Рішення №308 Про затвердження Положення про Миколаївський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами Миколаївського територіального цен

Україна

Миколаївська районна рада

Р І Ш Е Н Н Я 

 

XXXIII сесії VII скликання               №308                        "20" березня 2020 року

 

Про затвердження Положення  про Миколаївський

територіальний центр соціального обслуговування (надання

соціальних послуг) та Переліку соціальних послуг,

умов та порядку їх надання структурними підрозділами

Миколаївського територіального центру соціального

обслуговування (надання соціальних послуг)

 

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та у зв’язку  з відсутністю закладу для бездомних осіб, районна рада            


ВИРІШИЛА:

1.Змінити юридичну адресу Миколаївського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з «67000, Одеська область, Миколаївський район, смт.Миколаївка, вулиця, Незалежності, 69» на «67000,Одеська область, Миколаївський район, смт.Миколаївка, вулиця, Чкалова, 50 - В».

2.Затвердити  Положення  про Миколаївський  територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  в новій редакції , (додаток 1). 

3.Затвердити  Перелік соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурнимипідрозділами Миколаївського територіального центру соціального обслуговування  (надання соціальних послуг)  (додаток  № 2 ). 

4.Директору територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в установленому порядку, подати документи, визначені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»  для внесення запису до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно з чинним законодавством.

5.Вважати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 21.12.2018 року 225 «Про затвердження Положення  про   територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Миколаївського району Одеської області ».

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров'я, молодіжної політики та спорту.

 

 

Голова районної ради                                          В.Л.Купченко


                                                                                                           Додаток №1

до рішення районної ради

                                                                                                                від «20» березня 2020р.

                                                                                                                №308

 

                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                рішення районної ради

                                                                                                                від «20» березня 2020р.

                                                                                                                 №308   

  

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО МИКОЛАЇВСЬКИЙ  ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР

СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ  

(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)

 (НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

1.МИКОЛАЇВСЬКИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) (далі- центр) є бюджетною установою, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої  приймає Миколаївська  районна рада Одеської області.

  Територіальний центр утворений для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.

  Діяльність територіального повинна відповідати критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.

 2. Територіальний центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, актами інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також Положенням про територіальний центр.

 3.Територіальний центр проводить свою діяльність на
принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та
відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання
соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної
ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання
державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.

 4. На отримання соціальних послуг в територіальному центрі
мають право:

1) громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб
працездатного віку на період до встановлення їм групи
інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до
самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги,
визнані такими в порядку, затвердженому М
іністерством охорони здоров'я;

2) громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості, як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

 5. Територіальний центр утворений за наявності необхідної матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, що відповідають будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства.

 6. Положення про Миколаївський територіальний центр, його структура за
пропозицією управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації, погоджується Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації, затверджується рішенням Миколаївської районної ради Одеської області.

  Кошторис, штатний розпис територіального центру затверджує голова Миколаївської районної державної адміністрації Одеської області.

7. Методичне забезпечення діяльності територіального центру здійснює Міністерство соціальної політики України, координацію та контроль за забезпеченням його діяльності - в установленому порядку Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації, організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг - управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації Одеської області.

  Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання
соціальних послуг територіальний центр взаємодіє із структурними
підрозділами органу виконавчої влади або органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх
форм власності.

 8.Основними завданнями територіального центру є:

1)виявлення    громадян, зазначених у пункті 4 цього   Положення,        формування електронної бази даних таких громадян,
визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні
соціальних послуг;

2)забезпечення якісного надання соціальних послуг;

 - установлення зв'язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в наданні соціальних послуг громадянам, зазначеним у пункті 4 цьогоПоложення.

 9.До територіального центру входять наступні структурні підрозділи- відділення:

 - соціальної допомоги вдома;

 - стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання.

  У разі необхідності, за рішенням Миколаївської районної ради Одеської області, можуть створюватися інші підрозділи, діяльність яких спрямована у наданні соціальних послуг громадянам, зазначеним у пункті 4 цього Положення.

