Рішення №153 Про затвердження програми зайнятості населення Миколаївського району Одеської області на 2018-2020 роки.

Україна

Миколаївська районна рада

Р І Ш Е Н Н Я


XIX сесії VII скликання                №153              "07"  березня 2018 року            

  

Про затвердження Програми зайнятості

населення Миколаївського району

Одеської області на 2018-2020 роки

 

     Відповідно до п. 16 частини І ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,частини 2 ст. 18 Закону України «Про зайнятість населення» з метою забезпечення організаційних і правових умов та гарантій  для реалізації права на працю, посилення соціального захисту в умовах зростаючої конкуренції на ринку праці, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму зайнятості населення Миколаївського району Одеської області на 2018-2020 роки (далі - Програма), що додається.

2.Рекомендувати сільським , селищній радам при підготовці проектів рішень про сільські та селищні  бюджети  на 2018-2020 роки передбачити кошти на фінансування заходів, визначених Програмою.

 

3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію районноїради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної політики та спорту.

  

 

Голова районної ради                                               В.Л.Купченко

                                                                                                              Додаток 

                                                                                                           до рішення районної ради

                                                                                                        від  «07» березня 2018 року          №153

 

 

ПРОГРАМА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 НА 2018-2020 РОКИ

 

  

ПАСПОРТ

Програми зайнятості населення Миколаївського району

Одеської області на 2018-2020 роки

1

Ініціатор розроблення програми

Миколаївська районна державна адміністрація Одеської області

2

Розробник програми

Управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації

3

Спів розробники програми

Миколаївський районний центр зайнятості

4.

Відповідальний виконавець програми

Управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації, Миколаївський районний центр зайнятості  виконкоми сільських та селищних рад Миколаївського району

5.

Учасники програми

Миколаївська районна державна адміністрація Одеської області, виконкоми сільських та селищних рад Миколаївського району, громадські організації,  Миколаївський районний центр зайнятості .

6.

Термін реалізації програми

2018-2020 роки

6.1.

Етапи виконання програми   

( для дострокових програм)

-

7.

Перелік місцевих бюджетів,які беруть участь у виконання програми

 Районний бюджет,сільські та селищний бюджет, кошти не бюджетних джерел

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,необхідний для реалізації програми , всього

 ( тис. грн.)

2832.0*

 

у тому числі:

 

8.1.

Коштів районного бюджету

 

8.2.

Коштів сільських та селищної рад ( тис. грн.)

2832.0

8.3

Коштів інших джерел

(Фонд загально - обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття)

*

  

 

1.Визначення проблеми 

В сучасних умовах розвитку економіки особливої уваги набувають проблеми ефективної зайнятості населення України, створення ринку робочої сили і запобігання масового безробіття. Відповідно до Конституції України, одними з найважливіших прав людини визначаються соціально-економічні права. Серед них центральне місце посідає право на працю та, як його об’єктивна передумова, право на працевлаштування. Однією з найскладніших соціально-економічних проблем є формування ринку праці. На сьогодні найбільш гострою серед соціально - економічних проблем є проблема безробіття.

Безробіття – це соціально-економічне явище, при якому частина робочої сили (економічно активне населення) не зайнята у сфері економіки. Безробіття стало однією із основних соціально-економічних проблем, зумовивши поглиблення бідності , соціальної нестабільності, зростання злочинності, невикористання суспільних ресурсів Проблема безробіття є ключовим питанням у розвитку економіки, і не вирішивши його, неможливо налагодити ефективну діяльність економіки

Ринок праці – основний регулятор зайнятості населення, ефективність якої забезпечується саме через ринок праці. Необхідні передумови цієї ефективності в Україні закладені в трудовому законодавстві держави. Зокрема, Закон України «Про зайнятість населення» гарантує усім громадянам рівні права на вільний вибір місця роботи, вид діяльності, забороняє будь-які примусові заходи залучення до праці. Суспільство завжди зацікавлене питанням про ефективність використання робочої сили, оскільки доведено, що зростання безробіття на 1 % скорочує валовий національний продукт на 2 % .

Основними проблеми виникнення безробіття є:

- проблема молодіжного безробіття, адже молодь без досвіду роботи зазнає найбільших труднощів з пошуку роботи, особливо офіційного працевлаштування;

- структурні зрушення (міжгалузеві, внутрішньо - галузеві, регіональні) в економіці, що виражаються у впровадженні нових технологій, згортанні виробництва в традиційних галузях, закритті технічно відсталих підприємств;

– проблеми безробіття серед людей старшого віку;

– відповідне скорочення сукупного попиту на робочу силу;

– політика уряду в галузі оплати праці;

– скорочується купівельна спроможність населення;

– бюджет втрачає платників податків;

 – сезонні зміни в рівні виробництва в окремих галузях;

– зміни в демографічній структурі населення;

– рух робочої сили (професійний, соціальний, регіональний)

На сучасному етапі основними причинами безробіття  є: вивільнення внаслідок реорганізації чи ліквідації виробництва, скорочення штатів, звільнення за власним бажанням, неможливість знайти роботу після закінчення школи або вищого навчального закладу, звільнення через закінчення терміну контракту.

Ринок спроможний забезпечити зростання економічної ефективності, проте не здатний вирішити соціальні проблеми. Проблема безробіття є однією із ключових у ринковій економіці. Політику зайнятості необхідно провадити в межах загальної економічної політики, де зайнятість - одна з головних економічних цілей держави.

В умовах забезпечення інноваційного розвитку економіки важливого значення набуває кадрове забезпечення галузей економіки відповідно до реальних потреб ринку праці. Роботодавці сьогодні потребують висококваліфікованих працівників, які володіють сучасними технологіями. Тому основним фактором ефективності виробництва, його конкурентоспроможності та економічного зростання є наявність людських ресурсів, здатних на високому професійному рівні вирішувати виробничі завдання економіки.

  Для ефективного розвитку сфери зайнятості населення,захисту конституційних прав громадян на працю та збереження трудового потенціалу необхідні консолідовані зусилля місцевих органів виконавчої влади,органів місцевого самоврядування,державної служби зайнятості та інших соціальних партнерів.

