Рішення №105 Про затвердження Програми інформатизації Миколаївського району Одеської області на 2017-2019 роки.

 

У К Р А Ї Н А

МИКОЛАЇВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ХІІI  сесія  VIІ скликання

РІШЕННЯ

 

«02» червня  2017 року                                               №105  

    

Про затвердження Програми

інформатизації Миколаївського району

Одеської області на 2017 - 2019 роки»

 

           На підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з Законом України «Про Національну програму інформатизації» та постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації», з метою створення умов для забезпечення ефективної електронної взаємодії районних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, всебічного застосування новітніх інформаційних технологій та сучасних методів та засобів збирання, обробки, зберігання даних в державному управлінні, підвищення якості адміністративних та управлінських процесів, впровадження в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування типових організаційно-технологічних рішень у сфері електронного урядування районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму інформатизації Миколаївського району Одеської області на 2017-2019 роки (додається).

2.Доручити фінансовому управлінню райдержадміністрації (Дяченко В.О.) протягом 2017-2019 років передбачити в районному бюджеті на відповідні роки фінансування для реалізації заходів Програми.

3. Рішення чинне до прийняття на наступній черговій сесії даної програми в новій редакції.

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з  питань  бюджету, фінансової діяльності, економіки та регуляторної політики.

  

     Голова районної ради                         В.Л.Купченко


Додаток

                                                                                                                 до рішення районної ради

«Про затвердження Програми

інформатизації Миколаївського району

Одеської області на 2017 - 2019 роки»

                                                                                                              від  «02» червня 2017 року

                                                                                                                                         №105

 

 

ПРОГРАМА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
на 2017-2019 роки

  

  1. 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

            Програма інформатизації Миколаївського району Одеської області на 2017- 2019 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про Концепцію Національної програми інформатизації», «Про Національну програму інформатизації», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000р. № 644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації».

            Програма визначає концепцію, першочергові напрями діяльності та заходи інформатизації органів виконавчої влади і місцевого самоврядування Миколаївського району Одеської області.

 

Таблиця 1

Адміністративно - територіальний устрій Миколаївського району

Одеської області

Адміністративно - територіальні одиниці

Кількість, одиниць

населених пунктів, всього

46

у тому числі:

 

селищ міського типу

1

сіл

45

 

Таблиця 2

Органи місцевого самоврядування Миколаївського району
Одеської області

Найменування органу

місцевого самоврядування

Кількість, одиниць

районних рад

1

селищних рад

1

сільських рад

12

 

  1. 2.КОНЦЕПЦІЯ ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ.

 

2.1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА.

 

            Програма інформатизації Миколаївського району Одеської області на 2017- 2019 роки спрямована на вирішення цілого комплексу важливих проблем, деякі з яких прийняли майже хронічний характер:

- залишається нереалізованою повноцінна міжвідомча електронна взаємодія органів влади різних рівнів та галузей, що є ключовим фактором електронного урядування;

- відсутня єдина концептуальна платформа е-урядування (відсутні загальні правила інформаційної взаємодії між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, центральними та територіальними органами міністерств та відомств, районними державними адміністраціями);

- збільшуються проблеми, пов’язані з інформаційною безпекою;

- недостатній рівень переходу до автоматизованої взаємодії та без паперової технології обміну електронними документами між органами влади;

- низький рівень забезпеченості державних службовців сучасними засобами обчислювальної техніки та периферійним обладнанням;

- відсутність структурованих кабельних систем в районних державних адміністраціях;

- високий рівень використання державними службовцями неліцензійних примірників комп’ютерних програм;

- недостатній рівень якості та доступності адміністративних послуг для громадян та суб’єктів господарювання;

- недостатній рівень впровадження комплексних систем захисту інформації (конфіденційної, службової, персональних даних тощо);

- відсутність можливості віддаленого доступу до надбань культурної спадщини Одеського регіону шляхом перегляду оцифрованих копій архівних документів.

 

2.2.    ГОЛОВНА МЕТА ПРОГРАМИ.

 

             Головною метою Програми інформатизації Миколаївського району Одеської області на 2017 - 2019 роки є створення умов для забезпечення ефективної електронної взаємодії районних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, всебічного застосування новітніх інформаційних технологій та сучасних методів та засобів збирання, обробки, зберігання даних в державному управлінні для підтримки процесів прийняття управлінських рішень, забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-економічному розвитку регіону шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності району.

 

2.3.     ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМКИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ РАЙОНУ Є:

 

-          технічне забезпечення державної влади та органів місцевого самоврядування сучасною комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням, необхідними для виконання управлінських функцій на місцях;

-          формування та впровадження правових, організаційних, науково-технічних, фінансових, технологічних, методичних умов розвитку інформаційного суспільства з урахуванням світових тенденцій;

-          розвиток телекомунікаційного середовища регіону на основі єдиної інформаційно-телекомунікаційної мережі органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

-          всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури та інформаційно-телекомунікаційних систем;

-          збільшення різноманітності та кількості послуг населенню та бізнесу, що надаються за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій;

-          створення загальнодоступних електронних інформаційних ресурсів на основі врахування національних, світоглядних, політичних, економічних, культурних та інших аспектів розвитку України.

