Вимагати вiд Керівника надання дострокового звiту про його дії, якщо останнiй допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язкiв щодо управлiння закладом та розпорядження його майном.

4.2.2.Звiльняти Керiвника з посади у разi закiнчення контракту, достроково за вимогою Керiвника, а також у випадку порушень законодавчих актiв України та умов контракту;

4.2.3. Органiзовувати  фiнансовий контроль за дiяльнiстю закладу;

4.2.4. Здiйснювати  контроль за ефективнiстю використання i збереження закрiпленого за закладом комунального майна.

 

V. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ

ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

5.1. Зміни та доповнення до цього Контракту вносяться шляхом підписання додаткових угод, які є невід’ємною частиною Контракту. Контракт припиняє дію з підстав, передбачених чинним законодавством України та умовами цього Контракту.

5.2. Дострокове припинення Контракту можливе:

5.2.1. За угодою сторін.

5.2.2. З підстав, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України.

5.2.3. З інших підстав, передбачених чинним законодавством та цим Контрактом.

5.3. Керівник може бути відсторонений від посади в наступних випадках:

5.3.1. Настання нещасного випадку на виробництві, що призвело до каліцтва або смерті.

5.3.2. Якщо дії або бездіяльність Керівника завдають шкоди комунальному майну, закріпленому за навчальним закладом.

5.3.3. З підстав, передбачених статтею 46 Кодексу законів про працю України.

5.3.4. З інших підстав, передбачених чинним законодавством.

5.4. Керівник може бути звільнений з посади, а цей Контракт розірваний без попередження за ініціативою Роботодавця до закінчення строку його дії:

5.4.1. За поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог законодавства з питань охорони праці;

5.5. Керівник може за своєю ініціативою розірвати цей Контракт до закінчення строку його дії:

5.5.1. У випадку прийняття Роботодавцем рішень, що обмежують чи порушують права Керівника, втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, яке може призвести або вже призвело до погіршення результатів діяльності закладу.

5.5.2.У випадку хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов’язків за Контрактом та з інших причин.

5.6. У випадку дострокового розірвання Контракту відповідно до пунктів 5.4., 5.5. Розділу V цього Контракту інша Сторона повідомляється у письмовій формі за  2 місяці.

 

VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим контрактом.

6.2. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

VІІ. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

7.1. Цей Контракт діє з «__» _______ 20__ року по «___»_______ 20___ року і набирає чинності з дня підписання Сторонами.

7.2. Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності умов цього контракту, крім визначених законом випадків.

7.3. Цей контракт укладений українською мовою, на ___ сторінках у двох примірниках, які зберігаються у кожної зі Сторін і мають однакову юридичну силу.  

7.4. Керівник, який звільняється, протягом 5 (п’яти) робочих днів після прийняття Роботодавцем відповідного рішення проводить інвентаризацію всіх матеріальних цінностей навчального закладу, наявних документів, справ та на підставі проведеної інвентаризації надає на затвердження Роботодавцю Акт приймання-передачі.

 

VІІІ. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ 

8.1. Відомості про  заклад освіти:

Повна назва: ________________________________________________

Місцезнаходження:  _________________________________________

___________________________________________________________

8.2. Відомості про Роботодавця:

Повна назва:  Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації

Місцезнаходження: 67000,  Одеська область, Миколаївський район, смт Миколаївка, вул. Шкільна, 22-А

ПІБ керівника________________________________________

8.3. Відомості про Керівника:

ПІБ _______________________________________________________

Місце проживання (реєстрації) ________________________________

номер службового телефону  _______________________

номер мобільного телефону _______________________

серія, номер паспорта, ким і коли виданий  ______________________

___________________________________________________________________

        Роботодавець

                     Керівник

          ____________________
                     (підпис)

____________________

             (підпис)

________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

____________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

                            Дата

Дата


Календар новин

<< < Липень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31