Проект рішення Про затвердження програми забезпечення містобудівною документацією населених пунктів та територій Миколаївського району на 2020 рік.

Україна

Миколаївська районна рада

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я

 

___сесії ____ скликання                     № __         «___» ___________ 2019 року Про затвердження програми забезпечення  містобудівною

документацією населених пунктів та територій

Миколаївського району на 2020 рік

  

Відповідно до пункту 16, частини 1, статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Законів України „Про основи містобудування”, „Про регулювання містобудівної діяльності”, „Про генеральну схему планування території України”, „Про стратегічну екологічну оцінку”, з метою вдосконалення регулювання земельних відносин, планування, забудови, та іншого використання територій, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму забезпечення містобудівною документацією населених пунктів та територій Миколаївського району на 2020  рік (додається).

2.    Рекомендувати фінансовому управлінню районної державної адміністрації спільно з виконавчими комітетами сільських та селищної рад при формуванні та внесенні змін до бюджетів на 2020 рік передбачити видатки на реалізацію заходів даної програми в межах наявних фінансових ресурсів.

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань підприємництва, будівництва та житлово-комунального господарства.

 

Проект рішення підготовлено відділом містобудування,

архітектури та житлово-комунального господарства районної

державної адміністрації та внесений на розгляд головою

районної державної адміністрації


Додаток

до рішення районної ради

від "____" ___________2019 року

№ ______

 

 

 ПРОГРАМА

забезпечення містобудівною документацією населених пунктів та територій  Миколаївського  району на 2020  рік

 

Вступ

Програма розроблена для вирішення  проблемних питань в  стимулюванні і розвитку населених пунктів та територій району, раціонального використання ресурсів та встановлення  відповідного режиму забудови.
Програма спрямована на визначення необхідних обсягів фінансування проектно-вишукувальних робіт (розроблення генеральних планів населених пунктів та проведення їх стратегічної екологічної оцінки) в Миколаївському районі у 2020 році.
Програму складено відповідно до Законів України "Про основи містобудування", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про Генеральну схему планування території України", "Про стратегічну екологічну оцінку”.

 

Загальні положення.

У Програмі наведені терміни вживаються  у такому значенні:

Генеральний план населеного пункту поєднаний з детальним планом території – містобудівна документація, яка визначає принципове вирішення планування, забудови та іншого використання території населеного пункту;

Містобудівна документація - затверджені текстові та графічні матеріали якими  регулюється планування, забудова та інше використання територій;

Планування територій – процес регулювання використання територій, який полягає у створенні та впровадженні містобудівної документації, ухваленої  для реалізації відповідних рішень;

Схема планування території – містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення планування, забудови та іншого використання відповідних територій адміністративно – територіальних одиниць, їх окремих частин;

Територія – частина земної поверхні у визначених межах (кордонах) з властивими їй  географічним положенням, природними та створеними діяльністю людей умовами та ресурсами, а також з повітряним простором та розташованими під нею надрами.

Документи державного планування - стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування

Стратегічна екологічна оцінка – процедура визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків, яка включає визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, складання звіту про стратегічну екологічну оцінку, проведення громадського обговорення та консультацій (за потреби - транскордонних консультацій), врахування у документі державного планування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій, інформування про затвердження документа державного планування та здійснюється у порядку, визначеному цим Законом.

Планування територій в районі здійснюється  відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, селищною та сільськими радами і полягає у розробленні та затвердженні генеральних планів населених пунктів, схем планування територій на місцевому рівні та іншої містобудівної документації.

 

Сучасний стан містобудівної документації.

На цей час стан забезпечення містобудівною документацією населених пунктів та територій в районі залишається достатньо складним. При нормативному розрахунковому терміні містобудівної документації 20 років, переважна більшість її розроблена понад 30 років тому, тобто морально застаріла та потребує оновлення або нового  розроблення.

Відповідно до Програми забезпечення містобудівною документацією населених пунктів та територій Миколаївського району на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради №101 від 11.12.2012 року з внесеними змінами, рішенням сесії районної ради №33 від 16.02.2016 року, щодо продовження терміну дії програми до 2017 року та Програми забезпечення містобудівною документацією населених пунктів та територій Миколаївського району на 2018 рік, затвердженої рішенням сесії районної ради №156 від 07.03.2018 року, протягом 2013-2017 років розроблено проект схеми планування території Миколаївського району, протягом 2016-2017 років розроблено генеральний план смт Миколаївка, у 2018-2019 роках планувалося затвердження схеми планування території Миколаївського району та генерального плану смт Миколаївка, а також розроблення генеральних планів центрів сільських рад. Протягом 2018-2019 років розробка та затвердження відповідної документації не здійснювалося.