 

      2.4. ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ПРОГРАМИ НА 2017 - 2019 РОКИ Є:

 

- підвищення якості адміністративних та управлінських процесів;

- впровадження в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування типових організаційно-технологічних рішень у сфері електронного урядування;

- технічне забезпечення державної влади та органів місцевого самоврядування сучасною комп’ютерною технікою;

- створення єдиної інформаційно-телекомунікаційної мережі органів державної влади та органів місцевого самоврядування району для забезпечення розвитку регіональних інформаційних та інформаційно-аналітичних систем, формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів;

- розвиток регіональної складової електронної інформаційної системи «Електронний уряд»;

- створення інформаційних систем для органів державної влади та органів місцевого самоврядування району та якнайшвидшого включення їх до єдиного інформаційного простору України.

 

2.5. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

 

Основними шляхами і засобами розв’язання проблем, визначених Програмою, є:

- створення стандартизованих структурованих кабельних систем як інфраструктурної основи для забезпечення державних службовців надійним і оперативним доступом до інформаційних ресурсів інформаційно - телекомунікаційної системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Миколаївського району;

- впровадження нових сервісів ІТС на основі використання сучасних технологій передачі звуку (ІР - телефонія);

- забезпечення державних службовців сучасними засобами обчислювальної техніки та периферійним обладнанням, адекватними за продуктивністю впроваджуваним програмно - апаратним комплексам;

- зниження рівня використання органами влади району неліцензійних примірників комп’ютерних програм.

 

              Фінансування Програми здійснюється із наступних джерел:

- кошти районного бюджету;

- кошти державного бюджету (за умови реалізації загальнодержавних проектів інформатизації на умовах співфінансування);

- інші джерела, не заборонені законодавством.

 

             Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених в районному бюджеті. Обсяги фінансування уточнюються під час складання проекту місцевого бюджету на відповідний рік в межах наявного фінансового ресурсу. Після затвердження місцевого бюджету на наступний рік Державний замовник - Миколаївська районна державна адміністрація здійснює коригування Програми згідно з виділеними у місцевому бюджеті обсягами її фінансування. Ресурсне забезпечення Програми наведено в Додатку 1.

             Строк виконання Програми: 2017 - 2019 роки.

 

2.6. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

 

             Замовником Програми виступає Миколаївська районна державна адміністрація.

             Керівником Програми є перший заступник голови Миколаївської районної державної адміністрації, який здійснює координацію та контроль за ходом виконання Програми.

             Організацію виконання Програми забезпечує відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Миколаївської райдержадміністрації та фінансове управління Миколаївської райдержадміністрації на яких покладено функції відповідальних виконавців.

             Замовник Програми, за підписом керівника Програми, подає двічі на рік (до 20 січня та 20 липня) зведений звіт про хід виконання завдань (робіт) Програми до постійної комісії районної ради з  питань  бюджету, фінансової діяльності, економіки та регуляторної політики.

 

  1. 3.АНАЛІЗ СТАНУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЮ ТЕХНІКОЮ.

 

             Середній відсоток оснащення засобами обчислювальної техніки Миколаївської районної державної адміністрації знаходиться на рівні 49,50 %.

 

Забезпеченість обчислювальною технікою

Миколаївської районної державної адміністрації станом на 01.01.2017 р., од.

 

Застаріла (та, яку вироблено понад 5 років тому)

Сучасна

Поповнення (та, яку було поставлено на баланс після 01.01.2013)

Та, що не використовується (підлягає списанню)

Стаціонарні

комп’ютери

30

12

6

9

Ноутбуки

1

20

20

1

Сервери

3

0

0

2

Разом:

34

32

26

12

 

Забезпеченість периферійними пристроями

Миколаївської районної державної адміністрації станом на 01.01.2017 р., од. 

 

Районна державна адміністрація

Багатофункціональні

пристрої

4

Сканери

1

Принтери

9

Разом:

14

 

  1. 4.МІСТ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ НА 2017-2018 РОКИ.

 

Напрями та заходи Програми наведені у додатку 2 до Програми та включають таке:

 

4.1. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РАЙОНУ.

 

4.1.1. РОЗВИТОК СИСТЕМИ ІР-ТЕЛЕФОНІЇ В РАЙОННИХ ОРГАНАХ ВЛАДИ.

 

ІР-телефонія - це технологія, що дозволяє використовувати будь-яку ІР- мережу як засіб організації та ведення телефонних розмов, передачі відео зображень та факсів у режимі реального часу.

