Статті

Рішення №242 Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «МИКОЛАЇВСЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА» МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Україна

Миколаївська районна рада

Р І Ш Е Н Н Я

             

              XXVІ сесії VII скликання                   №242                       " 15 "березня 2019 року

 

  Про створення КОМУНАЛЬНОГО

  ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

  «МИКОЛАЇВСЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА

ШКОЛА» МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ

РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Відповідно до частини 2 статті 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України «Про освіту», Закону України «Про позашкільну освіту», наказу Міністерства  культури України від 09.08.2018 року № 686  «Про затвердження Положення про мистецьку школу»,з метою створення максимально сприятливих умов для здобуття системних знань, умінь та навичок в галузі мистецтва, сприяння реалізації творчого потенціалу та професійного самовизначення, формування кожної дитини як цілісної духовної креативної особистості,  районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Створити КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «МИКОЛАЇВСЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА» МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

2. Затвердити  СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «МИКОЛАЇВСЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА» МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ  (додається).

3. Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації здійснити державну реєстрацію КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «МИКОЛАЇВСЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА» МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ  відповідно до встановленого законодавством порядку.

4. Контроль  за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної політики та спорту.

 

 

           Голова районної ради                              В.Л.Купченко


                                                                                                                                        Додаток

                      до  рішення районної ради                 

від «15» березня  2019 року

                 242

                                                                                                                   

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

«МИКОЛАЇВСЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА»

МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                 

 

67000, Україна,

Одеська область, Миколаївський район, смт Миколаївка, вул. Незалежності, 36

2019 рік

 

                          

 

1. Загальні положення

 1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  «МИКОЛАЇВ-СЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА»  МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ  ( далі – музична школа) – комунальний   заклад позашкільної освіти, утворений Миколаївською районною радою ( далі - Засновник), є мистецькою школою, належить до системи позашкільної освіти та є закладом початкової мистецької освіти.

1.2. Повне найменування закладу: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  «МИКОЛАЇВСЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА»  МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ  .          

1.3. Скорочене найменування закладу: КЗПО «Миколаївська ДМШ».

1.4. Юридична адреса КЗПО «Миколаївська ДМШ»:

          67000, Одеська  область, Миколаївський район,  смт Миколаївка, вул. Незалежності, будинок 36.

1.5. Музична школа здійснює свою діяльність відповідно до Конституції УкраїниЗаконів України "Про освіту""Про позашкільну освіту""Про культуру", інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів та   інструктивних матеріалів Міністерства культури і туризму України,  а також   власного Статуту.

1.6. Музична школа як суб'єкт господарювання може діяти як неприбутковий заклад освіти.

1.7. Музична школа є юридичною особою, має власну печатку із своїм  найменуванням  та  ідентифікаційним кодом, штамп, бланки.                    

1.8. Музична школа провадить свою діяльність за такими напрямами позашкільної освіти:

-          художньо-естетичний, що забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та набуття здобувачами практичних навичок, оволодіння знаннями у сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва;

-          мистецький, що забезпечує набуття здобувачами спеціальних мистецьких виконавських компетентностей у процесі активної мистецької діяльності.

 1.9. Основними завданнями музичної школи є:

-  надання початкової мистецької освіти;

- організація, забезпечення та провадження освітнього процесу для набуття здобувачами спеціальних здібностей, естетичного досвіду і ціннісних орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності, формування у них теоретичних і практичних (у тому числі виконавських) загальних та професійних компетентностей початкового рівня в обраному виді мистецтва;

- створення умов для професійної художньо-творчої самореалізації особистості здобувача початкової мистецької освіти;

- популяризація академічного та народного мистецтва, долучення до нього широкого кола громадян незалежно від місця проживання, віку та сфери зайнятості;

- формування потреб громадян у якісному культурному та мистецькому продукті, здобутті додаткових компетентностей у сфері культури, мистецтва, пробудження їх інтересу до творчості, спілкування з мистецтвом, мистецьких практик;

- пошук та підтримка обдарованих і талановитих дітей з раннього віку, розвиток їх мистецьких здібностей;

- здійснення інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами;

- створення умов для набуття здобувачами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності;

- виховання громадянина України шляхом вивчення та виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, етносів України, а також інших націй і народів;

- здійснення творчої мистецької, інформаційної, методичної, організаційної роботи.