  

Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення Миколаївського району за 2013-2017 роки

 

 З метою стабілізації ситуації в економічній сфері та на ринку праці району, активізації інвестиційної діяльності, динамічного розвитку інфраструктури, протягом 2017 року діяли Програми соціально-економічного та культурного розвитку Миколаївського району на 2017 рік та районна комплексна програма зайнятості населення на 2013-2017 роки.

 Основні напрямки діяльності виконавчої влади за період 2013-2017 роках відповідають стратегічним цілям державної політики. В районі здійснювались відповідні заходи щодо подолання негативних тенденцій, стабілізація усіх галузей народногосподарського комплексу та подальшого розвитку соціальної сфери. За вказаний період в Миколаївському районі в рамках оптимізації державні бюджетні установи провели значні скорочення штатної чисельності установ та організацій, які утримувались за рахунок державного бюджету. Разом з тим на протязі 2013-2017 років в районі зареєстровано  3-и юридичних особи ( 2 елеватори – « Василівський елеватор» , відділення «Полтавське ХПП»  та ТОВ « Кастар»), які створили близько 130 робочих місць . Після запровадження жорсткого контролю з боку держави лише в 2017 році легалізували свою діяльність та зареєстрували підприємницьку діяльність 150 фізичних осіб із категорії осіб, які мігрували в пошуках роботи до інших регіонів України. На протязі 2016-2017 років 3 найбільші господарства району  ( СТОВ « Олексіївське», «Єврос» «Надія України» ) на зимовий період не вивільняли працівників та не направляли їх на облік до Миколаївського районного центру зайнятості, тим самим забезпечивши не лише зростання доходів місцевих бюджетів, а й зайнятість своїх працівників на зимовий період . Протягом 2016 -2017 року активізувались підприємства м. Одеси ( « Водний мир»)  щодо найму працівників із сільських районів із забезпеченням обов’язкового соціального пакету та надання гуртожитку. Демобілізовані військовослужбовці учасники АТО подовжують службу на контрактній основі.

 Особливості географічного положення Одеської області та конфігурація території зумовили такий стан справ, що значна кількість районів та міст роз­ташованих на периферії, серед яких і Миколаївський район, мають слабкі кому­нікаційно-економічні зв’язки з центром області та між собою, а також низький розвиток інфраструктури, у першу чергу, соціальної.

Миколаївський район відноситься до території з низьким рівнем економічного розвитку та стандартами життя населення. В районі несприятлива демографічна ситуація і характеризується "старінням" населення та скорочен­ням чисельності населення щороку.

Станом на 1 січня 2017 року наявне населення району складає 15930 осіб, в тому числі міське населення – 2814 осіб, сільське населення – 13116 осіб.

 Станом на 1 січня  2018 року наявне населення району складає 15863 осіб, в тому числі міське населення – 2825 осіб, сільське населення – 13038 осіб.

Характерними ознаками  району є відсутність альтернативних джерел електропостачання, незадовільний стан інженерних мереж, віддаленість від транспортних магістралей, поганий стан доріг, високий рівень непрацездатного населення, відносно високий рівень ризику для підприємців, нерозвинута ринкова інфраструктура та галузь переробки сільськогосподарської продукції, низька зайнятість населення та низька купівельна спроможність населення.

Рівень зареєстрованого безробіття  за період з 2013 по 2017 роки був нестабільним так протягом 2013-2015 років він досяг максимального значення  4.07 % а починаючи з 2016 знизився до 2.47% і в2017 році очікуване виконання складатиме 3.12%

 Однією з основних актуальних проблем району є постійне скорочення робочих місць в районі внаслідок оптимізації (особливо в останні 2-3 роки) установ та організацій району, зростання рівня безробіття. За останні роки практично всі установи та організації району, такі як податкова інспекція , районний відділ статистики, управління Пенсійного фонду, санепідемстанція, філія райавтодору , відділ поліції, прокуратура, управління юстиції та виконавча служба, укртелекому та пошти, фонди соціального страхування, РЕМ, газове господарство - внаслідок оптимізації,  реорганізовані шляхом приєднання або ліквідації до інших районів області, в результаті чого постійно скорочуються робочі місця і відбувається зменшення чисельності працюючих в районі.  Протягом дії програми кількість штатних працівників зменшилось із 2517 ( 2013 році) 1625 ( у 2016 році) ( данні таблиці №2),  чисельність осіб які мали статус безробітного був нестабільним так у 2013 році рівень безробітного населення складав 228 осіб ,у 2014- 308 осіб,у 2015 досяг максимального значення 345 осіб і протягом 2016 -2017 року стабілізувався – фактично всі вивільнені особи , які були звільнені у період  оптимізації структури державних органів працевлаштувались ( табл..1). За період 2013-2017 років створено нових робочих місць , у т.ч.  у 2013 році - 115, 2014 році - 111, 2015 році – 90, 2016 році – 57, за 2017 рік – 95. Пріоритетним напрямком працевлаштування є роздрібна  торгівля – 95.0%, сільське господарство – 5.0%

  Потягом п’яти років дії програми  перебувало на обліку сумарно на кінець року 1390 безробітних, працевлаштовано 1237 осіб які перебували на обліку у центрі зайнятості. Протягом  звітного періоду проходили  професійне навчання - 763 особи, з них 763 направлено з початку року та пройшли професійне навчання  за професіями : водій , тракторист-машиніст, робітних фермерського господарства, обліковець, перукар, маникюрник ,бармен, адміністратор, офіціант, бухгалтер, підприємницька діяльність у сфері малого бізнесу, електрогазозварник, кухар та інші. 

 Підтримці рівня життєзабезпечення та мотивації до праці безробітних сприяла організація громадських робіт. Відповідно до розпорядження голови Миколаївської РДА  протягом 2013- 2017 років було організовано громадські роботи з суб’єктами господарювання різних форм власності. Тимчасовою роботою було забезпечено  824 безробітних, ( табл. 4)

 Проводиться робота по організації виплати одноразової допомоги по безробіттю на відкриття підприємницької діяльності. Але бажаючих започаткувати власну справу та отримати одноразову допомогу по безробіттю для здійснення підприємницької діяльності протягом 2013-2017 років всього лише 41 особа. Основна причина зниження рівня використання даної допомоги – зміни в законодавстві. Як негативний фактор – жодною особою старше 45 років не використано право на отримання ваучеру у 2017 році.

