Статті

Рішення №146 Про районний бюджет Миколаївського району на 2018 рік.

У К Р А Ї Н А

МИКОЛАЇВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

XVIII  сесія  VII скликання

РІШЕННЯ

« 22 »  грудня   2017 року                                                           №146    

 

Про районний бюджет

Миколаївського району на 2018 рік

            

       На підставі п.17 частини І ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Миколаївська районна рада 


ВИРІШИЛА:

  

 1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2018 рік у сумі  143 267 557,0 грн..

  Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 141 175 557,0 грн., спеціального фонду бюджету  2 092 000 грн. згідно з додатком№1 до цьогорішення.

 

 2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2018 рік у сумі 143 267 557,0    грн., у тому числі:

 обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі 141 175 557,0 грн., спеціального фонду бюджету 2 092 000 грн., згідно з додатком №2 до цього рішення.

 

 3.  Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету на 2018 рік   у сумі  200,0 тис.грн.

 

 4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів  на 2018 рік згідно з додатком №3 до цього рішення:

кошти «Іншої субвенції» , що передається до районного бюджету з сільських та селищної рад у сумі 2 291 609,0 грн.;

коштів, що передаються до районного бюджету з інших бюджетів  Миколаївського району як субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування у сумі 5 004 148,0 грн.;

коштів, що передаються з районного бюджету до інших бюджетів  Миколаївського району як субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування на утримання дошкільних навчальних закладів та клубних закладів району у сумі 6 557 495,0 грн..

 

 5. Установити, що перерахування інших дотації та субвенцій місцевим бюджетам Миколаївського району (коштів, що передаються до районного бюджету) здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду державного бюджету (відповідного місцевого бюджету).

 

   6.  Установитиобсяг резервного фонду районного бюджету на 2018рік у сумі  50,0  тис.грн..

 

  7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

    -    оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

    -    нарахування на заробітну плату (код 2120);

   -   придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

    -    забезпечення продуктами харчування (2230);

    -    оплата комунальнихпослуг та енергоносіїв (код 2270);

    -    поточні трансферти населенню (код 2700);

    -    поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

 

  8. Відповідно до п. 20 розділу VI „Прикінцевих  та перехідних положень  Бюджетного Кодексу України установити , що у 2018 році видатки на утримання дошкільних закладів освіти  та сільських палаців і будинків культури, клубів, інших клубних закладів здійснюються з відповідних бюджетів сіл та міста за рахунок інших субвенцій  та інших додаткових дотацій з районного бюджету.

      

 9. Відповідно до пункту 18 розділу VІ «Прикінцеві та  перехідні положення» Бюджетного Кодексу  при плануванні та виконанні районного, селищного та сільських бюджетів в 2018 році застосовується  програмно-цільовий метод.

 10. Районній державній адміністрації:

 10.1. За погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності та регуляторної політики в міжсесійний період здійснювати розподіл та перерозподіл трансфертів (дотацій та субвенцій) з Державного бюджету України, обласного бюджету та місцевих бюджетів (сільських та селищного), з внесенням відповідних змін до розпису доходів і видатків районного бюджету на 2018 рік, шляхом видання відповідного розпорядження голови райдержадміністрації з подальшим внесенням цього питання на затвердження  чергової сесії районної ради. 

 10.2. У процесівиконання районного бюджету вносити пропозиції районній раді щодо змін по доходах та видатках у разі настання випадків, передбачених Бюджетним кодексом України.

 

 11. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації :

  11.1. Забезпечити першочергове фінансування витрат по захищених статтях видатків районного бюджету у межах наявних ресурсів у першочерговому порядку за економічною структурою видатків згідно з затвердженим помісячним розписом загального фонду районного бюджету.

  11.2. Надати право  фінансовому управлінню районної державної адміністрації з метою покриття  касових розривів, пов’язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ, нарахуванням на заробітну плату, придбанням медикаментів та перев’язувальних матеріалів,  придбанням продуктів харчування, оплатою комунальних послуг та енергоносіїв  та наданням поточних трансфертів органам державного управління інших рівнів (КЕКВ 2620 у частині видатків з оплати праці працівників бюджетних установ та нарахувань на заробітну плату, придбанням продуктів харчування та медикаментів, оплати комунальних послуг та енергоносіїв) з метою недопущення кредиторської заборгованості, отримувати у 2018 році  позички в Управлінні Державної   казначейської служби України у Миколаївському районі одеської області на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного року.

