Рішення №258 Про затвердження районної програми безоплатної правової допомоги населенню Миколаївського району на 2019-2020 роки.

 

Україна

Миколаївська районна рада

Р І Ш Е Н Н Я

         

        XXVІІ сесії VII скликання                    №258                            "14" червня 2019 року            

 

   Про затвердження районної програми  безоплатної

    правової  допомоги  населенню Миколаївського району

    на 2019-2020 роки

  

Відповідно до пункту 16 частини I статті 43 Закону України «Про             місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про безоплатну правову допомогу», з  метою здійснення комплексу заходів правового та організаційного характеру, спрямованих  на забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги осіб, які мають на неї конституційне право і потребують такої допомоги, районна рада

  

   ВИРІШИЛА: 

 

   1.  Затвердити  районну програму безоплатної правової допомоги  населенню Миколаївського району на 2019-2020 роки.

 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, дотримання законності та правопорядку, прав людини.

                                                             

 

Голова районної ради                                                   В.Л.Купченко

 

 

                                                                                                                        Додаток

                                                                                                                   до рішення районної ради

                                                                                                                  від «14» червня 2019 року

                                                                                 №258       

 

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

БЕЗОПЛАТНОЇ  ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ

МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУна 2019-2020 роки

 

 

  


смт.Миколаївка – 2019 рік


  

 

Паспорт

   районної програми безоплатної правової допомоги

населенню Миколаївськогорайону на 2019-2020 роки

1.

Ініціатор розробки програми

Відділ «Миколаївське бюро правової допомоги» Подільського місцевого центру з надання  безоплатної    вторинної  правової допомоги

2.

Розробник програми

Відділ «Миколаївське бюро правової допомоги» Подільського місцевого центру з надання  безоплатної  вторинної правової допомоги

3.

Співрозробники програми

(у разі наявності)

-           

4.

Відповідальний виконавець програми

Відділ «Миколаївське бюро правової допомоги» Подільського місцевого центру з надання  безоплатної вторинної правової допомоги

5.

Учасники програми

Відділ «Миколаївське бюро правової допомоги» Подільського місцевого центру з надання  безоплатної  вторинної правової допомоги

Миколаївська районна державна адміністрація

 

Сільські, селищна рада Миколаївського району

Миколаївський районний суд Одеської області

Управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації Одеської області

Служба у справах дітей Миколаївської районної державної адміністрації Одеської області;

 

Миколаївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в Одеській області;

 

Миколаївський районний сектор пробації  філії Державної установи «Центр пробації» в Одеській області;

 

Миколаївська районна філія Одеського обласного центру зайнятості

 

Організація ветеранів Миколаївського району Одеської області

Миколаївський сектор обслуговування громадян

Березівського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Одеській області

6.

Термін реалізації програми

2019-2020        роки

 

 

1.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма та обґрунтування необхідності її прийняття і виконання

 

Становлення України як демократичної, правової держави, формування засад громадянського суспільства зумовлюють необхідність підвищення рівня правової культури населення, потребують вирішення питання подальшого розвитку правосвідомості населення, подолання правового нігілізму, задоволення потреб громадян в одержанні знань про право. Це може бути забезпечено, насамперед, шляхом надання безоплатної правової допомоги населенню.

Відповідно до статті 59 Конституції України кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно.

Національна програма правової освіти населення, затверджена Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992/2001, передбачає подальше створення необхідних умов для набуття широкими верствами населення правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, а також визначає основні напрями правоосвітньої діяльності та першочергові заходи щодо їх реалізації.

У сучасному світі рівень правового захисту прав та свобод людини і громадянина є ключовим показником демократизму суспільства і держави. У демократичній, правовій державі кожне право особи, закріплене належним чином, забезпечується всією повнотою влади.

            Так, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенція про статус біженців, Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах та інші міжнародні акти передбачають обов'язок держави забезпечити безоплатну та ефективну правову допомогу особам, які її потребують, і встановити мінімальні вимоги до надання такої допомоги.

            Програма безоплатної правової допомоги населенню  Миколаївського району  на 2019-2020 роки (далі - Програма) передбачає створення  рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя шляхом організації надання безоплатної правової допомоги.

У рамках Програми передбачається надання правової допомоги жителям  Миколаївського району та покращення умов реалізації права на безоплатну первинну та вторинну правові допомоги, згідно Закону України «Про надання безоплатної правової допомоги».

З 1 вересня 2016 року розпочав свою роботу відділ «Миколаївське бюро правової допомоги» Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - Бюро).

Працівниками відділу «Миколаївське бюро правової допомоги»  проводились право просвітні заходи  для молоді, осіб які перебувають на обліку в службі зайнятості та в секторі пробації .  Крім того, фахівці бюро правової допомоги, у зазначений вище період, забезпечили роботу  дистанційних та мобільних пунктів консультування громадян, під час яких  жителям  Миколаївського району надавались   консультації з правових питань.

Звернувшись до Бюро, кожен громадянин має змогу отримати безоплатні юридичні консультації, а в разі необхідності, отримати доступ до безоплатної вторинної правової допомоги.

 

При розробці Програми враховувались наступні обставини:

- соціально-економічна ситуація в Україні, що зумовлює значне збільшення кількості громадян, які опинилися в складних життєвих обставин, зокрема зниження рівня їх доходів;

- низький рівень правової обізнаності населення, який не дозволяє в повній мірі реалізувати право на безоплатну правову допомогу.