 10.Територіальний центр має право створювати в разі потреби
у сільських населених пунктах робочі місця соціальних працівників
(соціальних робітників) для надання соціальних послуг громадянам, зазначених у пункті 4 цього Положення, за їх місцем проживання.

 11.Територіальний центр очолює директор, який призначається
на посаду та звільняється з посади в установленому порядку
головою Миколаївської районної державної адміністрації за пропозицією
управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації, погодженою відповідно з Департаментом соціальної та сімейної політики  Одеської обласної державної адміністрації.

  Посаду директора територіального центру може займати особа,
яка має вищу освіту за ступенем маг
істра, відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» освіта за рівнем спеціаліста прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра, відповідного напряму підготовки і стаж роботи на керівній посаді не менш п'яти років. 

  12. Директор територіального центру:

 1) організовує роботу територіального центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг, визначає ступінь відповідальності працівників;

  2) затверджує посадові обов'язки керівників структурних підрозділів та інших працівників територіального центру;

  3) координує діяльність  структурних підрозділів територіального центру;

  4) подає до Миколаївської районної державної адміністрації пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат територіального центру;

  5) укладає договори, діє від імені територіального центру і представляє його інтереси;

  6) розпоряджається коштами територіального центру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення, в тому числі на оплату:

 - проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних працівників та соціальних робітників територіального центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;

 - придбання для соціальних робітників спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків (або грошової компенсації за їх придбання);

 - придбання для оснащення структурних підрозділів територіального центру автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування;

 - підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги;

  7) призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з
посади працівників територіального центру;

  8) видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо
здійснення (припинення) обслуговування громадян), організовує і
контролює їх виконання;

  9) розробляє і подає на затвердження Миколаївській районній раді Одеської області Положення про територіальний центр;

  10)затверджує положення про структурні підрозділи
територіального центру.

 13.Територіальний центр утримується за рахунок коштів, які
відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з
місцевих бюджетів на соціальний захист населення та соціальне
забезпечення, інших надходжень, у тому числі від діяльності його
структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а
також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та
організацій.

  14. Гранична  чисельність і фонд  оплати праці працівників територіаьного центру затверджуються головою Миколаївської районної державної адміністрації Одеської області.

   Умови оплати праці працівників територіального центру та
штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства з
питань опла
ти праці, норм часу, чисельності та типового штатного
нормативу чисельності працівників територіального центру, що
затверджуються наказами Мін
істерства соціальної політики України.

  15. Для надання соціальних послуг територіальний центр має
право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи,
організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

   У територіальному центрі можуть утворюватися
мультидисциплінарні команди відповідно до Порядку організації
мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг у
територіальному центрі соціального обслуговування (надання
соціальних послуг), затвердженого наказом Мін
істерства соціальної політики України.

  16. Територіальний центр має право в установленому порядку
отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за
кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам,
зазначеним у пункті 4 цього
Положення, та поліпшення
матеріально-технічної бази територіального центру.

  17. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності,
пов'язаної із наданням соціальних послуг, структурних підрозділів
територіального центру, ревізія фінансово-господарської діяльності
центру проводяться відповідно до законодавства України.

  18. Миколаївський територіальний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку зі своїм найменуванням, штамп та бланк.

     Юридична адреса Миколаївського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Територіальний центр є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку зі своїм
найменуванням, штамп та бланк.

   Юридична адреса Миколаївського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

67000, Одеська область,Миколаївський район, смт.Миколаївка, вулиця Чкалова, будинок 50- В

                                               

                                                                                                            

                                                                                             Додаток №2

                                                                                                        до рішення районної ради

                                                                                                            від «20» березня 2020р.

                                                                                                            №308  

                                                                                                               

                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                             рішення районної ради

                                                                                                             від «20» березня 2020р.

                                                                                                             №308   

 


ПЕРЕЛІК
          соціальних послуг, умови та порядок їх надання
         структурними підрозділами
Миколаївського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

  1.Територіальний центр соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) (далі - територіальний центр) надає такі соціальні послуги:

 -догляд вдома;

 -догляд стаціонарний.