 

12. Управлінню Державної казначейської служби України у Миколаївському районі Одеської області:

    Обов’язково у межах планового бюджетного періоду покривати обсяги  тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язані із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

 

            13.   Розпорядникам коштів районного бюджету: 

         13.1.  Оптимізувати мережу бюджетних установ для забезпечення їх належного функціонування.

                  13.2. Привести свої витрати у відповідність з бюджетними асигнуваннями, чисельність працівників установ – з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати – у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій.

                  13.3. Забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на преміювання та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

                  13.4. Забезпечити  в першочерговому порядку у повному обсязі потребу у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електроенергію, природний газ, водопостачання та водовідведення, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.

               13.5.  Планувати видатки, пов’язані  із стимулюванням працівників будь-якої бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, та видатків на проведення  розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.

               13.6. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, враховуючи обсяги призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів цим рішенням.

          13.7. Забезпечити укладання угод за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів енергоспоживання .

                  Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

             13.8.  У разі наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії, припинити прийняття в межах бюджетних асигнувань бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім видатків, визначених пунктом 7 цього рішення), до погашення такої заборгованості.

                13.9.  Забезпечити прийняття бюджетних зобов’язань та проведення видатків за рахунок загального фонду районного бюджету, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства, тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами та забезпечивши відповідність щомісячного обсягу фактичних видатків обсягам призначень, встановлених планами використання бюджетних коштів.

         13.10. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків за рахунок спеціального фонду районного бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

                 13.11.  Передбачати видатки спеціального фонду за рахунок власних  надходжень бюджетних установ на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов’язань за спеціальним та загальним фондом кошторису, на проведення заходів, пов’язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.

                    13.12. Забезпечити під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти районного бюджету встановлення обов’язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання  за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань. Зарахування коштів, отриманих від сплати таких штрафних санкцій, здійснювати до доходів загального фонду районного бюджету.

 

                    14. Миколаївському відділенню Лиманської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області вжити заходів щодо:

              14.1.  Забезпечення виконання показників за доходами, встановленими цим рішенням та місцевими бюджетами району в цілому.

          14.2. Забезпечити зменшення обсягів податкової заборгованості (недоїмки) по всіх видах податків і зборів (обов’язкових  платежів).

 

        15. Додатки № 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

                     16. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року.

 

        17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з  питань  бюджету, фінансової діяльності, економіки та регуляторної політики.          

 

 

     Голова районної ради                    В.Л.Купченко


 

Пояснювальна записка

до проекту районного бюджету Миколаївського району 

«Про районний бюджет  Миколаївського району на 2018 рік»

 

І. Інформація про хід виконання районного бюджету за 11 місяців  2017 року

  

Доходна частина районного бюджету по загальному фонду (без трансфертів) станом на 01.12.2017 року виконана на 107,5%, при планових призначеннях 15 766,2 тис.грн., надходження складають 16 944,1 тис.грн., або 1 177,9 тис.грн. більше запланованої суми. Головним джерелом надходжень районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб, сума надходження якого за 11 місяців 2017 року склала 16 820,4 тис.грн. Відсоток виконання планових призначень складає 107,4%, питома вага в  загальній сумі надходжень загального фонду  районного бюджету – 99,3%. Темп росту даного податку до аналогічного періоду минулого року становить 153,4%. Згідно проведених розрахунків очікувана сума надходження ПДФО до кінця 2017 року складає 18 240,0 тис.грн..  Значне зростання темпу росту та перевиконання планових показників обумовлено: 

- збільшенням мінімальної заробітної плати (3 200 грн. з 01.01.2017р).; 

- постановою №71 від 08.02.2017року збільшено оклади деяким

групам  державних службовців.

  

 Інші надходження – фактичні надходження складають 7,2 тис.грн, –  повернення коштів минулих років бюджетних установ.

 

         Плата за надання адміністративних послуг - фактичні надходження складають 116,5 тис.грн. (платежі надходять згідно змін та доповнень до ст.69 Бюджетного Кодексу України,  чинного законодавства).

