Статті

Рішення №300 Про районний бюджет Миколаївського району на 2020 рік.

У К Р А Ї Н А

МИКОЛАЇВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

XXХІ  сесія   VII   скликання

РІШЕННЯ


«­­­20» грудня  2019 року                                                                       №300

 

Про районний бюджет

Миколаївського району

на 2020 рік


             Керуючись Бюджетним кодексом України, на підставі п.17 частини І ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Миколаївська районна рада 

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2020 рік згідно з додатком№1 до цьогорішення у сумі  163 320 542,0 грн..

Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 160 486 782,0 грн., спеціального фонду бюджету  2 833 760,0 грн..

     2. Затвердити загальний обсяг бюджетних призначень головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатком №2 до цього рішення у сумі 163 320 542,0 грн., у тому числі:

 обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 160 457 914,0 грн., спеціального фонду бюджету 2 862 628,0 грн..

     3.  Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету на 2020 рік   у сумі  200 000 грн..

     4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів  на 2020 рік згідно з додатком №3 до цього рішення:

кошти «Іншої субвенції» , що передається до районного бюджету з сільських та селищної рад у сумі 4 395 934,0 грн.;

коштів, що передаються до районного бюджету з інших бюджетів  Миколаївського району як субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування у сумі 3 261 609,0 грн.;

коштів, що передаються з районного бюджету до інших бюджетів  Миколаївського району як субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування на утримання дошкільних навчальних закладів та клубних закладів району у сумі 5 322 415,0 грн..

     5. Установити, що перерахування інших дотації та субвенцій місцевим бюджетам Миколаївського району (коштів, що передаються до районного бюджету) здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду державного бюджету (відповідного місцевого бюджету).

       6.  Установитиобсяг резервного фонду районного бюджету на 2020рік у сумі  50 000 грн..

 

       7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2020 рік за їх економічною  структурою :

        -     оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

        -     нарахування на заробітну плату (код 2120);

        -    придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

        -     забезпечення продуктами харчування (2230);

        -     оплата комунальнихпослуг та енергоносіїв (код 2270);

            -     поточнітрансферти населенню (код 2700);

              -     поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

       8. Відповідно до п. 20 розділу VI „Прикінцевих  та перехідних положень  Бюджетного Кодексу України установити, що у 2020 році видатки на утримання   сільських палаців і будинків культури, клубів, інших клубних закладів здійснюються з відповідних бюджетів сіл, селищ.

       9. Відповідно до пункту 18 розділу VІ «Прикінцеві та  перехідні положення» Бюджетного Кодексу  при плануванні та виконанні районного, селищного та сільських бюджетів в 2020 році застосовується  програмно-цільовий метод.

10. Районній державній адміністрації:

10.1. За погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності та регуляторної політики в міжсесійний період здійснювати розподіл та перерозподіл трансфертів (дотацій та субвенцій) з Державного бюджету України, обласного бюджету та місцевих бюджетів (сільських та селищного), з внесенням відповідних змін до розпису доходів і видатків районного бюджету на 2020 рік, шляхом видання відповідного розпорядження голови райдержадміністрації з подальшим внесенням цього питання на затвердження  чергової сесії районної ради. 

10.2. У процесівиконання районного бюджету вносити пропозиції районній раді щодо змін по доходах та видатках у разі настання випадків, передбачених Бюджетним кодексом України.

 

11. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації :

11.1. Забезпечити першочергове фінансування витрат по захищених статтях видатків районного бюджету у межах наявних ресурсів у першочерговому порядку за економічною структурою видатків згідно з затвердженим помісячним розписом загального фонду районного бюджету.

11.2. Надати право  фінансовому управлінню районної державної адміністрації з метою покриття  касових розривів, пов’язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ, нарахуванням на заробітну плату, придбанням медикаментів та перев’язувальних матеріалів,  придбанням продуктів харчування, оплатою комунальних послуг та енергоносіїв  та наданням поточних трансфертів органам державного управління інших рівнів (КЕКВ 2620 у частині видатків з оплати праці працівників бюджетних установ та нарахувань на заробітну плату, придбанням продуктів харчування та медикаментів, оплати комунальних послуг та енергоносіїв) з метою недопущення кредиторської заборгованості, отримувати у 2020 році  позички в Управлінні Державної   казначейської служби України у Миколаївському районі одеської області на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного року.