З метою задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах у районі функціонує учбовий заклад Ісаєвський професійний аграрний ліцей , який готує спеціалістів для сільського господарства ,протягом 2013-  2017 років було випущено 498 спеціалістів сільськогосподарських виробничих професій.

Середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника по району на кінець  2016 р. становила  2723 грн. За січень – червень 2017 року  згідно даних статистики середньомісячна заробітна плата склала 4786 гривень, в порівнянні з середньою зарплатою в 2016 році заробітна плата збільшилася  на 2063  грн., або на 175,8 %. В порівнянні із середньообласним показником середньої заробітної плати 6463 грн. середньомісячна заробітна плата в районі менша на 1677 грн. , або 26,0 %. За рівнем середньої заробітної плати в звітному періоді  2017 році першість утримували працівники державного управління , освіти, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги , сільського господарства .

 

На 01.01.2018 року заборгованість із виплати заробітної плати на території  Миколаївського району відсутня.

Запровадження державою обов’язкового дотримання встановлених гарантій в частині виплати мінімальної заробітної плати та здійснення контролю за дотриманням діючого законодавства зобов’язує керівників не бюджетної сфери підвищувати заробітну плату до рівня гарантованої.

  Для оперативного вирішення проблемних питань щодо виплати заробітної плати в районі проводиться щотижневий моніторинг стану  її виплати.

  Активізовано роботу робочої групи  щодо легалізації та вивчення стану дотримання законодавства про працю.

Протягом 2017 року проведено 5 засідань районної комісії з питань легалізації робочої сили та заробітної плати було запрошено більше 75 суб’єктів підприємницької діяльності району – основні питання які порушувались – дотримання роботодавцями мінімальних державних гарантій з виплати заробітної плати. Засідання робочих груп проводилось з метою проведення відповідної  інформаційно - роз’яснювальної роботи в частині застосування норм чинного законодавства з питань праці, а також наслідків, до яких може призвести  невиконання їх вимог порушниками законодавства в цій сфері.

За 2017 рік здійснено реєстрацію 22 колективних угоди організацій, установ та підприємств Миколаївського району, всі угоди надані на реєстрацію бюджетною сферою району.

   Сьогодні мале підприємництво, як самостійний елемент ринкової економіки, є одним із ефективних важелів вирішення таких економічних та соціальних проблем району, як швидке насичення ринку товарами і послугами, розвитку конкуренції, забезпечення зайнятості значної частини населення.

Розвиток підприємництва в районі залишається найбільш динамічним сектором економіки, який суттєво впливає на соціально - економічний розвиток району.

Протягом 2013 – 2017 років зареєстровано 343 суб’єктів підприємницької діяльності ( у т. ч . спд  – фіз. осіб – 302 та юридичних осіб – 41) в районі  відкрито  16 роздрібних магазинів та один об’єкт побутового обслуговування  (з них 2 магазини – в сільській місцевості) , в т.ч.  4 – приватних, 12 - орендовані;  закрито – 12 магазинів    ( з них 1 в сільській місцевості) , в т.ч.  – 3 приватних, 9 перебували в оренді . В роздрібній торговій мережі району реалізуються переважно товари вітчизняних виробників.

Органом державної реєстрації району за 2017 рік зареєстровано  73 суб’єкти підприємницької діяльності , із них 72 фізичних осіб-підприємців  та 1 – юридична особа, припинили свою діяльність всього 70 СПД, із них 51 фізичних осіб-підприємців  та 19 – юридичних осіб .   

Всього станом на 01.01.2018  року в органах реєстраційної служби району на обліку перебуває 903 суб'єкти підприємницької діяльності, з них - 423  фізичних осіб-підприємців , 480 – юридичних осіб  ( за 10 місяців поточного року загальна кількість СПД збільшилась всього на 3 ,  з них ФО – на 21 , ЮО – зменшилась на 18).

Динаміка в кількості СПД  району за останні п’ять років:

Стан  реєстрації юридичних осіб має чітку тенденцію до закриття – основна причина – при створенні юридичної особи не були враховані всі фактори ризику ведення підприємницької діяльності. При поглибленому аналізі встановлено ,що фактично закриваються мілкі фермерські господарства з незначною кількості землі,що в свою чергу призводить до неможливості конкурувати мілких фермерів перед агроформуваннями

  Починаючи з 2016 року змінилась негативна тенденція закриття спд - фізичних осіб на позитивну . пік закриття підприємців припав на 2014 рік – зареєстровано 58 осіб , закрито 181 особа підприємницької діяльності. Позитивна тенденція триває два останні роки і свідчить про дієвість заходів з боку держави направлені на легалізацію найманої праці. Протягом 2016-2017 року переважна кількість осіб,які зареєстрували підприємницьку діяльність фактично здійснюють в інших регіонах країни та в м. Одеса. Що в свою чергу свідчить про готовність населення до міграції в пошуках роботи

  Негативна динаміка розвитку підприємницької діяльності протягом останніх років пов’язана із зниженням рівня купівельної спроможності населення району,перед підприємцями району постає питання щодо доцільності ведення такого виду діяльності.  Зниження купівельної спроможності населення не сприяє розвитку підприємницької діяльності ,підприємцями не збільшується кількість найманої праці навіть при надання компенсації роботодавця фактичних витрат по сплаті єдиного соціального внеску – так протягом 2013-2017 років кількість роботодавців , які скористались державною підтримкою не перевищувало 5 осіб ( табл.3).