 

Виконання доходної частинирайонного бюджету станом на 01.12.2017 року (з урахуванням трансфертів)становить125 556,3 тис.грн.,

 

(трансферти 106 559,0тис.грн., надход.бюдж.установ 2 053,2  тис.грн., податки 16 944,1тис.грн.) 

 

ІІ. Прогноз доходів районного  бюджету на 2018 рік

Дохідна частина прогнозу районного  бюджету на 2018 рік розроблена на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів.

 

 При прогнозуванні дохідної частини районного бюджету на 2018 рік було враховано: 

 • статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2016 рік, очікувані макропоказники на 2017 рік та прогнозні на 2018 рік;
 • фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2015 - 2016 років та 11 місяців 2017 року. 

Прогноз доходів районного бюджету на 2018 рік (без трансфертів) обраховано в сумі 22 207,0 тис.грн., у тому числі сума доходів: 

 1. загального фонду – 20 115,0 тис.грн.;
 2. спеціального фонду – 2 092, 0тис.грн..

 

Прогнозні показники доходів загального фонду районного бюджету  на 2018 рік, у порівнянні із затвердженим на 2017 рік, збільшено на 2 914,8 тис.грн., або на 16,9%.

 

Основним джерелом надходжень районного бюджету загального  фонду є податок  на доходи фізичних осіб, що становить 99,4% від прогнозного показника.

 

Прогнозні розрахункові показники по ПДФО складають 19 995,0 тис.грн.. Темп росту до очікуваних показників 2017 року складає 109,6%.
Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2018 рік розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб.

 

Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб:

 • застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 5%);
 • підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;
 • зниження податкового навантаження на громадян, за рахунок надання податкової соціальної пільги;
 • легалізація виплати заробітної плати та інше.

                                                  Динаміка надходження ПДФО                                                                                                                                   тис.грн.

2015рік

2016 рік

Очікув.2017 року

Темп росту,%

Прогнозні 2018 року

Темп росту,%

8356,6

12361,8

18240,0

147,6

19995,0

109,6

 

 1. Розрахунок прогнозного показника плати за надання інших адміністративних послуг здійснено з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки, фактичних надходжень поточного року. Розрахункові показники становлять 120,0 тис.грн..

 

Основними платежами спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ.

 

         Прогнозна сума власних надходжень на 2018 рік становить 2 092,0 тис.грн..

 

Обсяг доходів районного бюджету з трансфертами складає 142 498,827  тис.грн., у т.ч.:

 

 • ПДФО та неподаткові платежі –20 115,0 тис.грн.;
 • міжбюджетні трансферти  121 060,557 тис.грн.;
 • власні надходження бюджетних установ 2 092,0 тис.грн.;

базова дотація – 6 793,9 тис.грн.; 

                – додаткова дотація – 7 738,2 тис.грн.;

– субвенції – 106 528,457 тис.грн.

 

ІІІ. Прогноз районного бюджету на 2019 – 2020 роки.

 

Прогноз районного бюджету Миколаївського району на 2019 – 2020 рр.розроблено на основі  положень Бюджетного та Податковогокодексів України.

 

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є:

 

створення дієвого механізму управління бюджетним процесом;

встановлення взаємозв’язку стратегічних цілей розвитку області таможливостями бюджету у середньостроковій перспективі; 

прозорість, передбачуваність, послідовність бюджетної політики.

 

Основними завданнями Прогнозу є: 

 • підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;
 • посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;
 • забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм) зурахувванням оцінки їх економічної ефективності.

Індикативні прогнозні показники районного бюджету на 2019 – 2020роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштівпланів діяльності та формування проекту районного бюджету .

 

Завдання районного бюджету на середньострокову перспективу:

 • підтримка структурних реформ в реальному секторі економіки;
 • забезпечення економічного зростання району, зміцненняфінансово – економічної самостійності районного та сільських, селищного бюджетів;
 • підвищення якості капітального бюджетування;
 • підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхомкомплексного використання програмно – цільового методу. 

ІV. Виконання видаткової частини районного бюджету за 11 місяців 2017 року.

 

          Видаткову частину районного бюджету за 11 місяців 2017 року з урахуванням трансфертів виконано на 83,0% до річних призначень, видатки становлять 118 792 548,98 грн., (план 2017 року – 143 115 368,6 грн.).