 

12. Управлінню Державної казначейської служби України уМиколаївському районі Одеської області:

       Обов’язково у межах планового бюджетного періоду покривати обсяги  тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язані із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

 

                  13.   Розпорядникам коштів районного бюджету :

                  13.1.  Оптимізувати мережу бюджетних установ для забезпечення їх належного функціонування.

                  13.2. Привести свої витрати у відповідність з бюджетними асигнуваннями, чисельність працівників установ – з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати – у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій.

                  13.3. Забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на преміювання та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

                  13.4. Забезпечити  в першочерговому порядку у повному обсязі потребу у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електроенергію, водопостачання та водовідведення, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.

                  13.5.  Планувати видатки, пов’язані  із стимулюванням працівників будь-якої бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, та видатків на проведення  розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.

                   13.6. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, враховуючи обсяги призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів цим рішенням.

                   13.7. Забезпечити укладання угод за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів енергоспоживання .

                   Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

                   13.8.  У разі наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії, припинити прийняття в межах бюджетних асигнувань бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім видатків, визначених пунктом 7 цього рішення), до погашення такої заборгованості.

                13.9.  Забезпечити прийняття бюджетних зобов’язань та проведення видатків за рахунок загального фонду районного бюджету, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства, тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами та забезпечивши відповідність щомісячного обсягу фактичних видатків обсягам призначень, встановлених планами використання бюджетних коштів.

                13.10. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків за рахунок спеціального фонду районного бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

                    13.11.  Передбачати видатки спеціального фонду за рахунок власних  надходжень бюджетних установ на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов’язань за спеціальним та загальним фондом кошторису, на проведення заходів, пов’язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.

                    13.12. Забезпечити під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти районного бюджету встановлення обов’язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання  за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань. Зарахування коштів, отриманих від сплати таких штрафних санкцій, здійснювати до доходів загального фонду районного бюджету.

 

                    14. Миколаївському відділенню Подільського управління ГУ ДПС в Одеській області вжити заходів щодо:

                    14.1.  Забезпечення виконання показників за доходами, встановленими цим рішенням та місцевими бюджетами району в цілому.

                    14.2. Забезпечити зменшення обсягів податкової заборгованості (недоїмки) по всіх видах податків і зборів (обов’язкових  платежів).

          15. Додатки № 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

                   16. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

        17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з  питань  бюджету, фінансової діяльності, економіки та регуляторної політики.          

 

  

     Голова районної ради                                 В.Л.Купченко


                                                                  

Пояснювальна записка

до рішення сесії Миколаївської районної ради  «Про районний бюджет  Миколаївського району на 2020 рік»

 

I. Інформація про хід виконання районного бюджету за 11 місяців  2019 року

 

Доходна частина районного бюджету по загальному фонду (без трансфертів) станом на 01.12.2019 року виконана на 108,6%, при планових призначеннях 22 235,8 тис.грн., надходження складають 24 137,1 тис.грн., або 1901,3 тис.грн. більше запланованої суми. Головним джерелом надходжень районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб, сума надходження за 11 місяців 2019 року склала 24 021,5 тис.грн., 108,6% планових призначень, питома вага ПДФО  – 99,5%. Темп росту даного податку до аналогічного періоду минулого року становить 123,0%., (+4492,1 тис.грн.).

 Інші надходження – фактичні надходження складають 1,1 тис.грн., –  повернення коштів минулих років бюджетних установ.

         Плата за надання адміністративних послуг – при планових призначеннях 115,8 тис.грн., фактичні надходження складають 102,0 тис.грн.,або - 13,8 тис.грн. недовиконання.

Виконання доходної частини районного бюджету станом на 01.12.2019 року (з урахуванням трансфертів) становить – 148 860,5 тис.грн., або 93,0% планових призначень.

 

ІІ. Прогноз доходів районного  бюджету на 2020 рік

Дохідна частина прогнозу районного  бюджету на 2020 рік розроблена на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів.

