Статті

Рішення №112 Про затвердження районної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Миколаївського району на 2017-2020 роки

Україна

Миколаївська районна рада

  Р І Ш Е Н Н Я

 

XIV сесії  VII скликання                №112              «16» серпня 2017 року

 

Про  затвердження районної цільової програми

національно-патріотичного виховання дітей

та молоді Миколаївського району на

2017-2020 роки

 

 Відповідно до пункту 16 частини 1  статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020роки, затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року №580/2015 , рішення Одеської обласної ради від 17 червня 2016 року № 219-VII «Про затвердження обласної цільової комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», від 16 червня 2017 року № 413-VII «Про внесення змін до рішення Одеської обласної ради від 17 червня 2016 року № 219-VII «Про затвердження обласної цільової комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», районна рада

 

     ВИРІШИЛА:

 

 1. 1.Затвердити районну цільову комплексну програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки (далі-Програма), що додається.
 2. 2.Доручити районній державній адміністрації протягом 2017-2020 років передбачити в районному бюджеті на відповідний рік асигнування для реалізації заходів Програми, виходячи з наявних можливостей на відповідний рік.
 3. 3.Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, молодіжної політики та спорту.  

 

  

Голова районної ради                     В.Л.Купченко


 

 

 

                                    Додаток

   до рішення районної ради

  від «16» серпня  2017 року

                                    №112

 

 

 

Районна цільова комплексна програма

національно-патріотичного виховання дітей

та молоді Миколаївського району

на 2017-2020 роки

 

 

 

Миколаївка

2017

 

 

ЗМІСТ

 1. 1.Загальні положення.
 2. 2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.
 3. 3.Визначення мети Програми.
  1. 4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел  фінансування; строки виконання Програми.
  2. 5.Напрями діяльності та заходи Програми.
  3. 6.Очікувані результати та ефективність Програми
  4. 7.Координація та контроль за ходом виконання Програми.
  5. 8.Додаток 1. Ресурсне забезпечення районної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки.
  6. 9.Додаток 2.Основні напрямки діяльності та  заходи районної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки.
  7. 10.аціонально-патріотичного виховання дітей та молоді Миколаївського району на 2017-2020 роки.

 

 

  ПАСПОРТ   

районної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді

1.

Ініціатор розроблення програми

 Відділ освіти районної державної адміністрації

2.

Розробник програми

Відділ освіти  райдержадміністрації

3.

Співрозробники програми

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, управління соціального  захисту населення, відділ комунікації з громадськістю райдержадміністрації

4.

Відповідальний виконавець

Відділ освіти райдержадміністрації, районна координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання

5.

Учасники Програми

Відділ освіти райдержадміністрації, сектор сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації,  відділ культури та туризму райдержадміністрації, управління соціального  захисту населення, відділ комунікації з громадськістю райдержадміністрації, районний методичний кабінет Миколаївського району, виконавчі комітети сільських та селищної рад

6.

Термін реалізації

2017-2020 роки

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

районний бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

74,4

 

 

 1. 1.Загальні положення

  

Знецінення традиційних норм моралі і загальнолюдських цінностей, пропаганда жорстокості , бездуховності, насильства , у тому числі через засоби масової інформації , невизначеність в оцінці подій історичного минулого нашої держави негативно впливають на процес виховання підростаючого покоління українців.

 

З метою створення системи патріотичного виховання дітей та молоді в Миколаївському районі, виховання в особистості любові до української  держави, усвідомлення свого громадянського обов’язку на основі національних цінностей розпорядженням Миколаївської районної державної адміністрації від 22.03.2017 року № 100/А-2017 створено координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при Миколаївській районній державній адміністрації.

 

Програму розроблено відділом освіти Миколаївської районної державної адміністрації відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки(затвердженої Указом Президента України від 13.10.2015 року № 580/2015), Стратегії розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року (Указ Президента України  від 27 вересня 2013року№ 532/2013) та Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 1018-р).

  

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

  

Досвід державної політики впродовж усіх років незалежності України засвідчив, що національно-патріотичному вихованню дітей та молоді не приділялось достатньої уваги.