 Програма передбачає створення рівних можливостей для отримання кожною особою кваліфікованої  безоплатної первинної правової допомоги, підвищення рівня правової обізнаності, а також створення рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя шляхом організації надання безоплатної вторинної правової допомоги .

Підвищення рівня правової поінформованості населення, а також забезпечення доступу населення району до актуальної інформації щодо їх прав та законних інтересів, а також правових механізмів їх захисту, здійснюватиметься шляхом висвітлення актуальних правових питань, змін в чинному законодавстві у засобах масової інформації, розробці та розповсюдженні методичних видань (інформаційних брошур, листівок, пам’яток та ін.) з найбільш актуальних правових питань.   

У зв’язку з цим виникає потреба посилення ролі правової освіти, формування високого рівня правової культури суспільства і кожної людини, здатної до сприйняття інноваційних процесів у суспільстві та захисту своїх прав і законних інтересів шляхом звернення за отриманням безоплатної правової допомоги.

 

      2.Визначення мети Програми 

 Метою цієї Програми є розроблення та здійснення комплексу заходів правового, організаційного та економічного характеру, спрямованих на забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги осіб, які мають на неї конституційне право і потребують такої допомоги; забезпечення роботи дистанційних та мобільних пунктів консультування громадян, семінарів, круглих столів, зустрічей з організаціями та громадянами з питань функціонування системи безоплатної правової допомоги та формування правової свідомості громадян. А, отже, підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової обізнаності населення району, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права.

        

3. Обґрунтування шляхів і засобів реалізації Програми 

Основними шляхами і засобами реалізації Програми є:

 • утвердження гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, високих моральних засад у суспільному житті;
 • функціонування системи надання безоплатної правової допомоги, як одного з основних шляхів формування високої правосвідомості і правової культури як окремих громадян та і всього суспільства в цілому;
 • організація і здійснення заходів щодо надання безоплатної правової допомоги населенню за підтримки органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, навчальних та культурних закладів, засобів масової інформації, в тому числі проведення спільних заходів;
 • залучення громадян до участі в удосконаленні системи безоплатної правової допомоги;
 • сприяння самоосвіті населення з питань права;
 • забезпечення відкритості правової інформації, доступу всіх верств населення до її джерел;
 • безпосередня участь працівників системи безоплатної правової допомоги у поширенні правових знань.

 

4.Завдання та основні напрями діяльності згідно Програми

Основними завданнями Програми є:

 • підвищення рівня правової освіти населення;
 • створення належних умов для набуття громадянами знань стосовно своїх прав, свобод і обов’язків шляхом організації та проведення правопросвітніх заходів;
 • широке інформування населення про діяльність системи надання безоплатної правової допомоги, забезпечення вільного доступу громадян до безоплатної правової допомоги та її ефективне функціонування.

 

Основні напрямки  діяльності  та заходи Програми наведені у додатку  до Програми

 • всебічне та широке інформування населення, вт.ч. через офіційні веб-сайти організацій  щодо нормативно-правого регулювання їх прав, свобод і законних інтересів та механізмів їх реалізаціїі захисту;
 • здійснення комплексу правоосвітніх заходів виховного, навчального та інформаційного характеру у навчальних закладах, закладах освіти та культури, державних органах та громадських організаціях;
 • підвищення рівня правової підготовки та освіти населення району, насамперед учнівської та студентської молоді, а також соціально незахищених верств населення;
 • забезпечення роботи мобільних та дистанційних пунктів консультування громадян;
 • розробка  методичних рекомендацій та розповсюдження методичних видань (інформаційних брошур, листівок, пам’яток та ін.) з метою роз’яснення найбільш актуальних правових питань.

 

5. Очікувані результати та ефективність Програми 

            Виконання програми дасть змогу:

-                     створити належні умови для надання безоплатної первинної правової  допомоги та забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги;

-                     підвищити рівень поінформованості суб'єктів права на безоплатну правову допомогу, державних органів, селищної та сільських рад, громадських організацій щодо відповідних прав та обов'язків, а також механізмів їх реалізацій;

-                     забезпечити належний доступ до якісної безоплатної правової допомоги особам, які потребують такої допомоги, зокрема у результаті формування єдиної ефективної розгалуженої мережі з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

-                     інформувати про зміни у законодавстві, про напрямки застосування норм чинного законодавства та підвищувати рівень правової поінформованості населення.

 

6. Строки виконання Програми

Термін дії  Програми  2019 - 2020 роки.

 

7. Виконавець Програми

            Відповідальним виконавцем Програми є відділ «Миколаївське бюро правової допомоги» Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію роботи, організаційне супроводження та контроль за ходом виконання програми здійснює відділ «Миколаївське бюро правової допомоги» Подільського місцевого центру з надання безоплатної  правової допомоги.

Відділ  «Миколаївське бюро правової допомоги» Подільського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги інформує районну раду про хід виконання Програми щороку до 30 числа місяця, наступного за звітним періодом.

Контроль за виконанням Програми здійснюється Миколаївською районною радою Миколаївського району Одеської області.

 

Календар новин

<< < Серпень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31