При прогнозуванні дохідної частини районного бюджету на 2020 рік було враховано:

 • §статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2018 рік, очікувані макропоказники на 2019 рік та прогнозні на 2020 рік;

фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2017 - 2018 років та очікуване 11 місяців 2019 року.

Прогноз доходів районного бюджету на 2020 рік (без трансфертів) обраховано в сумі 30 993,760 тис.грн., у тому числі сума доходів:

 1. q загального фонду – 28 160,0 тис.грн.;
 2. q спеціального фонду – 2 833,760 тис.грн..

Прогнозні показники доходів загального фонду районного бюджету  на 2020 рік, у порівнянні із затвердженим на 2019 рік, збільшено на 4 654,0 тис.грн., або на 119,8%.

Основним джерелом надходжень районного бюджету загального  фонду є податок  на доходи фізичних осіб, що становить _99,5% від прогнозного показника.

Прогнозні розрахункові показники по ПДФО складають 28 030,0 тис.грн.. Темп росту до очікуваних показників 2019 року складає 119,2%. Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2020 рік розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб.

Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб:

 • застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 5%);
 • підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;
 • зниження податкового навантаження на громадян, за рахунок надання податкової соціальної пільги;
 • легалізація виплати заробітної плати та інше.

          Розрахунок прогнозного показника плати за надання інших адміністративних послуг здійснено з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки, фактичних надходжень поточного року. Розрахункові показники становлять 130,0 тис.грн..

Основними платежами спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ.

         Прогнозна сума власних надходжень на 2020 рік становить 2833,8 тис.грн..

Обсяг доходів районного бюджету з трансфертами складає 163 320,542  тис.грн., у т. ч.:

 • ПДФО та неподаткові платежі – 28 160,0 тис.грн.;
 • власні надходження бюджетних установ 2 833,760 тис.грн.;
 • міжбюджетні трансферти     - 132 326,782   тис.грн., в т.ч.:

  – базова дотація – 11 388,7 тис.грн.;

                – додаткова дотація – 4 140,8 тис.грн.;

  – субвенції – 116 797,282 тис.грн.

ІІІ. Прогноз районного бюджету на 2021 – 2022 роки.

Прогноз районного бюджету Миколаївського району на 2021 – 2022 р. розроблено на основі  положень Бюджетного та Податкового кодексів України.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є:

створення дієвого механізму управління бюджетним процесом;

встановлення взаємозв’язку стратегічних цілей розвитку району та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі;

прозорість, передбачуваність, послідовність бюджетної політики.

Основними завданнями Прогнозу є:

 • підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;
 • посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;
 • забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм) з урахувванням оцінки їх економічної ефективності.

Індикативні прогнозні показники районного бюджету на 2021 – 2022роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів діяльності та формування проекту районного бюджету .

Завдання районного бюджету на середньострокову перспективу:

 • підтримка структурних реформ в реальному секторі економіки;
 • забезпечення економічного зростання району, зміцнення фінансово – економічної самостійності районного та сільських, селищного бюджетів;
 • підвищення якості капітального бюджетування;
 • підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом комплексного використання програмно – цільового методу.

 

ІV. Виконання видаткової частини районного бюджету за 11 місяців 2019 року.

          Видаткову частину районного бюджету за 11 місяців 2019 року з урахуванням трансфертів виконано на 77,5% до річних призначень, видатки становлять 143 098 659,41 грн., (план 2019 року – 184 588 640,43 грн.).

          По загальному фонду – 134 830 311,08 грн., або 81,5% річних призначень (план на 2019 року – 165 474 169,52 грн.), по спеціальному фонду – 8 268 348,33 грн., або 43,26% (план на 2019 рік – 19 114 470,91 грн.).

          На фінансування соціально-культурної сфери по загальному фонду районного бюджету з урахуванням трансфертів спрямовано 129 143 512,83 грн., або 95,78% від загальної суми видатків за 11 місяців 2019 року:

-          державне управління –  1 934 397,76 грн., або 1,5%,

-          освіта – 64 739 423,54 грн., або 50,13%;

-          охорона здоров’я – 12 362 076,58 грн., або 9,57%;

-          соціальний захист – 46 851 001,94 грн., або 36,28% (з урахуванням трансфертів);

-          відділ культури – 2 976 726,0 грн., або 2,3%;

-          фізична культура та спорт – 279 887,01 грн.. або 0,22%.