  2. Територіальний центр забезпечує здійснення своїми
структурними підрозділами
соціального обслуговування (надання соціальних послуг):

1)громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб
працездатного віку на період до встановлення їм групи
інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до
самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги,
які визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоровя України;

2)громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у
зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі
зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом,
катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей,
дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо
середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий
мінімум для сім'ї.

   3. Для надання соціальних послуг громадяни, зазначені в п.п.2 цього переліку, подають письмову заяву управлінню соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації за місцем проживання/перебування, яке в триденний строк після її надходження надсилає запит до закладу охорони здоровя за місцем проживання/перебування громадянина для одержання медичного висновку про його здатність до самообслуговування та потребу в постійній сторонній допомозі (далі -  медичний  висновок),  до  відповідного  підприємства, установи, організації,  що  надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових   територій,   або   виконавчого органу сільської та  селищної ради за місцем реєстрації громадянина для отримання
довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому
приміщенні/будинку осіб
і до  територіального органу Державної фіскальної служби для отримання довідки про доходи громадянина (у разі потреби).

   З метою встановлення наявності (відсутності) обтяжень речових
прав на нерухоме майно громадян, зазначених в
п.п.2 цього переліку, які подали письмову заяву управлінню соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації, а також наявності (відсутності) укладених такими громадянами договорів довічного  утримання (догляду) посадова особа цього підрозділу в триденний строк після надходження  відповідної письмової заяви отримує інформацію з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) шляхом безпосереднього доступу до нього відповідно до законодавства та долучає її до заяви громадянина.

   У п’ятиденний строк після надходження запиту відповідні
суб’єкти, зазначені в абзаці першому цього пункту, надають
медичний висновок, довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у
житловому приміщенні/будинку осіб, довідку про доходи громадянина
(у разі  потреби) управлінню соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації, як
е в одноденний строк після їх
надходження приймає рішення про надання або відмову в наданні
соціальних послуг з урахуванням пунктів 6, 7, 7-1, 10 та 11 цього
переліку і надсилає такі документи територіальному центру разом із
заявою громадянина та інформацією з Державного реєстру прав.

   Після надходження зазначених документів територіальний центр
протягом строку, визначеного у державних стандартах соціальних
послуг, визначає індивідуальні  потреби отримувача соціальної
послуги, встановлює групу рухової активності, визначає зміст
соціальних послуг, уточнює обсяг, складає індивідуальний план,
приймає рішення про необхідність надання соціальних послуг, про що
видається відповідний наказ, та укладає з отримувачем соціальної
послуги договір про надання таких послуг. 

   Надання структурними підрозділами територіального центру
внутрішньо переміщеним особам соціальних послуг здійснюється
невідкладно.
Особова справа формується на підставі документа, що
посвідчує особу, та довідки про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи.

   4. Громадяни, зазначені в абзаці п.п.2 цього
Переліку, для надання соціальних послуг подають письмову заяву
управлінню соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації
Одеської області за місцем проживання/перебування.
   5.У разі потреби та за згодою громадян, зазначених у
пункті 2 цього
Переліку, з метою визначення додаткової потреби у
натуральній чи грошовій допомозі проводиться обстеження їх
матеріально-побутових умов. Для цього утворюється комісія, до
складу якої входить не менш як три особи (завідувач
 відділення,соціальний працівник та соціальний робітник).

   У разі коли громадянин, який потребує надання соціальних
послуг, за віком або за станом здоров'я неспроможний самостійно
прийняти рішення про необхідність
їх надання,
таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник.

   Форми заяви, медичного висновку, договору про надання
соціальних послуг, карти визначення індивідуальних потреб
отримувача соціальної послуги, акта обстеження
матеріально-побутових умов, журналу обліку громадян, яких
обслуговує територіальний центр, затверджує Мін
істерство соціальної політики України в установленому порядку.

