Статті

Рішення №152 Про затвердження районної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів на 2018 рік.

Україна

Миколаївська районна рада

Р І Ш Е Н Н Я


XIX сесії VII скликання                №152               "07" березня 2018 року            

 

Про затвердження районної програми

підготовки, перепідготовки та підвищення

кваліфікації кадрів на 2018 рік

 

На підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 6 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», статті 48 Закону України «Про державну службу»,Указу Президента України від 9 листопада 2000 року № 1212/2000 «Про Комплексну програму підготовки державних службовців», постанов Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 року №167  «Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій», від 07.07.2010 року № 564 «Про затвердження Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування»,  з метою підготовки фахівців для професійної діяльності в місцевому самоврядуванні та державному управлінні, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити районну програму підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів на 2018 рік  (далі - Програма), що додається. 

2.Відділу організаційної діяльності районної ради спільно з сектором з питань управління персоналом апарату районної державної адміністрації  забезпечити виконання даної Програми. 

3.Розпорядником коштів визначити Миколаївську районну раду.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності, економіки та регуляторної політики.

                                                                                                   

                                             

Голова районної ради                                       В.Л.Купченко

 

                                                                                                                   Додаток

                                                                                                      до рішення районної ради

                                                                                                      від «07» березня 2018 року

                                                                                                      №152

 

                                                                                           

РАЙОННА ПРОГРАМА

ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ  ТА

ПІДВИЩЕННЯ  КВАЛІФІКАЦІЇ  КАДРІВ 

НА  2018 РІК

 

 

Вступ

 

          Основним завданням районної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів на 2018 рік  (далі - Програма) є підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого  самоврядування і державних службовців,  навчання з метою оновлення та набуття умінь,  знань,  навичок  і  здатності   виконувати   завдання   та обов'язки,  необхідні  для  провадження  професійної діяльності на службі в органах місцевого самоврядування та на державній службі.

  

II. Визначення проблеми, на розвязання якої спрямована програма

 

      Ефективність державного управління передусім залежить від професійного розвитку фахівців, які здійснюють управлінські функції. Цей розвиток визначається системою професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування та державних службовців. Важливим елементом системи є підвищення кваліфікації управлінців/посадовців різного рівня управління та різних сфер діяльності. 

         Успіх радикальних  соціально-економічних    і    політичних перетворень в Україні залежить насамперед  від  ефективної  роботи органів   виконавчої   влади та органів місцевого самоврядування усіх рівнів, які потребують висококваліфікованих кадрів, спроможних забезпечити економічний та соціальний розвиток держави.

     Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та державних службовців здійснюється відповідно до вимог законів України, «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», державних стандартів освіти, Указу Президента України від 9 листопада 2000 року № 1212/2000 «Про Комплексну програму підготовки державних службовців», постанов Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 року №167  «Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій»,  від 07.07.2010 року № 564 «Про затвердження Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» рекомендацій Національного агентства України з питань державної служби та з урахуванням потреб у навчанні органів місцевого самоврядування та органів державної влади.

     Організація відповідної фахової підготовки керівників і працівників владних структур сприяє підвищенню ефективності й результативності державного управління загалом та є одним з головних факторів готовності органів влади до змін та інновацій. Для ефективного вирішення питань місцевого й регіонального розвитку державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування повинні володіти відповідними знаннями і навичками. 

      У сучасних умовах державні службовці і посадові особи місцевого самоврядування повинні отримати знання з питань реформи місцевого самоврядування (особливості об’єднання громад, ресурсного та фінансового забезпечення об’єднаних громад тощо) і вміти застосувати їх у своїй практичній роботі.

 

ІІІ. Визначення мети Програми

 

       Головною метою Програми є забезпечення потреб органів місцевого самоврядування, органів державної влади,  інших органів та організацій у працівниках із високим рівнем професіоналізму та культури, здатних компетентно і відповідально виконувати завдання та функції держави, впроваджувати новітні соціальні технології, сприяти інноваційним процесам.

