Рішення №95 Про затвердження Програми "Ліси Миколаївщини" на 2017-2020 роки

Україна

Миколаївська районна ра

Р І Ш Е Н Н Я

 

XІ сесії VІІ скликання                  №95                «01» березня 2017 року

 

  Про затвердження Програми

  «Ліси Миколаївщини»  на 2017- 2020  роки


    Відповідно до п.16 частини I ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Лісового Кодексу України, Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Концепції реформування та розвитку лісового господарства, ухваленої розпорядженням  Кабінету Міністрів України від 18.04.2006 року № 208-р, розпорядженням Одеської обласної  ради  від 20.10.2016 року № 228- УІІ «Про затвердження регіональної програми «Ліси Одещини на 2016 – 2020 роки» та з метою забезпечення здійснення  першочергових заходів щодо створення нових лісів, оптимізації районної лісової політики та подолання основних дестабілізуючих факторів екологічної ситуації , районна рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити програму «Ліси Миколаївщини»  на 2017 – 2020  роки (додається).

2. Доручити  фінансовому управлінню Миколаївської районної державної адміністрації протягом 2017 – 2020 років передбачати в районному бюджеті на відповідний рік видатки  для реалізації заходів, передбачених Програмою, відповідно наявного фінансового ресурсу.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та використання природних ресурсів.                                                                                

                                                                       

                          

 

    Голова районної ради                          В.Л. Купченко


 Додаток

до рішення районної ради

від «01» березня 2017 року 

                                                                                                              №95

 

Програма «Ліси Миколаївщини»

на  2017–2020  роки

 

  

смт. Миколаївка 2017

  

 

1. Загальні положення 

Правовою основою Програми «Ліси Миколаївщини» на 2017-2020 роки є   Лісовий кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Концепція реформування  та розвитку  лісового господарства,  ухвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.04.2006 р.
№ 208-р,
розпорядження  Одеської обласної  ради  від 20.10.2016 року № 228- УІІ «Про затвердження регіональної програми «Ліси Одещини на 2016 – 2020 роки»  та інші нормативні акти в галузі природоохоронного та лісового законодавства.

Програма визначає основні напрями сталого розвитку лісового господарства в районі, є терміновою і започатковує в районі поетапне степове лісорозведення. Передбачає здійснення першочергових заходів щодо створення нових лісів, підвищення продуктивності та поліпшення якості лісів, оптимізації регіональної лісової політики, подолання основних дестабілізуючих факторів екологічної ситуації.

Програма базується на визначальній біосферній ролі лісів району, переважанні екологічних функцій лісів та їх обмеженому експлуатаційному значенні.

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

 

Розроблення Програми зумовлене необхідністю вирішення комплексу екологічних, лісівничих, економічних, організаційних та господарських проблем, які стримують розвиток лісового господарства та захисного лісорозведення.

Головними причинами виникнення проблем є:

-         недостатнє фінансування розвитку лісового господарства району, яке має обмежені можливості мобілізації власних коштів від лісокористування;

-         недосконалість та неузгодженість законодавчої і нормативно– правової бази в питаннях землекористування, відводу земель, лісокористування та охорони навколишнього природного середовища;

-         природно-історична динаміка формування лісового фонду, несприятливі умови лісовирощування, періодичні природно – кліматичні аномалії, переважання штучно створених лісів (потребують посиленого догляду та поліпшення вікової, видової і товарної структури);

-         зростання техногенного навантаження на лісові екосистеми.