 

 У зв’язку з цим актуалізувалася низка таких проблем:

 

-відсутність ефективного механізму формування та реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання;

 

-брак комунікацій з громадянським суспільством з питань національно-патріотичного виховання;

 

-недостатні зусилля держави у сфері політики консолідації суспільства, формування активної громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості громадян України, особливо дітей і молоді;

 

-брак духовності і моральності у суспільстві;

 

-наявність істотних відмінностей у системах цінностей, світоглядних орієнтирах груп суспільства, населення певних територій держави, окремих громадян;

 

 -незавершеність процесу формування національного мовно-культурного простору, стійкості його ціннісної основи до зовнішнього втручання;

 

-відсутність єдиної державної інформаційно-просвітницької політики щодо питань організації та висвітлення заходів із національно-патріотичного виховання;

 

 -недостатність кваліфікованого кадрового потенціалу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у навчальних закладах для організації та здійснення заходів із національно-патріотичного виховання, нерозвиненість низової ланки в системі координації виховних процесів у цьому напрямі;

 

-низький рівень матеріально-технічного забезпечення та розвитку інфраструктури у сфері національно-патріотичного виховання.

 

Відтак, існує нагальна потреба вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, надання цьому вкрай важливому для держави процесу системності.

 

  Районна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді  Миколаївського району на 2017 - 2020 роки (далі - Програма) стане практичним інструментом реалізації Указу президента України  від 13 жовтня 2015року № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020роки». 

  

3.Визначення мети Програми

  

Метою Програми є створення системи національно- патріотичного виховання дітей та молоді Миколаївського району , спрямованої на виховання в особистості любові до української держави, усвідомлення нею свого громадянського обов’язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей та увічнення пам’яті про події та учасників визвольних подій сучасної історії України. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання 

проблеми, обсягів та джерел  фінансування; строки виконання Програми

 

В основу системи  національно-патріотичного виховання  покладено ідею зміцнення української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства, формування патріотизму в дітей та молоді.

 

Основними складовими національно – патріотичного виховання є: 

-громадянсько-патріотичне;

- військово-патріотичне;

- духовно-моральне виховання.

 

Національно-патріотичне виховання охоплює насамперед такі сфери: 

-         освіта; 

-         наука; 

-         культура та мистецтво; 

-         профорієнтація на військові спеціальності; 

-    історія, вшанування пам’ятних дат та історичних постатей;

-         краєзнавство; 

-         туризм; 

-         охорона довкілля; 

- фізкультура, спорт, популяризація здорового способу життя; 

-         цивільна оборона; 

-         оборона України.

 

Для об’єднання зусиль органів державної влади, органів місцевого самоврядування у сфері національно-патріотичного виховання існує потреба у впровадженні єдиної державної політики , адекватних механізмів для консолідації і координації відповідної роботи в економічній , політичній, соціальній, культурній та інших сферах.

 

Ефективна реалізація Програми потребує:

 

-   чіткої координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади у сфері національно-патріотичного виховання;

 

-   здійснення заходів з активізації національно-патріотичного виховання дітей та молоді на всіх рівнях такої діяльності у тісній взаємодії між державою та інститутами громадянського суспільства на принципах взаємозацікавленого співробітництва;

 

-   підвищення рівня організації, покращання функціонування як окремих елементів системи національно-патріотичного виховання, так і всієї системи в цілому;

 

-   створення механізму підтримки об’єднань, центрів, клубів, діяльність яких пов’язана з національно-патріотичним вихованням дітей та молоді;

 

- розроблення системи заохочення громадських об’єднань та активістів за плідну діяльність у сфері національно-патріотичного виховання дітей і молоді.

 

  Для цього розроблено план заходів із національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки.

 

 Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету. Обсяги коштів районного бюджету на фінансування програми є орієнтовними і будуть передбачатись в межах реального ресурсу бюджету.

 

Обсяги і джерела фінансування програми наведено у додатку 1 до Програми.