Є складовою частиною створення єдиної регіональної мультисервісної мережі обміну даними між органами влади Одеської області та передбачає:

- підвищення ефективності робочого процесу за рахунок використання нових технологій передачі даних, обміну повідомленнями, включаючи селекторні наради;

- розширення спектра й підвищення якості інформаційних послуг;

- здешевлення міжміських та міжнародних телефонних переговорів органів влади в Одеській області;

- оптимізацію капітальних вкладень за рахунок побудови єдиної мережі передачі даних, що забезпечує потреби різних служб органів влади в Одеській області;

- можливість проведення нарад з керівниками РДА та РР з робочого місця (конференц зв’язок);

- побудову єдиного захищеного комутаційного вузла в районному центрі;

- централізоване керування комутаційним обладнанням. 

 

4.1.2. РОЗРОБКА ПРОЕКТУ ТА ПРОВЕДЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ СТРУКТУРОВАНОЇ КАБЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ (СКС) В БУДІВЛЯХ, В ЯКИХ РОЗМІЩЕНА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ.

 

Побудова СКС передбачає проведення низки заходів, а саме:

- створення універсального середовища для передачі даних між будь-якими АРМ об'єкта, охопленими СКС;

- забезпечення співробітників районної державної адміністрації високошвидкісним доступом до мережних ресурсів ІТС ОВВ та МС;

- забезпечення доступу з робочих місць до інформації, що знаходиться в центрах її зберігання та обробки;

- уніфікація способу передачі даних, можливість легкої керованості і конфігурування елементів локальної, обчислювальної та телефонної мереж;

- забезпечення надійності, гнучкості, масштабованості інформаційно-телекомунікаційної системи;

- повноцінне впровадження сервісів ІР-телефонії та відеоконференцзв’язку.

 

Впровадження уніфікованих високошвидкісних структурованих кабельних систем дозволить організувати ефективний обмін інформацією між АРМ абонентів мережі, скоротити кількість необхідної периферійної техніки (друкуючі пристрої, принтери, камери спостереження та ін.) за рахунок її сумісного використання, а також створить основу для впровадження корпоративних інформаційних систем, корпоративної пошти, мережі Інтернет, системи електронного документообігу тощо.

 

4.1.3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЙОННИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ПЕРИФЕРІЙНИМ ОБЛАДНАННЯМ.

 

Впровадження елементів електронного урядування в роботу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області, а також створення мультисервісної мережі передачі даних вимагає наявності у всіх державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування засобів обчислювальної техніки, адекватних за продуктивністю впроваджуваним програмно-апаратним комплексам. Обов’язковим є 100-відсоткова оснащеність сучасними персональними комп'ютерами всіх працівників органів влади, які працюють з електронними документами, електронним документообігом, базами та банками даних, інформаційними ресурсами, спеціалізованим галузевим програмним забезпеченням, беруть участь в наданні адміністративних послуг громадянам та бізнесу.

 

4.1.4. ЛЕГАЛІЗАЦІЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ РАЙОННИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ.

 

Легалізація комп'ютерних програм (далі - легалізація) - приведення використання комп'ютерних програм у відповідність до вимог законодавства у сфері захисту інтелектуальної власності шляхом заміни неліцензійних примірників комп'ютерних програм на ліцензійні.

До основних заходів щодо легалізації комп’ютерних програм в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування Миколаївського району Одеської області відносяться:

- визначення вимог до комп’ютерних програм, що використовуються;

- заборона незаконного встановлення неліцензійних примірників комп’ютерних програм;

- обов'язковість придбання ліцензійного програмного забезпечення під час закупівлі комп'ютерної техніки;

- використання безкоштовних аналогів комерційного програмного забезпечення;

- проведення закупівлі ліцензійних примірників комп’ютерних програм для здійснення 100-відсоткової заміни піратських версій на ліцензійні.

 Обов'язковою умовою легалізації є позитивний висновок державної експертизи з питань технічного та/або криптографічного захисту інформації. 

 

  1. 5.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ.

 

Очікуваними результатами реалізації Програми є:

- підвищення ефективності використання коштів обласного та районних бюджетів на заходи із запровадження інформаційних технологій в діяльність органів влади області;

- впровадження технології ІР-телефонії для всіх співробітників райдержадміністрації, районної ради;

- створення надійної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури на основі сучасних технологій швидкісної передачі даних від головного комутаційного вузла в м.Одеса до районного центру в смт. Миколаївка з метою надання можливості отримання доступу до електронних сервісів ІТС таких як: електронна пошта, електронний документообіг, система надання адміністративних послуг, інформаційно-аналітична система, нормативно-правова база, система антивірусного захисту;

- оновлення парку обчислювальної техніки та периферійного обладнання;

- зменшення рівня використання співробітниками районних органів влади неліцензійних примірників комп’ютерних програм.

  

Календар новин

<< < Вересень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30