   6.Територіальний центр забезпечує безоплатне в обсягах,
визначених державними стандартами,
соціальне обслуговування (надання соціальних послуг):

1) громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб
працездатного віку на період до встановлення їм групи
інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до
самообслуговування і не мають рідних, які повинні забезпечити їм
догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи
визнані  інвалідами в установленому порядку;

2)громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у
зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі
зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом,
катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей,
дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо
середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий
мінімум  для  сім'ї.

   Для окремих структурних підрозділів територіального центру
можуть   передбачатись   особливі  умови  здійснення  безоплатного
надання  соціальних  послуг.

     7.Територіальний  центр  може  надавати  платні  соціальні
послуги (в межах наявних можливостей), визначені
Постановою
Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. N 12 « Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження  їх переліку" та цим
Переліком:

1)громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до
самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм
догляд  і допомогу;

2)громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у
зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі
зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом,
катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей,
дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо
середньомісячний сукупний дохід їх сімей вищий ніж прожитковий
мінімум  для сім'ї.

   Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються
територіальним центром відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України від 9 квітня 2005р. №268 "Про затвердження  Порядку  регулювання  тарифів  на  платні  соціальні послуги"  і затверджуються його директором.

   Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг,
використовуються  в  установленому законодавством порядку.

   Територіальний центр (у межах наявних можливостей) може
надавати соціальні послуги в обсягах, визначених державними
стандартами соціальних послуг, із встановленням диференційованої плати  відповідно  до  законодавства.

    Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними
стандартами  соціальних  послуг,  надаються  за  плату. 

   7-1.У виняткових випадках громадяни, що мають рідних, які
повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від
плати за надання соціальних послуг в структурних підрозділах
територіального центру в разі, коли такі рідні належать до
малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в
установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних
речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Для
цього Миколаївська районна рада
Одеської області, що утворила територіальний центр, самостійно або через утворену нею комісію приймає рішення про звільнення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, від зазначеної плати.

7-2. У  виняткових випадках громадяни пенсійного віку та особи з інвалідністю, які не  мають житла, тимчасово можуть перебувати  в зимовий період в стаціонарному відділенні для постійного або тимчасового проживання терцентра. Для цього Миколаївська районна рада Одеської області, що утворила територіальний центр  уповноважує постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров'я, молодіжної політики та спорту  приймати  рішення про звільнення громадян від платних послуг.

   8.На кожного громадянина, якого обслуговує територіальний центр, ведеться особова справа, в якій міститься заява громадянина, медичний висновок, документи, що підтверджують право громадянина на надання соціальних послуг та соціальну допомогу. Формування, облік та зберігання особової справи здійснюється у відділенні, яке обслуговує громадянина постійно.

   Документи, що містяться в особовій справі громадянина (крім
заяви), поновлюються управлінням соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації
Одеської області щороку на підставі подання територіального центру шляхом надіслання відповідних запитів.

    9.Працівники територіального центру, які надаютьсоціальні послуги, зобов'язані сумлінно ставитися до виконання своїх обов'язків, поважати гідність громадян, не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо громадян, яких вони обслуговують, зберігати в таємниці інформацію, отриману під час виконання своїх службових обов'язків, а також інформацію, що може бути використана проти зазначених громадян.
   10.Медичними протипоказаннями для соц
іального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян є наявність у них інфекційних захворювань, залежності від психоактивних речовин, алкоголю, психічних захворювань, що потребують перебування на спеціальному диспансерному обліку.

   У разі виявлення у громадянина зазначених протипоказань працівники територіального центру зобов'язані надати йому інформацію про можливі шляхи отримання необхідного йому надання соціальних послуг в інших установах.