 1.10. З метою виконання завдань, що стоять перед музичною школою, та забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів і здібностей учнів можуть створюватися різні відділення (музичні, художні, хореографічні, театральні, хорові та інші) та (або) відділи (фортепіанний, народних інструментів, струнно-смичкових інструментів, духових та ударних інструментів та інші).

  Відділення, відділи створюються за рішенням керівника  Школи, погодженим із засновником. 

    

                           2. Організація  діяльності   музичної школи

2.1.Організація освітнього процесу в   музичній школі здійснюється відповідно до плану, який розробляється педагогічною радою та затверджується директором  школи.

2.2. План організації освітнього процесу визначає, зокрема, структуру навчального року, тривалість навчального тижня, уроків, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу у межах часу, передбаченого освітньою програмою, з дотриманням вимог частини першої статті 17 Закону України "Про позашкільну освіту".

2.3. Формування контингенту учнів, комплектування навчальних груп та інших творчих об'єднань у   музичній школі  здійснюється у період з 01 до 15 вересня, що є робочим часом викладача.

   У канікулярні, вихідні, святкові та неробочі дні мистецька школа може працювати за окремим планом, затвердженим її директором.

2.4. Освітній процес в  музичній школіздійснюється за освітніми програмами. Освітня програма є єдиним комплексом освітніх компонентів, спланованих й організованих   школою з метою досягнення учнями результатів навчання (набуття компетентностей).

2.4.1. Освітня програма містить вимоги до учнів, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність, загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти.

2.4.2. Освітня програма розробляється з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів учнів, потреб сім'ї, запитів інших закладів освіти, молодіжних і дитячих громадських організацій та має передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів.

2.4.3. Музична школа може здійснювати освітній процес за власними, в тому числі наскрізними освітніми програмами, або типовими освітніми програмами, що затверджуються Мінкультури. Для осіб з особливими освітніми потребами мистецькою школою можуть розроблятися окремі освітні програми за підрівнями початкової мистецької освіти або до освітніх програм, за якими працює  школа, може включатися корекційно-розвитковий складник.

2.5. На підставі освітньої програми   музична школа складає та затверджує річний план роботи, навчальний план та розклад занять, що конкретизують організацію освітнього процесу.

2.5.1. У річному плані роботи визначаються дати початку та завершення навчального року, канікулярні періоди, кількість навчальних тижнів, система організації освітнього процесу (за чвертями, семестрами, півріччями), форми роботи, інші особливості організації навчання в   школі. Перерви між навчальними заняттями є робочим часом педагогічного працівника.

2.6. Розрахунок навчальних годин на кожного учня та загальної кількості годин, які фінансуються за рахунок коштів відповідного бюджету, здійснюється в межах загального обсягу годин інваріантного та варіативного складників освітньої програми, конкретизованого в навчальному плані.

2.7. Освітній процес у  музичній школі здійснюється диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, запитів, інтересів, нахилів, здібностей учнів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я.

2.8. Форми роботи, види, форми та перелік навчальних занять й освітньої діяльності, спрямованої на результати навчання здобувачів, види проведення контрольних заходів визначаються змістом початкової мистецької освіти, що розкривається в освітніх програмах   школи та навчальних програмах навчальних дисциплін (предметів).

2.9. Наповнюваність груп для опанування здобувачами окремих освітніх компонентів визначається освітніми програмами з дотриманням вимог до забезпечення якості початкової мистецької освіти.

2.10. Процедура приймання учнів на навчання до  музичної школи, а також їх переведення з інших  шкіл, відрахування та поновлення на навчання визначається законодавством, статутом   школи та планом організації освітнього процесу з урахуванням освітніх програм.

2.11. Зарахування учнів на навчання за освітньою програмою здійснюється наказом директора на підставі укладеного договору про надання освітніх послуг. У договорі обов'язково зазначаються права й обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання обов'язків, передбачених договором, а також розмір та порядок внесення плати за навчання.