  

5. Напрями діяльності та заходи Програми

  

 Механізм реалізації програми є цілісною системою, яка включає в себе конкретні заходи з реалізації таких пріоритетних напрямів як:

 

-          впровадження передових форм та методів національно-патріотичного виховання молоді та підвищення ефективності національно-патрітичного виховання молоді Миколаївського району;

 

-          сприяння розвитку української національної культури;

 

-          формування в учнівської та студентської молоді почуття гордості за свою країну, за свій народ та його історію;

 

-          підвищення інтересу до військової історії, активізація творчої діяльності колективів з популяризації патріотичної тематики;

 

-          охоплення ефективними заходами патріотичного виховання, формування серед учнівської молоді готовності до захисту України, до військової служби, утвердження в свідомості молоді об’єктивної оцінки Збройних Сил України і національної гвардії України;

 

-   утвердження здорового способу життя та протидія негативним явищам у дитячому та молодіжному середовищі;

 

-   формування у підлітків допризовного віку національної і громадянської свідомості;

 

-   збереження та розвиток почуття гордості і пам’яті про подвиги загиблих під час визвольних змагань, захисників України, формування поваги до військової історії України;

 

-   проведення заходів з вивчення та популяризації історії України , Одеської області, рідного краю, культурної спадщини;

 

-         залучення дітей та молоді до волонтерського руху;

 

-   проведення масових військово-спортивних заходів, популяризація фізичної культури і спорту серед дітей та молоді;

 

-   підтримка ініціатив щодо національно-патріотичного виховання, підтримка соціально значущих проектів;

 

-         створення позитивного інформаційного простору серед учнівської молоді.

 

  Основні напрями діяльності та заходи щодо виконання Програми викладено у додатку 2.

 

6.Очікувані результати та ефективність Програми

 

Результатом ефективної реалізації районної цільової комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020роки мають стати:

 

-   збільшення відвідуваності дітьми та молоддю заходів, що популяризують культурні та національно-мистецькі традиції українського народу;

 

-         підвищення рівня знань у дітей та молоді про видатних особистостей українського державотворення, визначних вітчизняних учених, педагогів, спортсменів, провідних діячів культури і мистецтва, а також духовних проповідників українського народу;

 

-   збільшення передплати та обсягів розповсюдження україномовних дитячих молодіжних друкованих видань;

 

-   збільшення кількості глядачів на переглядах творів кіномистецтва,що розкривають героїчне минуле та сьогодення українського народу;

 

-         розширення сфери застосування української мови дітьми та молоддю;

 

-   збільшення кількості дітей  і молоді, які пишаються своїм українським походженням, громадянством;

 

-   збільшення кількості дітей і молоді, які подорожують  в інші регіони України та до держав Європейського Союзу;

 

-         збільшення чисельності молоді,готової до виконання обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України;

 

-   збільшення кількості заходів із вшанування героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України.

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на  відділ освіти райдержадміністрації.

 

Контроль за виконанням заходів Програми покладається на райдержадміністрацію та постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, молодіжної політики та спорту.  

 

Про хід реалізації Програми відділ освіти райдержадміністрації звітує перед районною радою щорічно  до 20 грудня.


 

 Додаток 1

до районної цільової комплексної  програми національно-патріотичного

виховання молоді Миколаївського району на 2017-2020 роки

 

 

Ресурсне забезпечення районної цільової комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Усього витрат на виконання Програми

тис. грн.

 

 

у тому числі за роками:

2017

2018

2019

2020

Всього, у тому числі:

4,5

22,8

23,1

24,0

74,4

Районний бюджет

4,5

22,8

23,1

24,0

74,4

 

 Додаток 2

до районної цільової комплексної  програми національно-патріотичного виховання молоді Миколаївського району на 2017-2020 роки

 

Напрямки діяльності та основні заходи районної

цільової комплексної програми національно-патріотичного виховання

молодіМиколаївського району на 2017 - 2020 роки

з/п

Перелік заходів Програми

Строк

виконання заходу

Виконавці

Джерела

фінансування

(бюджет)

Орієнтовані обсяги фінансування (тис. грн.), у тому числі по роках

Очікуваний

результат

 

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

1. Організаційно-методичне забезпечення

1.1

Організація та проведення освітньо-виховних заходів щодонаціонально-патріотичного виховання молоді (акції, семінари, естафети, засідання за круглим столом, конференції та інші заходи)

  2017 -2020

 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, сектор сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад

 

 Не потребує

фінансу- вання

-

 -

 -

-

Створення належних умов для освітньої, культурно-виховної роботи, реалізація завдань, спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді.Формування у дітей і молоді активної громадянської, державницької позиції та почуття власної гідності

1.2

Удосконалення форм і методів роботи навчальних закладів району з питань національного та військово-патріотичного виховання учнів, вивчення й пропагування кращого досвіду роботи .