   11.Надання соціальних послуг громадянам, зазначених у пункті
2 цього
Переліку, структурними підрозділами територіального центру припиняється за письмовим повідомленням громадян у разі:

   1)поліпшення стану здоров'я, виходу із складних життєвих
обставин, в результаті чого громадянин втрачає потребу в наданні соціальних послуг;

   2)виявлення у громадянина, якого безоплатно обслуговує
територіальний центр, працездатних рідних (батьків, дітей,
чоловіка, дружини) або осіб, які відповідно до законодавства
повинні забезпечити йому догляд і допомогу, або осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);

   3)направлення громадянина до будинку-інтернату для громадян
похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, надання
громадянину соціальної послуги з догляду вдома
, в будинку для
ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів,
інших закладах постійного проживання;

   4)зміни місця проживання/перебування (за межами адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження територіального центру);

   5)поліпшення матеріально-побутових умов, у результаті якого громадянин не потребує соціально-економічних послуг( для громадян , які потребували надання цих послуг у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);

   6)грубого, принизливого ставлення громадянина до
обслуговуючого персоналу, соціальних працівників, соціальних
робітників та інших працівників територіального центру і його структурних підрозділів;

   7)порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);
   8)систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння;

   9)виявлення медичних протипоказань для надання соціальних послуг територіальним центром;

   10)надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою,
якій призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на
догляд в установленому законодавством порядку (крім обслуговування
у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової
допомоги);

   11)надання громадянином соціальних послуг іншій особі та
отримання ним щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на
догляд в установленому законодавством порядку;

   12)відмови отримувача соціальних послуг або його законного
представника від отримання соціальних послуг;

   13)невиконання громадянином без поважних причин вимог щодо
отримання соціальної послуги з догляду вдома після письмового
попередження про припинення чи обмеження її надання або після
обмеження надання такої послуги;

   14) припинення діяльності територіального центру. В такому разі Миколаївська районна державна адміністарція вживає заходів до забезпечення надання соціальних послуг особам, які їх отримували в цьому територіальному центрі (розглядає питання щодо можливості надання соціальних послуг громадськими організаціями, фізичною особою, якій призначається щомісячна компенсаційна виплата відповідно до законодавства, тощо).

   У разі смерті громадянина надання соціальних послуг також
припиняється на підставі доповідної записки соціального робітника
та копії свідоцтва про смерть.

   12.Про припинення надання соціальних послуг громадянина
видається наказ, на підставі якого вноситься інформація до
електронної бази даних територіального центру і робиться позначка
в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати за
підписом завідувача відділення, яке обслуговувало громадянина.
Повідомлення про припинення надання соціальних послуг громадянина
територіальним центром надсилається до управління соціального захисту аселення Миколаївської районної державної адміністрації
Одеської області.

Перелік, умови та порядок надання соціальних послуг
              відділенням соціальної допомоги вдома                       територіального центру

 

   13.Відділення соціальної допомоги вдома територіального
центру (далі -відділення соціальної допомоги вдома) утвор
ене
для надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування не
менш як 80 одиноким громадянам, які не здатні до
самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової
активності (мають III, IV, V групи рухової активності) та
потребують сторонньої допомоги,
соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) в домашніх умовах згідно з медичним висновком, а саме:

 1)похилого віку;

 2)інвалідів (які досягли 18-річного віку), крім інвалідів
унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного
захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний
сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування
відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

3)хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до
встановлення їм  групи інвалідності, але не більш як чотири
місяці).

   Відділення не здійснює надання соціальних послуг громадян, які потребують цілодобового стороннього догляду.

   14. Право на позачергове надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома мають одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії, особи, депортовані за національною ознакою.
   15.
У територіальному центрі може бути утворено кілька відділень соціальної допомоги вдома або одне відділення з відповідною структурою, штатним розписом і фондом оплати праці.

   16.У разі виявлення не менш як 50 непрацездатних громадян з порушеннями опорно-рухового апарату, зору, слуху, з психічними розладами (соціально-безпечні, які не перебувають на спеціальному диспансерному обліку), інших категорій громадян, які не здатні до самообслуговування та які потребують надання соціальних послуг вдома, Миколаївська районна рада Одеської області може утворювати спеціалізовані відділення, в тому числі паліативно/хоспісного догляду.