 

          По загальному фонду – 114 524 476,20 грн., або 83,8% річних призначень (план на 2017 року – 136 620 981,6 грн.), по спеціальному фонду – 4 268 072,78 грн., або 65,2% (план на 2017 рік – 6 494 387,0 грн.).

 

          На фінансування соціально-культурної сфери по загальному фонду районного бюджету з урахуванням трансфертів спрямовано 108 005 796,6 грн., або 94,3% від загальної суми видатків за 11 місяців 2017 року:

-          державне управління –  1 113 694,15 грн., або 0,83%, 

-          освіта – 46 324 450,04 грн., або 39,94%;

-          охорона здоров’я – 12 713 875,19 грн., або 11,06%; 

-  соціальний захист – 44 701 278,26 грн., або 39,92% (з урахуванням трансфертів);

-          відділ культури – 2 665 722,59 грн., або 2,29%; 

-          засоби масової інформації – 132 751,37 грн., або 0,12%;

-          фізична культура та спорт – 354 025,0 грн.. або 0,27%.

 

      Касові видатки із сплати за спожиті енергоносії та інші житлово-комунальні послуги по бюджетними установам районного бюджету загального фонду за 11 місяців 2017 року становять 3 666 827,21 грн., або 61,2% до річних призначень (планові призначення для сплати за  енергоносії та інші житлово-комунальні послуги 2017 року становлять – 5 991 803,0 грн.).

 

Районний бюджет Миколаївського району по капітальним видаткам (спеціальний фонд) за 11 місяців 2017 року при планових призначення 3 770 495,96 грн. виконано на 2 395 605,0 грн., або на 63,5%, а саме:

-          по відділу освіти Миколаївської райдержадміністрації – 2 312 190 грн. (придбання котла для Антонюківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» – 37 850 грн., капітальний ремонт фасаду та будівлі дошкільного закладу А-Іванівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» – 417 555 грн., придбання шкільного автобусу для Стрюківської ЗОШ І-ІІІ ст. – 1 675 000 грн.,  придбання меблів в А-Іванівське НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» - 50 000 грн., придбання комп’ютерного комплексу Лотос та принтеру для Олексіївського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» – 59 345 грн., придбання інтерактивної дошки для Н-Петрівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» - 35 440 грн., придбання опалювального котла для Настасіївського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» - 37 000 грн.); 

-          по КУ «Миколаївська ЦРЛ» - 25 915 грн. (придбання насосного агрегату – 7 300 грн, придбання бетономішалки – 6 217 грн., придбання ноутбуків – 12 398 грн.); 

-          по відділу культури Миколаївської райдержадміністрації – 36 500 грн. (придбано звукопідсилюючу апаратуру для проведення заходів).

 

 1. V.Прогнозні розрахунки видаткової частини районного бюджету на 2018 рік.

 

Розрахунки показників обсягів видатків місцевих бюджетів здійснено відповідно до положень Конституції України, ст.41, 89 та  91  Бюджетного кодексу України

 

Видатки районного бюджету на 2018 рік планується затвердити в сумі 143 267 557 грн., в тому числі:

-   обсяг видатків загального фонду – 141 175 557 грн.;

-  обсяг видатків спеціального фонду – 2 092 000 грн. в тому числі власні надходження бюджетних установ -  2 092 000 грн ..

 

Обсяги видатків на оплату праці працівникам бюджетних установ визначені  виходячи з наступного:

 

Розмір тарифного розряду з 1 січня 2018 року - 1762 грн..

 

Розміри мінімальної заробітної плати  встановлено   з урахуванням підвищення з 1  січня  2018 року і складає   3 723 гривень  на місяць.

 

Видатки на оплату праці розраховані відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», галузевих нормативних документів, що регулюють умови оплати праці працівників відповідної галузі та забезпечують виплату обов’язкових  складових заробітної плати .

 

Враховано підвищення на 1 тарифних розряда  педагогічних працівників та фіксовану надбавку за престижність праці 20%.

 

Видатки на охорону здоров’я та загальноосвітні навчальні заклади   розраховані в межах відповідних субвенцій з державного бюджету  на 2018 рік .

 

 З метою розмежування  сфери відповідальності державних та місцевих органів влади щодо утримання загальноосвітніх навчальних закладів  передбачено передачу на співфінансування з місцевих бюджетів до районного бюджету в розмірі 50 відсотків видатків на підвіз дітей до навчальних закладів та придбання продуктів харчування для харчування дітей в цих закладах на протязі року (Додаток №3 до цього рішення).