Станом на 01.10.2019 року з 46 населених пунктів району 28 мають генеральні плани,  у яких  розрахункові терміни завершилися, у 18 населених пунктах генплани взагалі не розроблялися.

Містобудівна документація 12 населених пунктів потребує першочергового  нового розроблення. Зокрема потребує термінового розроблення генерального плану  с. Олексіївка, с. Ульянівка, с.Новопетрівка, с. Антонюки, с. Стрюкове, с. Петрівка, с. Шабельники, с. Скосарівка, с. Ісаєве, с. Андрієво-Іванівка,с. Левадівка та с. Настасіївка та завершення розроблення генерального плану смт.Миколаївка.

 

Мета та завдання Програми.
Основна мета програми – своєчасне забезпечення  населених пунктів  району містобудівною документацією, завданням якої є:
обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів використання територій;
урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого  використання територій;

обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для містобудівних потреб;

забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого  розвитку населених пунктів;

визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб на основі містобудівної документації в межах, визначених законом;

визначення і раціональне  розташування територій житлової та громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико - культурних та інших територій та об’єктів;

визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, архітектурну та історичну цінність;

охорона довкілля та раціональне  використання  природних ресурсів;

сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог;

регулювання забудови населених пунктів та інших територій.
Фінансове забезпечення Програми.
Фінансування робіт з планування територій та населених пунктів району здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів та обласного бюджету. Виділення коштів з обласного бюджету проводиться за умови співфінансування із місцевих бюджетів в межах наявних фінансових ресурсів. Крім того фінансування робіт з планування територій може здійснюватись за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
Всього на розроблення та оновлення містобудівної документації з планування населених пунктів та територій району на 2020 рік необхідно передбачити  за попередніми розрахунками  6013,779 тис. грн., з них: 
- проведення експертизи проекту схеми планування території району вартістю         100,0 тис. грн.;
- оновлення топографо-геодезичної основи територій населених пунктів в масштабі 1:2000 вартістю 883,779 тис. грн.;
- розроблення генеральних планів населених пунктів включаючи план зонування вартістю 2740,0 тис. грн.;
- розроблення стратегічної екологічної оцінки проекту схеми планування території району та генеральних планів населених пунктів вартістю 2290,0 тис. грн.. 

 

Очікувана ефективність Програми.
Виконання Програми дасть можливість налагодити дієвий контроль за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулюванням забудови та використанням територій населених пунктів, врахуванням державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій на місцевому рівні.

Пояснення до таблиць.
Орієнтовна вартість проектно – вишукувальних робіт вказана в цінах станом на 01.10.2019 року з використанням уточнених індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт.
 Дійсна вартість проектно-вишукувальних робіт у кожному конкретному випадку буде встановлюватись проектною організацією та замовником з врахуванням усіх особливостей та факторів, обумовлених станом розвитку, потреби в територіях населеного пункту або території на час виготовлення містобудівної документації.
Показники Програми за необхідності  можуть коригуватись у випадках:
- внесення змін до адміністративно-територіального устрою району;
- зміни меж населених пунктів;
- зміни індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно - вишукувальних робіт;
- впливу зовнішніх факторів (змін економічних та соціальних умов, в законодавстві тощо).

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію діяльності, пов’язаної з реалізацією заходів Програми здійснює відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації та виконавчі комітети сільських та селищної рад.

Відповідальний виконавець щороку до 15 липня та до 15 січня подає до Миколаївської районної державної адміністрації та Миколаївської районної ради звіт про стан реалізації Програми.

Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія районної ради з питань підприємництва, будівництва та житлово-комунального господарства.

Після закінчення Програми відповідальний виконавець не пізніше, ніж у двомісячний термін складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає на розгляд Миколаївської районної ради.

 

Паспорт районної програми

1.

Назва програми

Програма забезпечення містобудівною документацією населених пунктів та територій Миколаївського району на 2020 рік (далі - Програма).

 

2.

Ініціатор розроблення програми

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації.

 

3.

Підстави для розроблення  Програми

Закони України «Про основи містобудування» та «Про регулювання містобудівної діяльності»

4.

Розробник програми

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських та селищної рад           

 

6.

Учасники програми

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, фінансове управління районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських та селищної рад

 

7.

Термін реалізації програми 

 

2020  рік

8.

Основні джерела фінансування заходів Програми      

 

Обласний,  районний, місцеві  бюджети.

 

9.

Система організації контролю за виконанням Програми      

 

Контроль за виконанням заходів Програми здійснюють:

відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських та селищної рад.