   17. Якщо громадян, які потребують соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) , виявлено як 80 осіб ( для спеціалізованого відділення –менш як 50 осіб),їх обслуговування може здійснюватися згідно з договором, який укладається з непрацюючою фізичною особою і територіальним центром, про оплату  відповідної роботи за рахунок коштів, що виділяються для цієї мети.

   18.Відділення соціальної допомоги вдома надає відповідно до
державних стандартів соціальних послуг так
у послугу, як:

 -догляд вдома. 

   19. Відділення соціальної допомоги вдома може здійснювати
обслуговування громадян похилого віку, інвалідів (які досягли
18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на
період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

   Обслуговування таких громадян здійснюється за плату
відповідно до тарифів на платні соціальні послуги або з установленням диференційованої плати.

   20.Миколаївська районна рада Одеської області, що утворила територіальний центр, може приймати, як виняток, рішення про звільнення від плати за надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома громадян які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і
допомогу. В такому разі видатки, пов'язані із наданням соціальних
послуг громадян
ам, передбачаються в кошторисі територіального центру
за рахунок додаткових коштів
районного бюджету.

   21. Відділення соціальної допомоги вдома очолює завідувач,
який призначається на посаду і звільняється з посади директором
територіального центру за погодженням з начальником управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації. 
   Завідувач відділення повинен мати вищу освіту
за ступенем магістра , відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», освіта за рівнем спеціаліста прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра, відповідного напряму підготовки і стаж роботи за фахом не менш як три роки.

   22. Положення про відділення соціальної допомоги вдома затверджується директором територіального центру.

   23. Кількість громадян, яких повинен обслуговувати соціальний робітник, обсяг їх роботи визначає завідувач відділення соціальної допомоги вдома з
урахуванням стану здоров'я громадянина, який обслуговується, його
віку, рівня рухової активності, здатності до самообслуговування,
місця та умов проживання, наявності транспортного сполучення,
інших факторів, що можуть вплинути на якість надання соціальних
послуг (один соціальний робітник обслуговує шістьох громадян у
сільській (приміській) місцевості, інших місцевостях, що не мають
транспортного  сполучення, у приватному або державному секторі без
комунальних зручностей і десять громадян у містах з комунальними
зручностями; один соціальний робітник обслуговує двох
непрацездатних громадян,  яким  установлена
V група рухової активності).

   24. На підставі даних карти визначення індивідуальних потреб
отримувача  соціальної  послуги та медичного висновку складається
індивідуальний план надання соціальної послуги, після чого між
громадянином і територіальним центром укладається договір, в якому
зазначаються зміст та обсяг послуги, порядок оплати, обумовлюються
періодичність, строки надання соціальної послуги відділенням
соціальної допомоги вдома, інші умови.

   25. Відділення соціальної допомоги вдома згідно з умовами
договору, затвердженим графіком роботи та індивідуальним планом
надання соціальної послуги з догляду вдома надає соціальну послугу
з догляду вдома постійно(
III група рухової активності - два рази
на тиждень,
IV - три рази, V - п’ять разів), періодично (два рази
на місяць), тимчасово (визначений у договорі період), організовує
надання передбачених договором послуг, контролює їх якість,
визначає додаткові потреби, вживає заходів до їх задоволення.

   26. На кожного громадянина, якого обслуговує відділення
соціальної допомоги вдома, ведеться особова справа, в якій
міститься:

 1) письмова заява громадянина;

 2) медичний висновок про не здатність до самообслуговування,
потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх
умовах;
   3) карта визначення індивідуальних потреб отримувача
соціальних послуг;

   4) один примірник договору, укладеного громадянином і
територіальним центром про надання соціальних послуг;
   5) довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому
приміщенні/будинку осіб;

   6) інформація з Державного реєстру прав, отримана посадовою
особою управлінням з питань  соціального  захисту
населення Миколаївської районної державної адміністрації шляхом безпосереднього доступу до цього Реєстру;

   7) копія довідки про встановлення групи інвалідності (за
наявності);

   8) копія рішення Миколаївської районної ради, що утворив
територіальний центр, або утвореної ним комісії, про звільнення
від плати громадян похилого віку, інвалідів (які досягли
18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на
період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як
чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають
рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу (за
наявності);

   9) копія наказу про здійснення (припинення) надання
соціальних послуг;

   10) довідка про доходи за останні шість місяців, що передують
місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за
надання соціальних послуг;

   11) індивідуальний план надання соціальної послуги;

   12) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної
особи (для внутрішньо переміщених осіб).