2.12. Питання внутрішнього переведення учнів у   школі, зарахування на освітні програми наступного підрівня початкової мистецької освіти та інші питання, пов'язані із здобуттям початкової мистецької освіти, вирішуються   школою в порядку, визначеному її статутом та планом організації освітнього процесу.

2.13. Оцінювання досягнутих учнями результатів навчання здійснюється в порядку і за критеріями, визначеними освітньою програмою.

2.13.1. Основною формою оцінювання учня є характеристика результатів його навчання та порівняння їх з тими, що містяться у вимогах навчальних програм дисциплін (предметів) на відповідних етапах навчання.

2.13.2. Підсумкове оцінювання результатів навчання учнів здійснюється після завершення опанування освітньої програми шляхом виставлення оцінок в балах. Освітньою програмою може бути встановлена інша система оцінювання результатів навчання учнів.

2.14. Учні, які у повному обсязі виконали освітню програму та продемонстрували досягнення передбачених нею навчальних результатів, отримують свідоцтво про початкову мистецьку освіту за  формою, наведеною у додатку до Статуту.

2.15.Свідоцтво має містити повне найменування   школи відповідно до її статуту, назву освітньої програми, підрівня та спрямування початкової мистецької освіти, загальний обсяг навчальних годин та перелік й обсяг навчальних дисциплін (предметів), отриманих здобувачем під час опанування освітньої програми, та підсумкові оцінки. Свідоцтво підписує директор   школи або особа, яка виконує його обов'язки на дату видачі документа.

2.16. Учням, які не завершили навчання за освітньою програмою або не продемонстрували досягнення передбачених нею навчальних результатів, за запитом учня або його законного представника директор     школи може видати довідку про фактичний рівень та обсяг опанування освітньої програми.

2.17. Музична школа проводить методичну та організаційну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання. Для цього у   школі  можуть створюватися методичні об'єднання, інші фахові формування, зокрема школа педагогічного наставництва.

2.18. Методична робота щороку планується  школою і включає заходи з обміну педагогічним досвідом, вирішення педагогічних проблем, що спрямовані на підвищення якості початкової мистецької освіти в   школі.

 

3. Учасники освітнього процесу музичної школи

3. Учасниками освітнього процесу в музичній школі  є:

здобувачі початкової мистецької освіти - учні;

педагогічні працівники;

батьки учнів або їх законні представники;

інші працівники, залучені до провадження освітнього процесу;

інші особи, залучені до освітнього процесу у порядку, визначеному статутом   школи відповідно до закону.

3.1. Права та обов'язки учнів визначаються статтею 53 Закону України "Про освіту"статтею 20 Закону України "Про позашкільну освіту" та статутом  школи.

3.1.1. Учень має право на:

-          доступ до початкової   освіти відповідно до його запитів, здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

-          індивідуальну освітню траєкторію, яка реалізується, зокрема, через вільний вибір мистецької школи та освітніх програм, що нею пропонуються, видів, форм і темпу здобуття початкової мистецької освіти, методів і засобів навчання;

-          якісні освітні послуги, здобуття початкової мистецької освіти за одним або кількома підрівнями та відповідним спрямуванням в межах освітніх програм   школи;

-          справедливе та об'єктивне оцінювання його результатів навчання та відзначення успіхів у навчанні та мистецькій діяльності;

-          свободу творчості, культурної та мистецької діяльності;

-          безпечні та нешкідливі умови навчання;

-          повагу до людської гідності;

-          користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою   школи та послугами ;

-          доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

-          демонстрування своїх навчальних досягнень на культурно-митецьких заходах, зокрема конкурсах, оглядах, фестивалях, олімпіадах, концертах, виставках, у виставах тощо;

-          особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні   школою;

-          інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

3.1.2. Учень зобов'язаний:

-          виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягати передбачених нею результатів навчання;

-          поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

-          дбайливо та відповідально ставитися до власного здоров'я, здоров'я оточення, довкілля, майна   школи;

-          дотримуватися статуту, правил внутрішнього розпорядку   школи, а також умов договору про надання освітніх послуг.