 

 

                                                                                              Додаток 

  до Програми забезпечення

містобудівною документацією населених

пунктів та територій Миколаївського району

на 2020 рік


 

Вартість розроблення містобудівної документації на 2020 рік

№ п/п

Назва містобудівної документації

Вартість робіт,  тис. грн.

Заходи

Вартість заходу, тис. грн.

Обсяг фінансування за джерелами,

тис. грн.

районний бюджет

місцевий бюджет

1

2

3

4

5

6

7

1.

Схема планування території Миколаївського району

400,0

 1.1 Розроблення стратегічної екологічної оцінки проекту схеми планування території району

300,0

300,0

-

 1.2 Проведення експертизи проекту схеми планування території району

100,0

100,0

-

2.

Генеральний план

смт. Миколаївка

270,0

 2.1 Корегування генерального плану

70,0

-

70,0

 2.2 Розроблення стратегічної екологічної оцінки генерального плану

200,0

-

200,0

 

3.

Генеральний план

с. Андрієво-Іванівка

597,496

 3.1 Оновлення топографо-геодезичної основи

97,496

-

97,496

 3.2 Розробка генерального плану

300,0

-

300,0

 3.3 Розроблення стратегічної екологічної оцінки генерального плану

200,0

 

200,0

 

4.

Генеральний план

с. Антонюки

482,271

 4.1 Оновлення топографо-геодезичної основи

62,271

-

62,271

 4.2 Розробка генерального плану

250,0

-

250,0

 4.3 Розроблення стратегічної екологічної оцінки генерального плану

170,0

 

170,0

 

5.

Генеральний план

с. Ісаєве

365,572

 5.1 Оновлення топографо-геодезичної основи

10,572

-

10,572

 5.2 Розробка генерального плану

215,0

-

215,0

 5.3 Розроблення стратегічної екологічної оцінки генерального плану

140,0

 

140,0

 

6.

Генеральний план

с. Левадівка

540,296

 6.1 Оновлення топографо-геодезичної основи

70,296

-

70,296

 6.2 Розробка генерального плану

280,0

-

280,0

 6.3 Розроблення стратегічної екологічної оцінки генерального плану

190,0

 

190,0

 

7.

Генеральний план

с. Настасіївка

403,5

 7.1 Оновлення топографо-геодезичної основи

53,5

-

53,5

 7.2 Розробка генерального плану

210,0

-

210,0

 7.3 Розроблення стратегічної екологічної оцінки генерального плану

140,0

 

140,0

 

8.

Генеральний план

с. Новопетрівка

484,834

 8.1 Оновлення топографо-геодезичної основи

84,834

-

84,834

8.2 Розробка генерального плану

240,0

-

240,0

8.3 Розроблення стратегічної екологічної оцінки генерального плану

160,0

 

160,0

 

9.

Генеральний план

с. Олексіївка

385,496

 9.1 Оновлення топографо-геодезичної основи

65,496

-

65,496

 9.2 Розробка генерального плану

190,0

-

190,0

 9.3 Розроблення стратегічної екологічної оцінки генерального плану

130,0

 

130,0

 

10.

Генеральний план

с. Петрівка

332,106

 10.1 Оновлення топографо-геодезичної основи

42,106

-

42,106

 10.2 Розробка генерального плану

170,0

-

170,0

 10.3 Розроблення стратегічної екологічної оцінки генерального плану

120,0

 

120,0

 

11.

Генеральний план

с. Скосарівка

495,651

 11.1 Оновлення топографо-геодезичної основи

90,651

-

90,651

 11.2 Розробка генерального плану

245,0

-

245,0

 11.3 Розроблення стратегічної екологічної оцінки генерального плану

160,0

 

160,0

 

12.

Генеральний план

с. Стрюкове

494,103

 12.1 Оновлення топографо-геодезичної основи

124,103

-

124,103

 12.2 Розробка генерального плану

220,0

-

220,0

 12.3 Розроблення стратегічної екологічної оцінки генерального плану

150,0

 

150,0

13.

Генеральний план

с. Ульяновка

384,325

 13.1 Оновлення топографо-геодезичної основи

54,325

-

54,325

 13.2 Розробка генерального плану

200,0

-

200,0

 13.3 Розроблення стратегічної екологічної  оцінки генерального плану

130,0

 

130,0

14.

Генеральний план

с. Шабельники

288,129

 14.1 Оновлення топографо-геодезичної основи

38,129

-

38,129

 14.2 Розробка генерального плану

150,0

-

150,0

 14.3 Розроблення стратегічної екологічної оцінки генерального плану

100,0

 

100,0

Всього

6013,779

 

6013,779

400,0

5613,779

 

Календар новин

<< < Серпень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31