  2017 -2020

 роки

Відділ освіти райдержадміністрації

 

 Не потребує

фінансу-

вання

-

 -

 -

-

 

Обмін досвідом з питань патріотичного виховання між закладами освіти району

 

2. Поширення інформації національно-патріотичного  спрямування

2.1

Забезпечення в засобах масової інформації та на веб-сайті інформаційних та методичних матеріалів, спрямованих на:

- формування ціннісних орієнтирів і громадської свідомості;

- збільшення чисельності молоді, яка пишається своїм українським походженням, громадянством, а також тієї, що готова до виконання обов’язку із захисту незалежності та  територіальної цілісності України.

2017-2020

роки

Відділ освіти райдержадміністрації,

відділ   комунікацій з

громадськістю райдержадміністрації

Не потребує

фінансу-вання

 -

-

-

-

Надання електронної

доступної інформації

національно-патріотичного  спрямування

2.2

Висвітлення у засобах масової інформації інформації      стосовно національно-патріотичного  виховання

2017-2020

роки

Відділ освіти райдержадміністрації,

відділ  комунікацій з

громадськістю райдержадміністрації

Не потребує

фінансу-вання

-

-

-

-

Формування ціннісних орієнтирів і громадської свідомості

2.3

Підвищення рівня знань про видатних особистостей  української державотворення.

2017-2020

роки

Відділи райдержадміністрації: освіти, відділ  комунікацій з

громадськістю райдержадміністрації

Не потребує

фінансу-вання

 

-

-

-

-

Збільшення чисельності поінформованих  громадян щодо  національно-патріотичного  руху

3.

Організація та проведення культурологічних заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді

3.1

Проведення заходів,   спрямованих на популяризацію національної духовно-культурної спадщини українського народу(районна виставка досягнень юних натуралістів «Щедрість рідної Землі», районний конкурс  дитячих малюнків «Зоологічна галерея», районний етап Всеукраїнського конкурсу учнівських колективів екологічної просвіти «Земля наш спільний дім»)

2017- 2020

роки

Відділ освіти райдержадміністрації 

районний бюджет

2,0

2,6

2,7

3,0

Стимулювання роботи щодо   національно-патріотичного виховання молоді.Профілактика негативних проявів поведінки, злочинності, наркоманії, алкоголізму серед дітей та молоді шляхом залучення їх до участі у заходах із національно-патріотичного виховання.

3.2

Організація і проведення районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура») та участь в обласному етапі гри

2017- 2020

   роки

Відділ освіти райдержадміністрації,

Районна координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання

 

районний бюджет

 -

16,6

 16,7

17,0

Стимулювання роботи щодо   національно-патріотичного виховання молоді.  Підготовка  громадських активістів, які залучаються до організації і проведення заходів національно-патріотичного спрямування

3.3

Проведення районного етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів  

2017- 2020

    роки

Відділ освіти райдержадміністрації

 

районний бюджет

1,5

1,6

1,7

2,0

  Сприяння утвердженню статусу української мови як державної, піднесення її престижу, виховання у молодого покоління українців поваги до мови свого народу

3.2

Ушанування героїв боротьби українського народу за незалежність  і територіальну цілісність України, проведення зустрічей з учасниками АТО

2017- 2020 роки

Відділи райдержадміністрації: освіти, культури та туризму, сектор сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, управління соціального захисту населення

райдержадміністрації

Не потребує

фінансу-вання

-

-

-

-

Консолідація українського суспільства навколо ідей спільного майбутнього, захисту територіальної цілісності України, реформ і державотворення.

Усвідомлення досягнень Українського народу, його інтелектуальних і духовних надбань

3.3

Залучення дітей, переможців районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура») до відвідувань закладів, що популяризують культурні та мистецькі традиції українського народу, експозиції музеїв, присвячені національно-визвольній боротьбі українців.

2017- 2020 роки

Відділи райдержадміністрації: освіти, культури та туризму

 районний бюджет

1,0

 2,0

2,0

2,0

Забезпечення популяризації національної духовно-культурної спадщини українського народу

Всього

-

   4,5

 22,8

23,1

24,0

 

  

Примітка: обсяги фінансування програми уточнюються щороку під час формування або уточнення бюджету на відповідний рік.


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


Календар новин

<< < Липень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31