3.1.3. Учні мають також інші права та обов'язки, передбачені законодавством та статутом   школи. Залучення учнів під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов'язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених законодавством.

3.2. Педагогічними працівниками   Школи є директор, заступники директора, викладачі, концертмейстери, методисти (за наявності), інші педагогічні працівники, на яких поширюються умови оплати праці педагогічних працівників.

3.2.1. Педагогічний працівник   музичної школи  має право на:

-          академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

-          педагогічну ініціативу;

-          розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

-          користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою мистецької школи та послугами;

-          підвищення кваліфікації, вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, інших суб'єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-          проходження сертифікації відповідно до законодавства;

-          доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

-          відзначення успіхів у своїй професійній діяльності, справедливе та об'єктивне її оцінювання;

-          захист професійної честі та гідності;

-          індивідуальну освітню, творчу, мистецьку, наукову та іншу діяльність за межами школи;

-          безпечні і нешкідливі умови праці;

-          відпустку відповідно до законодавства;

-          участь у громадському самоврядуванні  школи;

-          участь у роботі колегіальних органів управління школи.

3.2.2.Педагогічні працівники зобов'язані:

-          постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

-          виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених нею результатів навчання;

-          сприяти розвитку здібностей учнів, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров'я;

-          дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання в освітньому процесі та в мистецькій діяльності;

-          проходити атестацію в порядку, визначеному Мінкультури;

-          дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

-          настановленням й особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

-          формувати в учнів усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

-          виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

-          формувати в учнів прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-          захищати учнів під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти;

-          додержуватися статуту та правил внутрішнього розпорядку   школи, виконувати свої посадові обов'язки.

3.2.3. Педагогічні працівники мають також інші права та обов'язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та статутом  школи. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

3.2.4. Загальні вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника   школи визначаються статтею 58 Закону України "Про освіту"частиною першою статті 21 Закону України "Про позашкільну освіту". Специфічні кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників   школи встановлюються законодавством, зокрема професійним стандартом (за наявності) до відповідних посад педагогічних працівників.

3.2.5. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників   школи встановлюється керівником згідно із законодавством.

3.2.6. Норма годин на одну тарифну ставку викладача та концертмейстера   школи становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата роботи здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження.

3.2.7. Доплати за завідування відділами, відділеннями встановлюються в розмірах, визначених статтею 22 Закону України "Про позашкільну освіту".

3.2.8. Перерозподіл педагогічного навантаження педагогічного працівника протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається річним навчальним планом, у разі вибуття або зарахування учнів протягом навчального року, а також за письмовою заявою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю. Перерозподіл педагогічного навантаження педагогічного працівника здійснюється директором.

3.3. Права та обов'язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами та статутом   школи.

3.4. Права та обов'язки батьків або інших законних представників учнів  школи визначаються статтею 55 Закону України "Про освіту", іншими актами законодавства, статутом   школи і договором про надання освітніх послуг 

 

4.  Управління   музичною школою  

4.1. Управління  музичною школою в межах повноважень, визначених законодавством, здійснюють:

-          засновник ;

-          директор;

-          колегіальний орган управління (педагогічна рада);

-          колегіальний орган громадського самоврядування;

-          інші органи, передбачені Законом України "Про позашкільну освіту" .

4.2. Права та обов'язки засновника  музичної школи визначаються статтею 25 Закону України "Про освіту"частиною шостою статті 10 Закону України "Про позашкільну освіту".