Стан розвитку торгівлі є одним із наочних індикаторів економічного розвитку Миколаївського району.                                                                                                                                                    

Торгівельну діяльність в районі здійснюють 175 об’єктів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування ( з них 87 в сільській місцевості )  загальною площею 10873 кв. м., з них роздрібних магазинів – 143 одиниць площею 9213 кв. м., ( з них 77 в сільській місцевості) , громадського харчування – 16 площею 1610 кв. м. (з них 8 в сільській місцевості) , побутового обслуговування – 16 одиниць (з них 2 в сільській місцевості) , 8 автозаправних станції, які здійснюють торгівлю паливно-мастильними матеріалами та газом (6- торгівлю нафтопродуктами, 3- торгівлю газом) , 8 аптек та аптечних кіосків, які здійснюють торгівлю лікарськими засобами, функціонують 2 ринки ( ринок райспоживспілки в смт. Миколаївка та міні-ринок в с. Новогригорівка , фізична особа-підприємець Чернова Н.Ю.). В роздрібній торговій мережі району реалізуються переважно товари вітчизняних виробників.  За 2017 рік відкрито  15 магазинів (1 – в сільській місцевості), з них 9 – орендовані та один заклад громадського харчування (в сільській місцевості) ,  закрито 10 магазинів (9 в сільській місцевості), з них 2 - орендовані, закрився  1 об’єкт побутового обслуговування в сільській місцевості. В роздрібній торговій мережі району реалізуються переважно товари вітчизняних виробників .

 З кожним роком заклади роздрібної торгівлі та громадського харчування району стають більш сучасними, їх власники розширюють свою сферу діяльності   В 2016 та 2017 роках на території району відкрито декілька сучасних  об’єктів роздрібної торгівлі – це магазин «Новинка» в с. Ісаєве (власник Саакян А.Г.) , магазин  «Лимон» (власник Шпачінський М.Г.) , магазин «Фаворит» (власник Стернік А.М.) та супермаркет «Тетяна» (власник Носуленко Н.А.) в смт. Миколаївка. Відкриті торгові заклади  радують око новим сучасним торговим та холодильним обладнанням, широким асортиментом товарів, гарною викладкою товару, а також можливістю розраховуватись за придбаний товар банківськими картками. Нові відкриті магазини - це не лише сучасні стандарти торгівлі, а й нові робочі місця. Лише в супермаркеті «Тетяна»  створено 5 робочих місць, планується і надалі створювати нові робочі місця.

 

  Всього протягом 2017 р.  в нових відкритих закладах торгівлі створено нових 22 робочих місця.

Для залучення населення до підприємницької діяльності районним центром зайнятості проводиться навчання безробітних за професіями, що дозволяють займатись індивідуальною трудовою діяльністю. Навчання здійснюється на базі районного центру зайнятості. Миколаївським районним центром зайнятості проводиться робота по організації виплати одноразової допомоги по безробіттю на відкриття підприємницької діяльності. За період дії програми ( 2013-2017 роках) всього було надано 41 безробітному на загальну суму 601.6 тис. грн., тобто в середньому дана допомога склала всього 14.6 тис. грн.,що є недостатнім щодо розвитку підприємництва та підтримка його на конкурентному рівні, останнім роком у зв’язку із змінами у законодавстві де встановлено більш жорсткий контроль за діяльністю новостворених підприємців бажаючих скористатись даним видом послуги не знайшлось .

Сільське господарство - один з основних секторів економіки району. В основному на полях району вирощуються зернові та технічні культури.

  В районі зареєстровано  17 сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю, 8 приватних підприємств, 261 фермерське господарство, в яких 11042 гектарів сільськогосподарських угідь,

В галузі сільського господарства протягом 2017 року спостерігався спад виробництва продукції тваринництва, зумовлений спадом поголів’я по всіх категоріях господарств. Що стосується галузі тваринництва, то існує проблема в сільськогосподарських підприємствах щодо  збереження та нарощування поголів’я худоби. Низькі закупівельні ціни на тваринницьку продукцію, відсутність стабільних ринків збуту, висока собівартість продукції, а відповідно збитковість галузі, стали основними причинами, які приводять до різкого скорочення поголів’я. Разом з тим необхідно зазначити про кліматичні зміни, які відбуваються  в регіоні а саме підвищення рівня температурного режиму, що призводить до вигорання зеленої маси. А також впливає відсутність контролю з боку держави за дотриманням сільськогосподарськими виробниками сівозміну культур при посіві. Фактично незважаючи на сівозміну культур засіваються землі одними і тими ж культурами.

Питання зайнятості сільського населення - сьогодні одна з важливих соціальних проблем, постійне зменшення чисельності найманих працівників та різкий спад виробництва сільгосппродукції привело до занепаду соціальної сфери на селі і до зростання сільського безробіття. На сьогоднішній день сільськогосподарські товаровиробники придбавають техніку та використовують технології які не є трудомісткими, тому до роботи запрошується мінімум працюючих. В районі є господарства,які мають техніку яка комп’ютеризована і може здійснювати певні види робіт із віддаленого місця контролера.

  Залучення інвестицій в економіку району, як внутрішніх, так і зовнішніх, сприяє сталому економічному зростанню, та створенню нових робочих місць            За останніми статистичними даними, за 2016 рік сільськогосподарськими підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно  4500,0 тис. грн. капітальних інвестицій. Темп росту по відношенню до 2015 року складає 269,3 %. Основними інвестиційними проектами є участь громад району  в розвитку інфраструктури району, підтримка закладів соціально-культурної сфери в актуальному стані, участь в запровадженні енергозберігаючих технологій. Так протягом 2013-2017 років майже всіма школами району замінено старі дерев’яні вікна на металопластикові. Школи району переходять на нові технології щодо обігріву будівель а саме встановлення опалювальних систем які використовують відходи сільськогосподарського виробництва  ( після очистки зернових використовуються відходи та використовуються в опаленні пилети) . Так при середній ціні вугілля 8.0 тис. грн. за 1 тонну  1 тонна відходів сьогодні придбавається за 0.2 тис. грн.. ціна пилетів за 1 тонну складає із доставкою в межах 1.5 тис. грн.   