   27. Під час надання соціальних послуг відділення соціальної
допомоги вдома може надавати у тимчасове користування громадян
наявні у нього технічні та інші засоби реабілітації, засоби малої
механізації, предмети першої потреби, окремі побутові прилади
тощо.

      Перелік, умови та порядок надання соціальних послуг
         відділенням стаціонарного догляду для постійного
        або тимчасового проживання територіального центру

 

   28. Відділення стаціонарного догляду для постійного або
тимчасового проживання територіального центру (далі - відділення
стаціонарного догляду) утворюється для обслуговування не менш як
10 і не більш як 50 одиноких громадян (обмеження щодо граничної
чисельності громадян у відділенні стаціонарного догляду, що
встановлено цим пунктом, набирає чинності з 1 січня 2017 р.), до якого на постійне або тимчасове проживання, повне державне
утримання безоплатно приймаються одинокі громадяни похилого віку,
інваліди (які досягли 18-річного віку), хворі (з числа осіб
працездатного віку на період до встановлення їм групи
інвалідності, але не більш як чотири місяці), які відповідно до
висновку лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони
здоров'я за станом здоров'я не здатні до самообслуговування,
потребують постійного стороннього догляду та допомоги,
стаціонарного догляду, соціально-побутових, соціально-медичних та
інших соціальних послуг.

   29. У відділенні стаціонарного догляду громадяни перебувають
на повному державному утриманні, одержують соціальну послугу
стаціонарного догляду та відповідно до встановлених норм
забезпечуються: 

   1)житлом, одягом, взуттям, постільною білизною, м'яким і твердим інвентарем і столовим посудом;

   2) раціональним чотириразовим харчуванням, у тому числі з
урахуванням віку і стану здоров'я, у межах натуральних норм
харчування, передбачених для мешканців інтернатних установ;

   3) першою медичною допомогою;

   4) при потребі - паратами, окулярами, протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування (крім моторизованих), медикаментами відповідно до призначення лікаря;

   5) комунально-побутовим обслуговуванням (опалення, освітлення, теплопостачання, водопостачання тощо).

   30.Одиноким пенсіонерам, які перебувають у відділенні стаціонарного догляду, пенсія виплачується у встановленому законодавством порядку.

   31. За наявності вільних місць до відділення стаціонарного
догляду на загальних умовах строком до чотирьох місяців можуть
прийматися одинокі громадяни похилого віку, інваліди (які досягли
18-річного віку), хворі (з числа осіб працездатного віку на період
до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири
місяці), які тимчасово втратили здатність до самообслуговування, потребують постійного стороннього догляду, соціально-медичного
обслуговування.

   32. За рішенням Миколаївської районної ради, що утворив територіальний центр, до відділення стаціонарного догляду на загальних підставах можуть прийматися (за наявності вільних місць) громадяни похилого віку, інваліди (які досягли  18-річного віку), хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. В такому разі зазначені категорії громадян перебувають у відділенні стаціонарного догляду на умовах оплати згідно із затвердженими тарифами або за рахунок додаткових коштів районного бюджету.

   33. Право на позачергове влаштування до відділеннястаціонарного догляду мають одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії, особи, депортовані за національною ознакою, у разі, коли вони не здатні до
самообслуговування, потребують постійного стороннього догляду та
соціально-медичного обслуговування.

   Одинокі ветерани праці, самотні громадяни похилого віку та
члени сімей загиблих військовослужбовців мають переважне право на влаштування до відділення стаціонарного догляду.

   34.Громадяни, які уклали договір довічного утримання
(догляду), до відділення стаціонарного догляду не приймаються.