4.3. Засновник музичної школи  або уповноважений ним орган :

-          затверджує Статут школи та зміни до нього, здійснює контроль за його дотриманням;

-          укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником   школи, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством   та розриває його з підстав та у порядку, що визначені законодавством ;

-          затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт   школи у випадках та порядку, що визначені законодавством, здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю   школи;

-          ініціює проведення аудиту   школи  в разі зниження   школою якості освітньої діяльності;

-          забезпечує створення в   школі умов для інклюзивної мистецької освіти початкового рівня;

-          забезпечує фінансування діяльності   школи  в частині забезпечення якісного і сучасного освітнього процесу та послуг з початкової мистецької освіти, які надаються  школою в межах затверджених освітніх програм;

-          забезпечує розвиток матеріально-технічної бази   школи;

-          забезпечує фінансування підвищення кваліфікації педагогічних працівників   у межах, визначених законодавством;

-          забезпечує соціальний захист здобувачів, педагогічних працівників та інших працівників   школи;

-          у разі реорганізації чи ліквідації   школи забезпечує здобувачам початкової мистецької освіти можливість продовжити навчання в іншій  школі;

-          реалізує інші права, передбачені законодавством.

4.4. Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність   музичної школи, що здійснюється нею в межах її автономних прав, визначених законами.

4.5. Безпосереднє управління  музичною школою здійснює її керівник - директор. Директор забезпечує освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність  школи.

4.5.1. Директор представляє   музичну школу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без доручень у межах повноважень, передбачених законом.

4.5.2. Директор призначається засновником   музичної школи  або уповноваженим ним органом за результатими спібесіди та письмого іспиту. Відповідно до статті 26 Закону України "Про освіту"  з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою та мають вищу освіту. Додаткові кваліфікаційні вимоги до директора та порядок його обрання (призначення) визначаються Законом України "Про позашкільну освіту" та  цим статутом .

4.5.3. Додаткові кваліфікаційні вимоги до директора:

- стаж роботи у сфері культури або стаж педагогічної роботи не менше трьох років;

- має здатність за своїми діловими  та моральними  якостями, освітнім та професійним рівнем виконувати   відповідні  посадові обов’язки.

4.5.4. Не може бути призначена  на посаду директора  особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або  на яку протягом останнього року накладалося адміністративне  стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

4.5.5. Особа, яка виявила бажання взяти участь відборі , подає (особисто або поштою)    такі документи:

- копію паспорта громадянина України;

- письмову заяву про участь та згоду на збір та обробку персональних даних;

- копію трудової книжки;

- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про відсутність чи наявність судимості;

- мотиваційний лист  у довільній формі;

- копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- програм розвитку музичної школи на 1 та 5 років.

4.5.6. Оголошення про проведення відбору кандидатів на посаду директора оприлюднюється на веб-сайтах управління освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації, Миколаївської  районної ради.

4.5.7. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

4.5.8. Орієнтовний перелік питань для проведення письмового іспиту затверджується  наказом управління освіти, культури, молоді та сорту Миколаївської райдержадміністрації.

4.5.9.Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.  Строковий трудовий договір (контракт) укладається між  директором та начальником управління освіти, культури, молоді та спорту  Миколаївської райдержадміністрації.

     4.5.10. Директор в межах наданих йому повноважень:

-          організовує діяльність   школи;

-          вирішує питання фінансово-господарської діяльності  школи;

-          забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

-          забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

-          укладає договори про надання освітніх послуг із здобувачами або їх законними представниками;

-          забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю   школи;

-          здійснює кадрову політику   школи, призначає на посади та звільняє з посад  педагогічних та інших працівників   школи, визначає їх функціональні обов'язки;

-          затверджує план прийому до   школи на відповідний рік;

-          встановлює розміри плати за навчання в порядку, визначеному законодавством;

-          видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;

-          сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування  школи;

-          вводить в дію та забезпечує реалізацію рішень педагогічної ради щодо встановлення надбавок, доплат, премій, матеріальної допомоги працівникам   школи відповідно до законодавства;

-          сприяє створенню безпечних умов навчання та праці учасників освітнього процесу;

-          затверджує стратегію (перспективний план) розвитку  школи та освітні програми, розроблені педагогічною радою;

-          здійснює інші повноваження, передбачені законом та статутом   школи

4.6. Педагогічна рада музичної школи:

-          планує роботу  школи;

-          розробляє стратегію (перспективний план) розвитку   школи;