Увесь обсяг інвестицій вкладено в матеріальні активи. Кошти використано сільськими та селищними радами на:

- освітлення населених пунктів,  

- проведення поточних та капітальних ремонтів закладів соціально-культурної сфери району

- продовжено роботи  щодо використання теплозберігаючих технологій ( заміна вікон та опалювальних систем)

- оплачено проведення газопроводу до населеного пункту Настасіївка здійснено ремонти доріг місцевого значення

Основними джерелами інвестування залишатимуться власні кошти підприємств та організацій, що обумовлено гострою потребою в оновленні частини основних фондів, та кредитування банків.

Кошти від іноземних  інвестицій в районі не залучали.

Формування позитивного інвестиційного іміджу району - головне завдання, яке стоїть перед владою та громадськістю на сьогоднішній час.


2. Визначення мети Програми

Метою програми є сприяння забезпеченню продуктивної зайнятості населення, підвищення рівня його життя, запровадження ефективних економічних та організаційно-правових механізмів, спрямованих на розширення сфери застосування праці, зменшення обсягів тіньової зайнятості, підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили, зростання ролі соціального партнерства у здійсненні заходів щодо поліпшення ситуації на повному ринку праці, посилення соціального захисту безробітних.

Незважаючи на позитивні тенденції на місцевому ринку праці, зокрема, зменшення рівня безробіття протягом 2013-2017 років, на ринку праці все ще існує ряд про­блемних чинників та ризиків, що потребують пріоритетного вирішення.

Насамперед, це невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції у професійно-кваліфікаційному розрізі; недостатній рівень кваліфікації осіб, які шукають роботу; наявність молодіжного безробіття; недосконалість соціально-трудових відносин; «тіньова» зайнятість; низький рівень доходів населення та мотивації до праці; міжгалузева міграція робочої сили та її перерозподіл у при­ватний сектор економіки.

В умовах забезпечення інноваційного розвитку економіки важливого зна­чення набуває кадрове забезпечення галузей економіки відповідно до реальних потреб ринку праці. Роботодавці сьогодні потребують висококваліфікованих працівників, які володіють сучасними технологіями.

Тому основним фактором ефективності виробництва, його конкурентосп­роможності та економічного зростання є наявність людських ресурсів, здатних на високому професійному рівні вирішувати виробничі завдання економіки. Саме підвищення професійного рівня потребує сучасного підходу до організації професійного навчання кадрів на виробництві як одного із напрямків підви­щення якості та ефективності використання робочої сили, як наслідок – зрос­тання конкурентоспроможності виробленої продукції, надання послуг на внут­рішньому та зовнішньому ринках.

Запровадження системної роботи у сфері соціально-трудових відносин, пов’язаної з легалізацією трудових відносин та зайнятості, реалізацією держав­них гарантій у сфері праці, сприятиме збільшенню доходів від трудової діяль­ності.

За таких умов для ефективного розвитку сфери зайнятості населення за­хисту конституційних прав громадян на працю та збереження трудового потен­ціалу мають бути консолідовані зусилля місцевих органів виконавчої влади, ор­ганів місцевого самоврядування, державної служби зайнятості та інших соціа­льних партнерів.

Метою програми  єреалізація державної політики у сфері зайнятості шляхом ефективної співпраці органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок і районної служби зайнятості, спрямованої на зниження рівня безробіття, а також реалізація законного права громадян на працю, збереження діючих і створення високопродуктивних та високооплачуваних робочих місць, посилення мотивації до праці, підвищення рівня конкурентоспроможності населення, забезпечення відповідності трудових ресурсів вимогам сучасних виробництв, зниження професійно-кваліфікаційного дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили, здійснення соціального захисту тимчасово непрацюючих та підтримка неконкурентоспроможних на ринку праці громадян.


3.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми та необхідності її розв’язання програмним методом.

На сьогодні найбільш гострою серед соціально-економічних проблем як в Україні так і в Миколаївському районі є проблема безробіття. Безробіття набуло масового характеру і становить реальну загрозу для державного та суспільного благополуччя. Отже, проблема соціальної захищеності та зайнятості населення є вкрай актуальною для суспільства та держави. 

Аналізуючи данні таблиці можна зазначити наступне за період дії програми  - рівень працюючих в районі є стабільним ( коливання від 28.1% у 2013 році до 27.5% у2017 році) при цьому рівень працездатного населення має чітку тенденцію до зниження з 58.4% у 2013 році до 55.2% у 2017 році,основними факторами впливу є старіння населення та фактичне зменшення кількості населення,яке проживає в районі. Так протягом дії програми з 2013 по 2017 рік фактичне населення зменшилось на 2% , що в абсолютних цифрах складає 330 осіб.

Основними причинами низької працевлаштованості населення є відсутність :

 • відкритих вакансій у будь-яких галузях виробництва
 • відсутність промислових виробництв  ,які б передбачали масове використання робочої сили
 • відсутність необхідної освіти ( для відкритих вакансій)
 • небажання змінювати себе та ситуацію навколо себе ( наявність у власності земельних ділянок дозволяє мати стабільний але невеликий дохід)
 • відсутність довіри населення до достовірності інформації яку надають центри зайнятості щодо працевлаштування в інших регіонах країни
 • страх перед необхідністю реалізовувати себе як професіонала в інших країнах та регіонах України
 • занижена самооцінка, щодо впевненості в собі як людині, яка здатна само реалізуватися в будь-якій ситуації

 Ситуація щодо активізації зайнятості серед сільського населення  суттєво не поліпшується, що пов’язано із неврегульованістю статусу зайнятих осіб, які самостійно обробляють свої земельні паї, зникли супутні сільськогосподарському виробництву такі галузі як тваринництво та птахівництво. На сьогоднішній день в районі зареєстровано 1 переробне виробництво ТОВ «Миколаївський сирзавод», де близько 200 сімей району здають молоко тим самими забезпечують мінімальний рівень доходу власним сім`ям.

 В сільській місцевості населення самостійно обробляє власні земельні паї ( в обробітку знаходиться майже 65.0% земель району), тобто є само зайнятими , всього в районі :

-  2013 рік -  3285 осіб; 2014 рік -  3266 осіб ; 2015 рік – 3325 осіб ;2016 рік -  3272 осіб

 Протягом 2013-2017 років створено нових робочих місць , у т.ч.  у 2013 році - 115, 2014 році - 111, 2015 році – 90, 2016 році – 57, у 2017 року – 95.