 

      Касові видатки із сплати за спожиті енергоносії та інші житлово-комунальні послуги по бюджетними установам районного бюджету загального фонду за 11 місяців 2019 року становять 6 270 931,11 грн., або 85,05% до річних призначень (планові призначення для сплати за  енергоносії та інші житлово-комунальні послуги 2019 року становлять – 7 373 524 грн.).

Районний бюджет Миколаївського району по капітальним видаткам (спеціальний фонд) за 11 місяців 2019 року при планових призначення 16 746 470,91 грн. виконано на 5 728 155,74 грн., або на 34,21%.

 

V. Прогнозні розрахунки видаткової частини районного бюджету на 2020 рік.

Розрахунки показників обсягів видатків місцевих бюджетів здійснено відповідно до положень Конституції України, ст.41, 89 та  91  Бюджетного кодексу України

Видатки районного бюджету на 2020 рік планується затвердити в сумі 163 320 542,0 грн. в тому числі:

-   обсяг видатків загального фонду – 160 457 914,0 грн.;

-  обсяг видатків спеціального фонду – 2 862 628 грн. в тому числі власні надходження бюджетних установ -  2 833 760 грн..

Обсяги видатків на оплату праці працівникам бюджетних установ визначені  виходячи з наступного:

Розмір тарифного розряду з 1 січня 2020 року – 2 102,0 грн..

Розміри мінімальної заробітної плати  встановлено   з урахуванням підвищення з 1  січня  2020 року і складає   – 4 723 гривень  на місяць.

Видатки на оплату праці розраховані відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», галузевих нормативних документів, що регулюють умови оплати праці працівників відповідної галузі та забезпечують виплату обов’язкових  складових заробітної плати .

Враховано підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників та фіксовану надбавку за престижність праці 20%.

Видатки на охорону здоров’я та загальноосвітні навчальні заклади   розраховані в межах відповідних субвенцій з державного бюджету  на 2020 рік .

 З метою розмежування  сфери відповідальності державних та місцевих органів влади щодо утримання загальноосвітніх навчальних закладів  передбачено передачу на співфінансування з місцевих бюджетів до районного бюджету видатків на підвіз дітей до навчальних закладів та придбання продуктів харчування для харчування дітей в цих закладах на протязі року.

Для забезпечення фінансування  видатків з утримання закладів  освіти та охорони здоров’я з державного бюджету виділена додаткова дотація в сумі 4 140 800 грн., яка розподілена на ”Лікарню” в сумі 2 014 830,0 грн.  (оплата за житлово-комунальні послуги) та на загальноосвітні школи на суму 2 125 970,0 грн. (заробітна плата з нарахуваннями  - 2 125 970,0 грн.).

Видатки на позашкільні заклади освіти, інші освітні заклади, видатки на заклади культури, соціального захисту ( Терцентр та ЦССМ ), ДЮСШ, видатки на реалізацію  місцевих програм розраховані в межах наявної власної доходної частини районного бюджету та коштів, що передаються до районного бюджету, як «Інша субвенція з місцевого бюджету» з сільських та селищного бюджетів. 

В цілому по установам районного підпорядкування плануються видатки на заробітну плату в сумі 64 114,006 тис.грн..

Видатки по нарахуванню на заробітну плату – 14 394,585 тис.грн..

Видатки  на оплату комунальних послуг  та  енергоносіїв заплановано  виходячи з фактичного споживання бюджетними установами в 2019 році в натуральних показниках  та зростанням тарифів (середній коефіцієнт 1,084).

Всього видатки на енергоносії враховані в сумі  8 005,532 тис.грн., та становить 5,0% від загальної суми видатків загального фонду.

На утримання  апарату районної ради планується   видатки у сумі 2 441,955 тис.грн, в тому числі: на заробітну плату з нарахуваннями – 2 173,536 тис. грн., оплата енергоносіїв – 57,419 тис.грн.. 

Видатки по управлінню освіти, культури, молоді та спорту враховують утримання  24 заклади, з них 2 загальноосвітні школи, 14 НВК, 1 позашкільного закладу, методичний кабінет, господарська група, централізована бухгалтерія, дитяча музична школа, інклюзивно-ресурсний центр, ДЮСШ та ЦБС.