 

Для забезпечення фінансування  видатків з утримання закладів  освіти та охорони здоров’я з державного бюджету виділена додаткова дотація на суму 7738,2 тис.грн., яка розподілена на ”Лікарню” в сумі 1 834,42 тис.грн.  (оплата за житлово-комунальні послуги) та на загальноосвітні школи на суму 5 903,78 тис.грн. (заробітна плата з нарахуваннями  - 2035,37 тис.грн., оплата енергоносіїв -3 868,410 тис.грн.).

 

Видатки на позашкільні заклади освіти, інші освітні заклади, видатки на заклади культури (в тому числі сільські будинки культури, клуби), соціального захисту ( Терцентр та ЦССМ ), ДЮСШ, видатки на реалізацію  місцевих програм розраховані в межах наявної власної доходної частини районного бюджету та коштів що передаються на утримання об’єктів спільної власності з сільських та міського бюджетів. 

 

В цілому по установам районного підпорядкування плануються видатки на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 71 809,8 тис.грн, що більше плану з урахуванням змін на 2017 рік на суму 5 193,79 тис.грн., або 7,8 % .

 

Видатки на продукти харчування враховані у сумі 1 245,0 тис.грн., в тому числі видатки на безкоштовне харчування пільгової категорії дітей 1-4 класів (діти інваліди, діти позбавлені батьківського піклування, діти сироти від ЧАЕС малозабезпечені) – 329,410 тис.грн. (14,0 грн. в день), навчально-виховний комплекс дитсадок –  161,04 тис.грн. (16,0 грн. в день).

 

На заходи з оздоровлення та відпочинку дітей з районного бюджету на 2018 рік заплановані кошти у сумі 120,0 тис.грн..

 

Видатки  на оплату комунальних послуг  та  енергоносіїв заплановано  виходячи з фактичного споживання бюджетними установами в 2017 році в натуральних показниках  та зростанням тарифів (середній коефіцієнт 1,1).

 

Всього видатки на енергоносії враховані в сумі  6 313,475 тис.грн., та становить 4,5% від загальної суми видатків, в тому числі  по оплаті водопостачання та водовідведення   враховано в сумі 106,835 тис.грн,, по оплаті електроенергії враховано 1 660,244 тис.грн., по оплаті  твердого палива  враховано 4 546,396 тис.грн, (відповідно до поданих розрахунків розпорядників кошті та наявного фінансового ресурсу).

 

Інші  поточні видатки  районного бюджету на утримання бюджетних установ враховані  в загальній сумі 9 618,34 що складає 7,05% від загальної суми видатків та  забезпечують мінімальну потребу.   

 

На утримання  12 штатних одиниць районної ради планується   видатки у сумі 1 525,973 тис.грн, що на 272,39 тис.грн більше затвердженого плану із змінами     2017 року , в тому числі: на заробітну плату з нарахуваннями – 1386,32 тис. грн., оплата енергоносіїв – 48,155 тис.грн.. 

 

Видатки на освіту враховують утримання  20 загальноосвітні  заклади з них 1 загальноосвітня школа, 15 НВК, 1 позашкільного закладу, методичний кабінет, господарська група, централізована бухгалтерія. Штатна чисельність працівників  розрахована  на 616,8 ставок.

 

На утримання установ освіти планується 60 773,95 тис. грн.,  що на 5 202,4  тис.грн. більше  2017 року ; у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 53 599,99 тис.грн., енергоносії –  4 029,17 тис.грн., продукти харчування –  1210,0 тис.грн..

 

Видатки за рахунок  освітньої субвенції з державного бюджету – 36 770,2 тис.грн., яка передбачає поточне утримання шкільних підрозділів загальноосвітніх,  в тому числі на заробітну плату 30 139,508 тис.грн. та на нарахування на заробітну плату 6 630,692 тис.грн..

 

У 2018 році  заплановані видатки у сумі 16,29 тис.грн . на виплату допомог 9 дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким у 2018 році виповнюється 18 років.

 

На утримання 1 позашкільного закладу  видатки заплановані в сумі 1 1319,321 тис.грн., що більше 2017 року  на 456,805 тис.грн..

 

На програму «Оздоровлення дітей» планується виділити кошти в сумі  120,0 тис.грн..