 Загальні зусилля центру зайнятості, місцевих органів влади, роботодавців та інших зацікавлених організацій направлені на працевлаштування та психологічну підтримку громадян , сприяють підвищенню соціального захисту  безробітних та вирішенню багатьох проблем, пов’язаних із зайнятістю населення.

 

 Комплексне розв'язання проблеми  можливе  шляхом  підготовки , прийняття   та  виконання  цільової  соціальної програми зайнятості населення Миколаївського району Одеської області на 2018-2020 роки.

 Концептуальні підходи формування районної програми зайнятості населення на 2018-2020 роки базується на узагальненні найдоцільніших напрямків регулювання районного ринку праці, на основі вивчення та аналізу виконання районної програми зайнятості населення,виходячи із специфіки району та галузевих пріоритетів зайнятості в Миколаївському районі,  а саме :

-  створення умов для самостійної зайнятості населення ;

-  визначення регіонально-галузевих пріоритетів розвитку галузей економіки з позицій створення робочих місць ;

-  створення умов для надійного соціального захисту незайнятого населення;

-  збалансований підхід до обсягів підготовки кадрів,їх освітнього потенціалу і попиту на ринку праці;

-  розвиток малого підприємництва;


 Основними проблемами ринку праці у в Миколаївському районі є:

 • невідповідність попиту на робочу силу та її пропозиції у професійно-кваліфікаційному розрізі;
 • проблема пошуку „ першого робочого місця”, низький рівень працевлаштування молодих спеціалістів і людей старшого віку (від 45 років);
 • низький рівень зацікавленості населення до участі у заходах соціального захисту, зокрема, громадські роботи, професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації;
 • наявність тіньових відносин, передусім, внаслідок значного податкового навантаження на роботодавців та відсутності механізму економічного стимулювання роботодавців до створення робочих місць із гідними умовами і оплатою праці.

 З метою подальшого відновлення, стабілізації та динамічного зростання усіх сфер економіки регіону, підвищення її конкурентоспроможності та покращення якості життя і зростання добробуту мешканців Миколаївського району розроб­ляються щороку Програми соціально-економічного та культурного розвитку Миколаївського району.

 Пріоритетом для району залишиться розвиток хлібопекарського виробництва та сприяння налагодженню стабільної роботи промислового підприємства.

     Позитивна динаміка дозволить приватним підприємцям поновити нарощування власних ресурсів, які будуть направлені на фінансування інвести­ційних та інноваційних проектів.

В 2018 році буде збереження обсягів виробництва промислової продукції ТОВ «Миколаївський сир завод» на рівні 2017 року;

Планується зростання заробітної плати працівників промисловості району на 3%, а в цілому по району планується ріст середньої зарплати на 16,3%.

Стратегічними напрямами розвитку сільського господарства району стануть:

 • поліпшення ресурсного забезпечення сільськогосподарського виробництва, підтримання наявного технічного потенціалу машинно-тракторного парку, стабілізації його кількісного складу та оновлення, удосконалення форм його використання;
 • сприяння організації та розвитку сільськогосподарських підприємств які займаються вирощуванням великої рогатої худоби;
 • застосування новітніх технологій вирощування сільськогосподарських культур та впровадження високопродуктивних сортів рослин;
 • стабілізація та розвиток тваринницької галузі району;
 • забезпечення розвитку інфраструктури аграрного ринку (обслуговуючих кооперативів, ринків сільськогосподарської продукції);

Виконання зазначених пріоритетів дасть можливість досягти суттєвих змін в аграрному секторі та підвищити рівень агропромислового виробництва.

 Згідно зі складеними прогнозами на 2018 рік, планується залучати прямі іноземні інвестиції.

Прогнозується, що середньомісячна  заробітна плата одного штатного працівника по району зросте на  15-16 %;

Увагу буде приділено недопущенню заборгованості з виплати заробітної плати в Миколаївському районі.

Одним із основних завдань забезпечення продуктивної зайнятості населення є створення нових робочих місць.  

 За видами економічної діяльності найбільша частка новостворених робочих місць буде створено у сфері оптової та роздрібної торгівлі, наданню побутових послуг в сільській місцевості,  ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів; транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності; переробна промисловість та тимчасове розміщення й організація харчування.

Планується збереження діючої торгівельної мережі, мережі закладів громадського харчування,  що дасть змогу підвищити рівень обслуговування та надання якісних послуг населенню;

Прогнозується відкриття 4 магазинів спд. - фізичними особами ( Миколаївська, А-Іванівська с/ради) продовольчих товарів,та магазину з продажу будівельних матеріалів ( А-Іванівська с/рада)., відкриття 3 закладів побутового обслуговування населення ( перукарні – Стрюківська, А-Іванівська та Ісаївська с/ради)- буде створено не менше 20 нових робочих місць  в даній галузі .

Зростання обігу роздрібної торгівлі прогнозується в основному за рахунок незначного розширення торгівельної мережі і зростання роздрібних цін на товари та послуги на рівні 104 %;

Планується протягом 2018 – 2020 років :

 • розміщення енергогенеруючого об’єкту – електростанції з використанням енергії  сонця на території Ісаєвської сільської ради Миколаївського району на 30 нових робочих місць;
 • розміщення енергогенеруючого об’єкту – електростанції з використанням енергії  сонця на території Антонюківської  сільської ради Миколаївського району на 30 нових робочих місць;
 • розміщення швейного виробництва на території А-Іванівської сільської ради Миколаївського району на 25-30 нових робочих місць;
 • розміщення переробного підприємства для виготовлення  альтернативних видів палива (пилетів) з хворосту,тирси, соломи, відходів сільськогосподарського виробництва на 15-18  нових робочих місць ; 
 • відновлення роботи цегляного заводу  на 10-12 нових робочих місць;
 • розміщення переробного підприємства по виготовленню продукції   м’ясопереробного  виробництва на 50 нових робочих місць ;
 • відновлення роботи піщаного кар’єру з подальшим створенням рекреаційної зони відпочинку на 10 нових робочих місць ( Левадівська с/рада );

За рахунок усіх джерел фінансування планується освоїти  капітальних інвестицій на 3% більше ніж в 2017 році.