-          схвалює освітню (освітні) програму (програми)   школи та оцінює результативність її (їх) виконання;

-          розглядає питання формування контингенту   школи та схвалює план прийому до  школи на відповідний рік, надає відповідні пропозиції директору на затвердження;

-          формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

-          приймає рішення щодо видачі документів про початкову мистецьку освіту;

-          розглядає актуальні питання організації, забезпечення та розвитку освітнього процесу в   школі;

-          обговорює питання та визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-          ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів, працівників   школи та інших учасників освітнього процесу;

-          розглядає питання щодо відповідальності учнів, працівників   школи та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов'язків;

-          має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту та громадської акредитації   школи;

-          розглядає інші питання, віднесені законом  до її повноважень.

4.6.1. Рішення педагогічної ради вводяться в дію наказами директора   школи.

4.6.2. Засідання педагогічної ради проводяться у разі необхідності, але не менш як чотири рази на рік. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб музичної школи.

4.6.3. Педагогічна рада об’єднує педагогічних працівників закладу і створюється з метою розвитку та вдосконалення освітнього процесу, підвищення професійної майстерності та творчого зростання педагогічного колективу.

4.7. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування   музичної школи є загальні збори колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.

4.7.1. У  загальних зборів беруть участь   працівники школи, учні, батьки.  

4.7.1.  Загальні збори :

            1) заслуховують звіт керівника;

            2) розглядають питання освітньої, методичної і фінансово-господарської діяльності музичної школи;

            3) затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності школи.

4.7.2. Загальні збори колективу мають права (повноваження), визначені Законом України "Про позашкільну освіту" та інші права, не заборонені законодавством.

 

5. Фінансово-господарська діяльність

 та матеріально-технічна база музичної школи  

5.1. Фінансово-господарська діяльність музичної школи здійснюється відповідно до законодавства.

5.2. Фінансування музичної школи  здійснюється за рахунок коштів    районного бюджету,   а також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

5.3. Додатковими джерелами фінансування   музичної коли є:

-          кошти, одержані за надання додаткових освітніх послуг, за роботи, виконані   школою на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян, доходи від реалізації власної продукції, від надання в оренду приміщень, обладнання, що не оподатковуються і спрямовуються на соціальні потреби та розвиток мистецької школи;

-          гуманітарна допомога;

-          дотації з місцевих бюджетів;

-          добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій та окремих громадян.

Кошти, отримані за рахунок додаткових джерел фінансування, використовуються  школою на діяльність, передбачену її статутом.

5.4. Розмір та умови оплати навчання в   музичній школі та надання нею додаткових освітніх послуг встановлюються договором відповідно до законодавства. Плата може вноситися за весь строк навчання або надання додаткових освітніх послуг повністю одноразово або частинами - щомісяця, щосеместру, щороку.

5.4.1. Музична школа має право змінювати розмір плати за навчання (в частині залишку несплаченої суми) у порядку, передбаченому договором, не більше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік.

5.4.2. Договір укладається між мистецькою школою і здобувачем освіти (його законними представниками) та/або юридичною чи фізичною особою, яка здійснює оплату.

5.5.   Позабюджетні кошти та кошти, отримані   школою як плата за навчання або за надання додаткових освітніх послуг, не можуть бути вилучені в дохід держави або місцевих бюджетів. Зазначені кошти спрямовуються на діяльність, визначену статутом   школи.

 5.6. Музична школа самостійно розпоряджається надходженнями від провадження господарської та іншої діяльності, передбаченої її статутом.

5.7. Кошти, матеріальні та нематеріальні активи, що надходять   музичній школі у вигляді безповоротної фінансової допомоги, інших надходжень, добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для провадження освітньої, культурної, мистецької діяльності, не вважаються прибутком.

5.8. Учні  музичної школи, яким відповідно до Закону України "Про позашкільну освіту" та інших законів надане таке право, здобувають початкову мистецьку освіту безоплатно. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування компенсують кошти на навчання дітей пільгових категорій у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та мають право встановлювати додаткові пільги з плати за навчання з урахуванням можливостей місцевих бюджетів.