 

На утримання дитячо-юнацької спортивної школи  з  штатною чисельністю 6 ставок  заплановані кошти в сумі  467,014 тис.грн., що більше плану з урахуванням змін  2017 року на 57,345 тис.грн..       

 

На утримання закладів охорони здоров’я «Лікарні» в 2018 році спрямовано медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 11 826,3 тис.грн. (з них первинна медична допомога 2 138,1 тис.грн.) та додаткової дотації на оплату за житлово-комунальні послуги – 1 834,42 тис.грн.

 

На утримання  установ культури планується у 2018 році видатки в сумі  3 384,289 тис.грн., або на 294,653 тис.грн. більше 2017 року. На заробітну плату з нарахуваннями 3 017,759 тис.грн., на оплату за житлово-комунальні послуги 179,13 тис.грн., на проведення святкових заходів - 42,0 тис.рн..

 

На утримання територіального центру планується виділити кошти в сумі   2 230,849 тис.грн., що на 102,781 тис.грн. більше  2017 року, з них заробітна плата з нарахуваннями складає 1 953,349 тис.грн., оплата житлово-комунальних послуг 210,6 тис.грн., харчування - 35,0 тис.грн..

 

На утримання центру соціальних служб для молоді планується в бюджеті кошти в сумі 544,366 тис.грн.,  що   більше   2017 року на 29,179 тис.грн..

 

На виплату компенсацій фізичним особам по догляду за одинокими непрацездатними громадянами – 200,0 тис.грн., що більше минулого року на 4 133 грн..

 

На реалізацію окремих районних програм заходів та підтримку громадських організацій планується 727,6 тис.грн.:

 

програма підтримки районної організації ветеранів  України -  81,9 тис.грн. (в 2017 році - 96,0 тис.грн.), в т.ч. за рахунок субвенції з сільських бюджетів 96,0 ти.грн.;

 

заходи сім’ї і молоді –  71,5 тис.грн. (в 2017 році 18,0 тис.грн);

 

програма підтримки комунального друкованого засобу масової інформації газети редакції «Миколаївський вісник» в сумі 105,3 тис.грн. ( в 2017 році - 161,5 тис.грн), в т.ч. за рахунок субвенції з сільських бюджетів 105,3 тис.грн.;

 

програма «Захист і турбота» надання матеріальної допомоги населенню на лікування 298,9 тис.грн., в т.ч. за рахунок субвенції з сільських бюджетів 198,9 ти.грн.;

 

програма  підтримки архівної справи 26,0 тис.грн. (в 2017 році 14,0 тис.грн).           

 

програму підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів  - 30,0 тис.грн. ( в 2017 році – 30,0 тис.грн);

 

програма «Призовник» - 114,0 тис.грн..

 

За рахунок коштів місцевих бюджетів в 2018 році заплановано співфінансування обласної цільової програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист Одещини» в сумі 221,1 тис.грн..

 

Резервний фонд планується в розмірі  50,0   тис.грн. для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

 

За рахунок власних надходжень бюджетних установ (плата за послуги, орендна плата, батьківські внески) заплановані видатки спеціального фонду бюджету у сумі  2 092,0 тис.грн. на поточні видатки за напрямками визначеними Бюджетним кодексом, в тому числі:

 

- загальноосвітні школи – 1 724,0 тис.грн.: придбання господарських  та інших матеріалів – 564,0 тис.грн., на продукти харчування – 623,812 тис.грн., оплата інших послуг – 218,0 тис.грн., придбання основних засобів (меблі, комп’ютерна техніка) – 318,186 тис.грн.; 

 

- територіальний центр обслуговування одиноких та непрацездатних  - 160,0 тис.грн.: господарських  та інших матеріалів – 25,0 тис.грн., медикаменти – 15,0 тис. грн., продукти харчування – 120,0 тис. грн.;

 

- заклади культури – 48,0 тис. грн.: оплата відряджувальних – 4,0 тис.грн,   придбання предметів, матеріалів та оплата інших  незахищених видатків - 44,0 тис.грн.;

 

- районна лікарня – 160,0 тис.грн.: заробітна плата з нарахуваннями,  придбання медикаментів, предметів, матеріалів та оплата інших  незахищених видатків.

 

Начальник фінансового управління                            В.О.ДяченкоКалендар новин

<< < Липень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31