Основними проблемами лісового господарства і захисного лісорозведення  району є:

-         низька загальна лісистість території, несприятливі природно – кліматичні та лісорослинні умови;

-         1,7 тис. га полезахисних лісових смуг не впорядковано, їх облік здійснюється виключно за площею, тому показники продуктивності і стану таких насаджень та ведення лісового господарства в них не можуть бути достовірно оцінені;

-         відсутність або безсистемність лісогосподарських заходів у лісовому фонді інших користувачів та в лісах колишніх сільгосппідприємств;

-         висока вразливість лісів лісовими пожежами та іншими негативними факторами, зумовлена особливостямиїх розташування і користування;

-         напружений санітарний стан лісів, наростання кількості осередків та чисельності шкідників і хвороб;        

-         всихання лісів, пов’язане із зростанням посушливості клімату і досягненням насадженнями природної стиглості. Різке падіння товарних якостей та вартості деревного ресурсу у всихаючих, стиглих, та перестійних лісах, насадженнях, пошкоджених льодоламом;

-         відсутність спеціалізованої техніки та обладнання для проведення лісомеліоративних робіт  на еродованих, порушених землях, крутосхилах, ярах, балках. Значна зношеність основних засобів виробництва, лісогосподарської техніки.

 

3. Мета Програми

 

Головною метою даної Програми є забезпечення реалізації державної та  регіональної політики в сфері лісового господарства, а також охорони, захисту, раціонального використання й відтворення лісових ресурсів, підвищення ефективності ведення лісового господарства, задоволення потреб суспільства в екологічних та сировинних ресурсах лісу.

Програмою передбачається виконання робіт зі створення лісових насаджень на території району на період до 2020 року включно, заплановано посадити 40 га нових лісів. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

 

Заходи щодо створення захисних лісових насаджень (заліснення невгідь, малопродуктивних, деградованих, порушених земель тощо), в першу чергу, спрямовані на охорону навколишнього природного середовища, подолання таких дестабілізуючих факторів, як ерозія ґрунтів та виснаження річок і водоймищ. Лісорозведення в цілому орієнтоване на збільшення площ біологічно стійких та високопродуктивних насаджень.

Усі роботи, пов’язані з виконанням запланованих заходів Програми, здійснюватимуться за рахунок коштів обласного  та районного бюджету.

Конкретні обсяги фінансування Програми затверджуються щорічно рішенням районної  ради про районний бюджет у межах наявного фінансового ресурсу. Прогнозні обсяги фінансування Програми наведені у додатку 1.

Програма розрахована на період з 2017 по 2020 роки включно.

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

 

Основними завданнями, покладеними в основу Програми,  є:

-         визначення пріоритетних напрямів розвитку лісового господарства регіону;

-         розширення робіт із захисного лісорозведення та агролісомеліорації і, як результат – підвищення врожайності сільськогосподарських культур;

-         забезпечення сталого розвитку лісового господарства на науково обґрунтованій основі;

-         наближення терміну досягнення оптимальної лісистості території району (дев’ять відсотків);

-         зменшення ерозії ґрунтів та покращання стану навколишнього природного середовища  шляхом створення нових лісів.

Пріоритетним напрямком Програми є підвищення рівня лісистості. За даним напрямком діяльності планується провести наступні заходи:

-         виконання робіт зі створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг на землях, які не зайняті лісом (деградованих, малопродуктивних, тощо);

-         оформленняправа постійного користування землею для лісорозведення.

Напрями діяльності та заходи з виконання Програми наведені у
додатку 2.

Виконання Програми сприятиме реалізації регіональної політики у сфері лісового господарства та охорони навколишнього природного середовища, переведенню лісового господарства на засади сталого розвитку, підвищенню ефективності управління лісами, збереженню біорізноманіття, наростанню екологічного потенціалу лісів  регіону.

Буде забезпечено застосування сучасних методів відновлення і вирощування лісів та раціональне використання їх різноманітних функцій.

В результаті виконання заходів Програми площа лісів Миколаївщини до 2020 року збільшиться  на 40 га.

За рахунок поліпшення водорегулюючих, ґрунтозахисних, рекреаційних та інших корисних властивостей лісів буде покращено стан довкілля Миколаївщини. На землях, де будуть створені нові ліси, припиниться вітрова та водна ерозія. Зменшиться загроза подальшої деградації земель сільськогосподарського призначення, відбуватиметься зменшення втрат гумусу. Буде започатковано процес відновлення родючості ґрунтів.