Важливим напрямком роботи у 2018-2020 роках буде здійснення заходів з метою недопущення використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин та легалізація "тіньової" зайнятості населення. З метою забезпечення умов для реалізації права громадян на працю в районі будуть здійснюватись заходи щодо сприяння зайнятості населення та запобігання масовому безробіттю.

Подальші перетворення у соціально-трудовій сфері, підвищення ефективності праці, створення умов для розвитку підприємництва, введення в дію нових та збереження наявних робочих місць сприятимуть у 2018 – 2020 роках підвищенню економічної активності населення.

Пріоритетними напрямами у сфері зайнятості населення на 2018 - 2020 роки за­лишиться забезпечення реалізації державної політики зайнятості, а саме підвищення економічної активності населення, сприяння повній продуктивній і вільно обраній зайнятості шляхом здійснення заходів щодо державного регулювання ринку праці, недопущення зростання безробіття.

Для формування ефективного ринку праці, підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили відповідно до потреб економіки проводитиметься робота щодо впровадження нових технологій навчання безробітних, розширення обсягів навчання шляхом стажування з максимальним використанням навчальної бази Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Організація професійного навчання безробітних в основному буде орієнтована на виконання замовлень роботодавців та очікується, що його пройдуть 100 безробітних.

Планується працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця щорічно 100 зареєстрованих безробітних в галузі торгівля, сільське господарство, переробна промисловість та інші.Буде охоплено професійною підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації 100 осіб щорічно

Кількість осіб які отримуватимуть допомогу по безробіттю очікується близько 800 осіб, що складає 85% від зареєстрованих безробітних, які знаходяться на обліку.

Чисельність осіб, яким буде надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи 100 осіб щорічно

Для поліпшення матеріального становища громадян, особливо тих, хто знаходиться в стані безробіття тривалий час, центром зайнятості разом з райдержадміністрацією та зацікавленими підприємствами організовуватимуться оплачувані громадські роботи як захід тимчасової зайнятості населення, до яких передбачається залучити 160 незайнятих громадян.

З метою покращення ситуації на ринку праці, забезпечення продукти­вної зайнятості населення передбачається утворення робочих місць  та працевлаштування 60 осіб щорічно.

Активними заходами політики зайнятості передбачається охопити не менше 95% безробітних громадян.

З метою вирішення проблемних питань у сфері зайнятості протягом 2018-2020 років передбачається підвищення ефективності та якості надання соціальних послуг, розвиток форм та методів роботи з незайнятим населенням, зокрема спрямованих на підвищення мотивації до праці в легальному секторі економіки, професійної якості робочої сили, її мобільності на ринку праці та оперативному працевлаштуванню за сприяння служби зайнятості, зменшення тривалості безробіття.

 З метою ефективного використання існуючого потенціалу вільних робочих місць, зменшення тривалості пошуку роботи незайнятим населенням буде здійснюватись інформування населення з питань можливостей працевлаштування та надання практичних рекомендацій, яке досягатиметься завдяки проведенню інформаційно-довідкових семінарів, що орієнтуватимуть на підприємницьку діяльність, семінарів та занять з техніки пошуку роботи, зустрічей-співбесід претендентів на вакантну посаду з роботодавцями тощо.

 Відповідно до нових напрямів роботи результативністю відзначається профорієнтаційна робота щодо надання послуг незареєстрованим громадянам та безробітним і учням загальноосвітніх закладів. Пріоритетними принципами організації профорієнтаційної роботи є адресність та спрямованість на конкретну категорію клієнтів з урахуванням їх особистих потреб, кваліфікаційних особливостей та стану здоров’я, індивідуальний підхід до кожної особи

Пріоритетними напрямами у сфері зайнятості населення на 2018 -2020 роки залишиться забезпечення реалізації державної політики зайнятості у працевлаштуванні соціально вразливих верств населення, зокрема, молоді, яка здобула вищу або професійно - технічну освіту на перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю), у тому числі через стимулювання роботодавців у працевлаштуванні цієї категорії населення та осіб,  віком старші за 45 років.

За сприянням служби зайнятості населення району планується здійснювати заходи щодо сприяння у працевлаштуванні соціально вразливих верств населення, зокрема інвалідів, учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб, у тому числі через стимулювання роботодавців у працевлаштуванні цієї категорії населення.

Надавати профорієнтаційні послуги соціально незахищеним категоріям населення з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці:

- проводити тематичні семінари для цільових груп населення, в т.ч. із залученням зацікавлених організацій;

 - надавати індивідуальні професійні та психологічні консультації, в т.ч. із залученням спеціалістів зацікавлених організацій;

 - інші профорієнтаційні заходи.

Протягом 2018-2020 років планується забезпечити та  створити сприятливі умови щодо:

- щодо зайнятості осіб з інвалідністю, у тому числі підвищення їх конкуренто - спроможності шляхом залучення їх до професійного навчання;

- забезпечення підвищення конкурентоспроможності внутрішньо переміщених осіб та учасників антитерористичної операції шляхом охоплення професійним навчанням, перенавчанням та підвищенням кваліфікації за професіями, що користуються попитом на ринку праці.

 

4.Напрями та заходи ,щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення на 2018-2020 роки.

Розв’язання наявних проблем соціально-економічного розвитку району буде здійснено за рахунок реалізації:

- Програми «Розвитку малого та середнього підприємництва в Миколаївському  районі на 2016-2018 роки», затверджена рішенням Миколаївської  районної ради  03.08.2016 року за №56-VI

- Програми соціально-економічного та культурного розвитку Миколаївського району на 2018 рік ( затверджена рішенням сесії миколаївської районної ради 22.12.2017 року  за №145

Виконання завдань програми дасть можливість підвищити добробут і поліпшити умови життєдіяльності населення, стабілізувати демографічну ситуацію в районі, зміцнити промисловий потенціал та ефективне функціонування сільськогосподарського виробництва, створити економічно сприятливе середовище для залучення інвестицій.