Видатки по даних установах на 2020 рік становлять 81 338,652 тис. грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 69 857,601 тис.грн., енергоносії –  5 094,316 тис.грн., продукти харчування –  3 250,512 тис.грн..

Видатки за рахунок  освітньої субвенції з державного бюджету – 46 293,4 тис.грн., яка передбачає поточне утримання шкільних підрозділів загальноосвітніх закладів,  в тому числі на заробітну плату 37 945,410 тис.грн. та на нарахування на заробітну плату 8 347,990 тис.грн..

У 2020 році  заплановані видатки у сумі 16,290 тис.грн . на виплату допомог 9 дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким у 2020 році виповнюється 18 років.

На програму «Оздоровлення дітей» планується виділити кошти в сумі  540,512 тис.грн. (районний бюджет – 120,0 тис.грн.).

На утримання дитячо-юнацької спортивної школи  заплановані кошти в сумі  761,327 тис.грн. та на проведеннянавчально-тренувальних зборів  та змагань 45,0 тис.грн..

На утримання закладів охорони здоров’я «Лікарні» в 2020 році спрямовано медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 2 828,0 тис.грн. (І квартал) та додаткової дотації на оплату за житлово-комунальні послуги – 2 014,83 тис.грн.

На відшкодування за придбання інсуліну аптечними закладами населенню Миколаївського району передбачені на І квартал видатки в сумі 65 893 грн..

На утримання територіального центру планується виділити кошти в сумі   3 439,234 тис.грн., з них заробітна плата з нарахуваннями складає 2 968,042 тис.грн., оплата житлово-комунальних послуг 324,097 тис.грн., харчування - 35,0 тис.грн..

На утримання центру соціальних служб для молоді планується в бюджеті кошти в сумі 902,246 тис.грн..

На виплату компенсацій фізичним особам по догляду за одинокими непрацездатними громадянами – 405,0 тис.грн. (І квартал, зміни мінімального розміру виплати).

На реалізацію окремих районних програм заходів та підтримку громадських організацій планується 975,912 тис.грн.:

заходи сім’ї і молоді –  88,0 тис.грн.;

програма «Захист і турбота» надання матеріальної допомоги населенню на лікування та інші заходи 400,0 тис.грн., в т.ч. за рахунок субвенції з сільських бюджетів 312,0 тис.грн.;

програма  підтримки архівної справи - 25,012 тис.грн.; 

районна «Програма інформатизації Миколаївського району» - 25,0 тис.грн.;         

програму підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів  - 10,0 тис.грн.;

програма мобілізаційної підготовки та територіальної оборони місцевого значення, забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку – 15,6 тис.грн.;

районна програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Миколаївського району на 2018-2021 роки – 10,0 тис.грн.;

програма підтримки органів виконавчої влади – 338,3 тис.грн.;

програма «Призовник» - 64,0 тис.грн., в тому числі послуги медичної комісії 31,0 тис.грн..

Резервний фонд планується в розмірі  50,0   тис.грн. для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ (плата за послуги, орендна плата, батьківські внески) заплановані видатки спеціального фонду бюджету у сумі  2 862,628 тис.грн. на поточні та капітальні видатки за напрямками визначеними Бюджетним кодексом, в тому числі:

- загальноосвітні школи – 2 348,628 тис.грн.: придбання господарських  та інших матеріалів, оплата інших послуг – 1 656,352 тис.грн., на продукти харчування – 663,408 тис.грн., придбання основних засобів в інклюзивніі класи загальноосвітніх шкіл;

- територіальний центр обслуговування одиноких та непрацездатних  - 265,0 тис.грн.: господарських  та інших матеріалів – 40,0 тис.грн., медикаменти – 30,0 тис. грн., продукти харчування – 180,0 тис. грн., придбання основних засобів – 15,0 тис.грн.;

- заклади культури – 59,0 тис. грн., в тому ччислі придбання предметів, матеріалів та оплата інших  незахищених видатків - 59,0 тис.грн.;

- районна лікарня – 190,0 тис.грн. на придбання медикаментів, предметів, матеріалів та оплата інших  незахищених видатків.


Начальник фінансового управління                                                 В.О.Дяченко 

Календар новин

<< < Липень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31