В цілому Програма сприятиме більш повному задоволенню потреб суспільства в екологічних та сировинних ресурсах лісу, підвищенню біокліматичного потенціалу території і оздоровленню навколишнього природного середовища.

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Організація виконання та координація діяльності з реалізації Програми здійснюється відділом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Миколаївської районної державної адміністрації та  Андрієво – Іванівським лісництвом Державного підприємства «Березівське лісове господарство».

Програма передбачає, що для забезпечення виконання її завдань та заходів будуть задіяні наступні виконавці: підприємства  лісового господарства, місцеві органи влади та самоврядування.

Відповідальним виконавцем Програми є Миколаївська районна державна адміністрація, а саме : відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів.

Відповідальний виконавець Програми щороку до 15 липня та до 15 січня поточного року звітує про виконання Програми перед головою районної державної адміністрації та надає інформацію у відділ економічного розвитку і торгівлі та районну раду.

Контроль за виконанням Програми здійснює районна рада. Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія районної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та  використання природних ресурсів.

 

ПАСПОРТ

районної програми «Ліси Миколаївщини»

на 2017-2020 роки 

1.

Ініціатор розроблення програми

Андрієво – Іванівське лісництво  ДП «Березівське  лісове господарство»

2.

Розробник програми

Андрієво – Іванівське лісництво  ДП «Березівське  лісове господарство»

3.

Співрозробники програми

Відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Миколаївської районної державної адміністрації

4.

Відповідальний виконавець програми

Андрієво – Іванівське лісництво ДП«Березівське лісове господарство»

 

5.

Учасники програми (співвиконавці)

Відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів

 райдержадміністрації;

підприємства  лісового господарства, місцеві органи влади та самоврядування.

6.

Термін реалізації програми

2017 – 2020 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Обласний  та районний 

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

448,9 тис. грн.

 

у тому числі:

 

8.1

коштів обласного бюджету

430,9 тис. грн.

8.2

коштів районного бюджету

18,0 тис. грн.

 

Додаток 1

до Програми

 

Ресурсне забезпечення регіональної програми

«Ліси Миколаївщини» на 2017-2020 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконан

ня програми

(тис. грн.)

 

2017

2018

2019

2020

Усього,

у тому числі:

 

98,0

112,9

117,8

120,2

448,9

обласний бюджет

 

93,5

108,4

113,3

115,7

430,9

районний бюджет

 

4,5

4,5

4,5

4,5

18,0

 

                                                                  Додаток 2

 

Напрями діяльності та заходи  районної програми

«Ліси Миколаївщини» на 2017-2020 роки

Назва напряму діяльності

Перелік заходів програми

Строк викона-ння заходу

Виконавці

Джерела фінансува-ння

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень

         у тому  числі

 

2017

2018

2019

2020

Підвищення рівня  лісистості території району

1) виконання робіт  із створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг

2017 - 2020

Під - ва

лісового гос - ва

Обласний    бюджет

418,9

 

90,5

105,4

110,3

112,7

Районний бюджет

12,0

 

3,0

3,0

3,0

3,0

Разом

430,9

 

93,5

108,4

113,3

115,7

 

2) оформлення права постійного користування землею для лісорозведення

 

 

Обласний  бюджет

14,0

 

3,5

3,5

3,5

3,5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Районний бюджет

4,0

 

1,0

1,0

1,0

1,0

Разом

18,0

 

4,5

4,5

4,5

4,5

Разом за програмою

Х

Х

Х

Х

448,9

 

98,0

112,9

117,8

120,2

 

                                                                                                                            Додаток  3

                                                                   Очікуваний  результат

 

Найменування показника

 

 

                  Значення показників

усього

                  у тому  числі за  роками

 

2017

2018

2019

2020

Площа лісорозведення – всього, гектарів

40

 

10

10

10

10

Площа  земельних ділянок, які потребують оформлення права постійного користування – всього,  гектарів

40

 

10

10

10

10

 

Календар новин

<< < Липень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31