4.1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць:

4.2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення:

4.3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції:

4.4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці:

4.5. Сприяння зайнятості громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції та демобілізованих військовослужбовців учасників антитерористичної операції:

 

5. Очікуваний результат та ефективність Програми

Проблема зайнятості сільського населення, в результаті зменшення кількості працюючих в сільському господарстві, в інфраструктурі аграрного ринку, також потребує невідкладного вирішення.    

  З метою розвитку і закріплення методології обслуговування клієнтів у напрямку індивідуального підходу до кожного безробітного і незайнятого громадянина, надання якісних, адресних послуг, які мотивуватимуть людей до праці в легальному секторі економіки та сприятимуть поверненню громадян до активної життєвої позиції, серед поставлених завдань пріоритетом у роботі служби зайнятості стане наступне розгортання активних програм сприяння зайнятості таких категорій населення, як молодь, жінки, соціально вразливі верстви населення, зокрема, сироти, інваліди.

  Посилення відповідальності та підвищення ролі органів виконавчої влади, соціальних партнерів за стан реалізації державної політики зайнятості в районі, зокрема, щодо формування підґрунтя для стабілізаційних процесів та відповідного регулювання ринку праці району, у т.ч. за рахунок  розширення сфери застосування праці, стимулювання попиту на робочу силу, реалізації активних програм сприяння зайнятості населення, оптимізації соціально-трудових відносин  та недопущення зростання рівня безробіття є необхідною передумовою позитивних зрушень на ринку праці району

У результаті виконання Програми очікується, що за рахунок реалізації заходів буде створено щорічно створено:

100 нових робочих місць

185  безробітних  будуть працевлаштовані на постійне місце роботи

160 осіб  візьмуть участь в громадських роботах,

 більше 100 осіб проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищать свою кваліфікацію.

Протягом дії програми планується використати всього 2832.0 тис. грн.. коштів сільських та селищного бюджетів. ( табл.1) у тому числі у адміністративно територіальному розрізі ( табл.2) з врахуванням обсягів надання соціальних послуг районною службою зайнятості які можуть бути скориговані, виходячи з фінансових можливостей Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Виконання Програми дасть змогу:

 • забезпечити розширення сфери застосування праці шляхом створення нових робочих   місць, а отже, збільшити чисельність осіб, зайнятих економічною діяльністю;
 • зменшити обсяг безробіття, у тому числі серед молоді та сільського населення;
 • підвищити мобільність робочої сили на ринку праці, її якість та конкурентоспроможність, зокрема осіб віком від 45 років;
 • підвищити якість робочих місць за умовами та оплатою праці у результаті реалізації інноваційно-інвестиційної політики держави;
 • зменшити обсяги нелегальної (тіньової) зайнятості;
 • підвищити престижність праці за робітничими професіями;
 • ліквідувати абсолютну бідність серед працездатних осіб;
 • забезпечити зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • зменшити відтік економічно активного населення за кордон.

 

6.Координація та контроль за ходом виконання Програми

Реалізація Програми покладається на структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських та селищної рад, Миколаївський районний центр зайнятості, громадські організації, виконавчі органи територіальних громад (у разі створення).

 Оперативний контроль та координація за реалізацією Програми покладається на управління соціального захисту населення райдержадміністрації та Миколаївський районний центр зайнятості.

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів:Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в межах його фінансових можливостей, асигнувань місцевих бюджетів, оплачуваних громадських робіт, інших не заборонених чинним законодавством джерел (додаток 1 до Програми).

При необхідності, протягом дії Програми можуть вноситись зміни та до­повнення.

 

Додаток 1 до Програми

1.Ресурсне забезпечення програми                                                                                                                            

тис.грн.

№ п/п

Джерела фінансування

Обсяги коштів,які пропонується залучити до виконання програми

у тому числі по рокам

Усього витрат на виконання програми            

2018

2019

2020

 

Усього

894.8

953.1

984.1

2832.0

1

Місцевий бюджет ,у тому числі

894.8

953.1

984.1

2832.0

 

районний бюджет

0

0

0

0

 

сільські та селищні бюджети

894.8*

953.1*

984.1*

2832.0*

 

бюджети ОТГ

0

0

0

0

2

Кошти не бюджетних джерел

**

**

**

**

 

Табл.2 Ресурсне забезпечення проведення громадських та тимчасових робіт у адміністративно територіальному розрізі  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                тис. грн..

Райони,міста та об’єднані територіальні громади області

Разом за період дії програми

у тому числі

За рахунок місцевого бюджету всього

у тому числі

За рахунок коштів Фонду загально - обов’язкового державного соціального страхування України всього

у тому числі

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Миколаївський район  -всього

2832.0

2832.0

894.8

953.1

984.1

 

 

 

 

Олексіївська с/рада

54.9

54.9

18,3

18,3

18,3

 

 

 

 

А-Іванівська с/рада

141.7

141.7

42,7

49,5

49,5

 

 

 

 

Скосарівська с/рада

54.9

54.9

18,3

18,3

18,3

 

 

 

 

Ісаївська с/рада

225.5

225.5

68,1

76,4

81,0

 

 

 

 

Ульянівська с/рада

72.2

72.2

23,4

24,4

24,4

 

 

 

 

Настасіївська с/рада

366.0

366.0

122,0

122,0

122,0

 

 

 

 

Антонюківська с/рада

109.8

109.8

36,6

36,6

36,6

 

 

 

 

Шабельницька с/рада

270.6

270.6

81,8

91,6

97,2

 

 

 

 

Петрівська с/рада

15.4

15.4

4,7

5,2

5,5

 

 

 

 

Н-петрівська с/рада

136.2

136.2

45,4

45,4

45,4

 

 

 

 

Миколаївська с/рада

721.5

721.5

218,0

244,4

259,1

 

 

 

 

Левадівська с/рада

114.3

114.3

32,5

38,0

43,8

 

 

 

 

Стрюківська с/рада

549.0

549.0

183,0

183,0

183,0

 

 

 

 

 

Календар новин

<< < Вересень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30