  

IV. Основні шляхи і засоби розв’язання проблеми

  

     Програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та державних службовців на 2018 рік (далі – Програма)  визначає цілі та завдання органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо вдосконалення професійного навчання працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з урахуванням соціального, економічного розвитку держави, області, району.

Серед завдань, що мають бути вирішені Програмою, основними є:

– приведення обсягів та змісту підготовки посадових осіб місцевого самоврядування та державних службовців у відповідність із поточними та перспективними потребами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; 

– формування змісту навчання, виходячи з його цільового спрямування, завдань і функцій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, основних обов’язків осіб органів місцевого самоврядування та державних службовців;

– оптимізація навчання шляхом поточного та перспективного планування потреб у підвищенні кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування;

– застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження активних форм підвищення кваліфікації.

 

V. Фінансове забезпечення програми

 

    Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок асигнувань районного бюджету. Необхідний розмір фінансування заходів, передбачених цією Програмою з районного бюджету становить 30 тис.грн.

 

VI. Напрями діяльності та заходи Програми

 

       Напрями діяльності та заходи Програми у 2018 році наведені у додатку до Програми.

 

VII. Очікувані результати та ефективність Програми

 

     Реалізація заходів Програми сприятиме:

 – визначення професійного навчання, як обов’язкової невід’ємної складової професійної діяльності посадових осіб місцевого самоврядування, державних службовців та осіб з кадрового резерву;

– розширенню професійної підготовки фахівців за освітніми і науковими галузями та спеціальностями  відповідно до потреб органів місцевого самоврядування та органів державної влади.

 

VIII. Координація за ходом виконання Програми

          

      Координацію діяльності щодо виконання заходів Програми здійснює відділ організаційної діяльності районної ради спільно з сектором з питань управління персоналом апарату районної державної адміністрації.


Паспорт

районної програми підготовки, перепідготовки

та підвищення кваліфікації кадрів на 2018 рік

1.

Ініціатори розроблення Програми

 

Миколаївська районна рада та Миколаївська районна державна адміністрація

2.

Розробник Програми

 

Відділ організаційної діяльності районної ради

3.

Співрозробник Програми ( у разі наявності)

 

Сектор з питань управління персоналом апарату районної державної адміністрації

4.

Відповідальний виконавець Програми

 

Відділ організаційної діяльності районної ради спільно з сектором з питань управління персоналом апарату районної державної адміністрації

5.

Учасники Програми             

 

Посадові особи місцевого самоврядування та державні службовці органів виконавчої влади

 

6.

Термін реалізації Програми

 

2018 рік

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

             

Районний бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних  для реалізації Програми, всього, тис.грн.

30,0

 

у тому числі тис.грн.:         

 

 

8.1.

коштів місцевого бюджету

 

30,0

8.2

коштів інших джерел

           

-


 

Додаток до Програми


Напрями діяльності та заходи

районної програми підготовки, перепідготовки та

підвищення кваліфікації кадрів на 2018 рік

Пріоритетні завдання

Перелік заходів

Термі

ни  виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

Очікуваний результат

2018р.          

 

 

Зміцнення та вдосконалення кадрового потенціалу державної служби Миколаївського  району

та  забезпечення органів місцевого самоврядування та державної влади  висококваліфікованими фахівцями.

1. Забезпечення направлення посадових осіб місцевого самоврядування та державних службовців органів виконавчої влади на підвищення кваліфікації.

 

2. Надання пропозицій щодо відбору та направлення осіб на навчання.

 

 

2018 рік

Відділ

організаційної діяльності районної ради та  сектор з питань управління персоналом апарату районної державної адміністрації 

 

Район

ний

бюджет

30,0

Визначення професійно

го навчання як обов’язкової невід’ємної складової професійної діяльності посадових осіб місцевого самоврядування, державних  службовців та осіб з кадрового резерву; розширення професійної підготовки фахівців за іншими освітніми і науковими галузями та  спеціальнос

тями відповідно до потреб органів місцевого самоврядування  та органів державної влади.

 

Календар новин

<< < Липень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31