   35.До відділення стаціонарного догляду громадяни приймаються
за направленням управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної
адміністрації за місцем проживання/перебування. Направлення видається на підставі письмової заяви громадянина, паспорта, висновку лікарсько-консультаційної  комісії закладу охорони здоров'я про не здатність його до самообслуговування та потребу в постійному сторонньому догляді та допомозі.

   36.На кожного громадянина, який перебуває у відділенні
стаціонарного догляду, ведеться особова справа, в якій міститься:

   1) письмова заява громадянина;

   2) копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

   3) направлення ;

   4) висновок лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров'я  про нездатність до самообслуговування та потребу в постійному сторонньому догляді та допомозі;

   5) довідка про розмір призначеної пенсії;

   6) довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб;

   7) інформація з Державного реєстру прав, отримана посадовою особою управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації шляхом безпосереднього доступу до цього Реєстру;

8) довідка медико-соціальної експертної комісії про групу
інвалідності (за наявності);

   9) копія наказу про надання (припинення) соціальних послуг;

   10) копія рішення Миколаївської районної ради, що утворив
територіальний центр, або утвореної ним комісії про звільнення від
плати громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного
віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до
встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири
місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що
повинні забезпечити їм догляд і допомогу (за наявності);

   11) довідка про доходи за останні шість місяців, що передують
місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за
надання соціальних послуг;

   12) карта визначення індивідуальних потреб отримувача
соціальних послуг;

13) індивідуальний план надання соціальної послуги;

   14) договір про надання соціальної послуги;

   15) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної
особи (для внутрішньо переміщених осіб).

   37.Громадяни, які приймаються до відділення стаціонарного
догляду, проходять карантин в окремому ізольованому приміщенні
протягом 14 днів, після чого у разі відсутності інфекційних
захворювань переводяться до приміщення постійного проживання.
   3
8.Тимчасове вибуття громадянина із відділення стаціонарного
догляду за особистим бажанням дозволяється за висновком лікаря та
письмовим зобов'язанням родичів або осіб, які згодні його прийняти
на проживання та забезпечити належний догляд і необхідні соціальні
послуги.
   Витрати, пов'язані з поїздкою до родичів або інших осіб,
територіальний центр не компенсує.

   Якщо громадянин тимчасово вибуває із відділення стаціонарного
догляду на цей період він знімається з матеріального забезпечення.
   Про вибуття із відділення стаціонарного догляду громадянин
завчасно (за три дні) письмово повідомляє завідувача відділення
стаціонарного догляду.

   39.Адміністрація територіального центру відповідно до
законодавства може виконувати обов'язки опікуна (піклувальника)
щодо громадян, які перебувають у відділенні стаціонарного догляду,
яким не встановлено опіку чи піклування або не призначено опікуна
чи піклувальника, і одночасно вживає заходів до встановлення опіки
чи піклування над такими громадянами.

   40.Перебування громадянина у відділенні стаціонарного
догляду припиняється за погодженням з управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації на підставі письмової заяви громадянина за наявності інформації про нове місце проживання і забезпечення йому постійного стороннього догляду.

   У разі припинення перебування у відділенні стаціонарного догляду громадянину видається дяг,  білизна, взуття (згідно із сезоном), документи, власні речі та цінності (ощадна книжка, цінні папери  тощо), які зберігалися у відділенні, а також довідка із зазначенням строку перебування у відділенні.
   41.Забезпечення громадян, які перебувають у відділенні стаціонарного догляду, здійснюється відповідно до нормативів, передбачених для будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів і відділень стаціонарного догляду територіальних центрів, затверджених Міністерством соціальної політики України.

   42.Відділення стаціонарного догляду очолює завідувач, який
призначається на посаду і звільняється з посади директором
територіального центру за погодженням з начальником управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації. Завідувач відділення стаціонарного догляду повинен мати вищу медичну або іншу вищу освіту за ступенем магістра, відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», освіта за рівнем спеціаліста прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра, відповідного напряму підготовки і стаж роботи за фахом не менш як три роки.

 

Календар новин

<< < Вересень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30