Рішення №150 Про затвердження Положення про Миколаївський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Одеської області у новій редакції.

Україна

Миколаївська районна рада

Р І Ш Е Н Н Я


XVIII сесії VII скликання                 №150            "22"  грудня 2017 року            

 

Про затвердження Положення

про Миколаївський районний

центр соціальних служб для сім’ї,

дітей та молоді  Одеської області

у новій редакції

  

        Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 573 «Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 року № 528 «Про внесення змін до Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді», з метою приведення нормативних актів до вимог чинного законодавства, районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

   1. Затвердити Положення про Миколаївський районний центр соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді Одеської області у новій редакції (додається). 

   2. Миколаївському районному центру соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді Одеської області подати Положення на державну реєстрацію у встановленому законодавством порядку.

 3. Визнати таким, що втратили чинність, рішення районної ради VІ скликання №311 від 16.10.2015 року «Про затвердження Положення про Миколаївський районний центр соціальних служб для сім ї, дітей та молоді»,  рішення районної ради VІІ скликання №135 від 24.11.2017 року «Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 16 жовтня 2015 року №311 «Про затвердження Положення про Миколаївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді».

   4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної політики та спорту.

                         

 

 

Голова районної ради                           В.Л.Купченко


 

Додаток

до рішення районної  ради

від  «22» грудня 2017 року

№150

 

                                                                                                        

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР

СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

 

1.  Миколаївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Одеської області, скорочена назва «МРЦСССДМ» (далі - Центр) - спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

 

2. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується Миколаївською районною радою і належить до сфери його управління.

 

2.1.Діяльність центру спрямовується  структурним підрозділом з питань соціального захисту населення  Миколаївської районної державної адміністрації.

 

2.2. Положення про Центр, штатний розпис Центру в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників затверджується Миколаївською районною радою.

 

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, а також цим Положенням.

 

4. Основними принципами діяльності Центру є:

 

-         законність;

-         соціальна справедливість; 

-         доступність та відкритість;

-         конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових  

-         норм; 

-         додержання і захист прав людини; 

-         адресність та індивідуальний підхід;

-         добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг; 

-         комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

-         дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг; 

-         максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

 

5. Основними завданнями районного Центру є:

 

-         проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

 

-         виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

 

-         здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;

 

-         забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами,

 

     установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.

 

-         організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей.

 

-         організаційно-правове, методичне та інформаційне забезпечення діяльності Миколаївського районного центру соціальних служб, для сім’ї, дітей та молоді здійснює Одеський обласний центр соціальних служб, для сім’ї, дітей та молоді. 

 

6. Районний Центр відповідно до покладених на нього завдань:

 

1) здійснює заходи щодо:

 

-         виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

 

-         контролю у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини;

 

-         соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва;

 

-         соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей;

 

-         інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

 

2) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;

 

3) надає сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, соціальні послуги з: 

-         соціального супроводу;

-         консультування;

-         соціальної профілактики.

  

За результатами оцінки потреб центр надає послуги з:

  

-         соціальної інтеграції та реінтеграції;

-         соціальної адаптації;

 

-         соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

 

-         кризового та екстреного втручання;

-         представництва інтересів;

-         посередництва (медіації).

 

4) забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної держадміністрації, виконавчого органу  районної  ради;

 

5) складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

 

6) впроваджує новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною);

 

7) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає регіональному центру та органу, який його утворив;

 

8) співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, територіальними структурними підрозділами Національної поліції.

 

7. Центр має право:

 

-         вносити Мінсоцполітики, обласному центру, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

 

-         подавати пропозиції до проектів відповідних місцевих бюджетів з питань, що належать до їх компетенції;

 

-         укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

 

-         залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

 

-         вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;

 

-         здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

 

8.Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку головою Миколаївської районної ради, до повноважень якого належить утворення, реорганізація та ліквідація центру.

 

8.1.Директор районного центру призначається на посаду і звільняється з посади за погодженням з обласним центром.

 

9. Директор центру:

 

-         здійснює загальне керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

 

-         складає в установленому порядку штатний розпис центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штатів, що затверджуються Мінсоцполітики;

 

-         затверджує положення про структурні підрозділи Центру та посадові інструкції його працівників;

 

-         видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

 

-         представляє Центр у відносинах з органами державної влади, органами влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

 

-         проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Центру;

  

-         розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру;

  

-         утворює в Центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації працівників Центру;

  

-         призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру;

  

-         приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Центру.

  

10. Діяльність Центру фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

  

10.1. Центр надає послуги на безоплатній основі.

  

11.Умови оплати праці, типова структура і штатна чисельність центру затверджуються Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.

 

12. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальних органах Казначейства, печатку та бланк із своїм найменуванням.

  

13. Центр у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

  

14.  Адреса Миколаївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Одеської області: 67000, Одеська область, Миколаївський район, смт. Миколаївка, вул. Леніна, буд. 71.


Календар новин

<< < Липень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31