5.9. Музична школа володіє, користується і розпоряджається майном відповідно до законодавства. Основні фонди  та інше майно   школи не підлягають вилученню, не можуть бути джерелом погашення податкового боргу.

5.10. Майно  музичної  школи може вилучатися засновником лише за умови подальшого використання цього майна і коштів, одержаних від його реалізації, на розвиток початкової мистецької освіти у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

5.11. Вимоги до матеріально-технічної бази   музичної школи в частині забезпечення освітнього процесу визначаються нормативами матеріально-технічного забезпечення, затвердженими Мінкультури.

5.13. Фінансово-господарська діяльність музичної школи здійснюється на основі його кошторису.

5.14. Бухгалтерський облік музичної школи здійснюється через централізовану бухгалтерію управління освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації.

 

6. Діяльність музичної школи в рамках міжнародного співробітництва

6.1. Музична школа має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки із закладами мистецької освіти, іншими закладами, підприємствами, установами, організаціями іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами тощо.

6.2. Музична школа, педагогічні працівники та учні можуть брати участь у реалізації міжнародних, зокрема мистецьких та мистецько-освітніх, проектів і програм. Мистецька школа може залучати гранти міжнародних організацій та фондів відповідно до законодавства.

6.3. Музична школа може залучати іноземних фахівців до проведення майстер-класів та інших форм освітньої і мистецької діяльності.

6.4. Учні та педагогічні працівники музичної школи мають право на академічну мобільність, участь у спільних освітніх, мистецько-освітніх та мистецьких програмах з вітчизняними та  іноземними закладами освіти в Україні та за кордоном.

 

         7. Інституційний аудит та громадська акредитація

 7.1. Інституційний аудит та громадська акредитація музичної школи здійснюються на підставах та у порядку, визначених законодавством.

 

8. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту музичної школи

9.1. Пропозиції про внесення змін до Статуту музичної школи можуть надходити від Засновника, управління освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської районної державної адміністрації, директора школи, від трудового колективу школи.

9.2. Зміни і доповнення до Статуту затверджуються Засновником, згідно рішення сесії Миколаївської районної ради.

9.3. Затверджені зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.

9.4. Статут може бути переглянутий цілком або частково в зв'язку з прийняттям нових законодавчих або нормативних актів.

 

10. Реорганізація та ліквідація музичної школи

10.1.  Припинення діяльності музичної школи здійснюється  шляхом  її  реорганізації (злиття, приєднання, перетворення) або  ліквідації.

10.2. Реорганізація школи  здійснюється  за  рішенням  Засновника. У разі  злиття школи  з  іншими  суб’єктами  господарювання відповідного напрямку усі  майнові  права  та  обов’язки  кожного  з  них  переходять  до  суб’єкту  господарювання, що  утворений  внаслідок  злиття. У разі  приєднання  школи  до  іншого  суб’єкта  господарювання відповідного напрямку до  останнього  переходять  усі  його  майнові  права  та  обов’язки,  а  в  разі  приєднання  одного  або  кількох  суб’єктів  господарювання відповідного напрямку  школи переходять  усі  майнові  права  та  обов’язки  приєднаних   суб’єктів господарювання відповідного напрямку. У разі  перетворення школи в  інший  суб’єкт  господарювання відповідного напрямку усі  її  майнові права і  обов’язки  переходять  до  новоутвореного  суб’єкта  господарювання.

10.3. Рішення про реорганізацію або ліквідацію приймається за  рішенням  Засновника  або суду загальної  юрисдикції  у  випадках, передбачених  законодавством.

10.4. Ліквідація музичної школи  проводиться  призначеною  Засновником  ліквідаційною  комісією,  або ліквідаційною  комісією (ліквідатором), призначеною судом у  випадках  припинення  діяльності     за  рішенням  суду. З  моменту  призначення ліквідаційної  комісії  до  неї  переходять  повноваження  з  керування  справами Школи.

10.5. У  випадку  визнання музичної школи  банкрутом  ліквідаційна  процедура  здійснюється  в  порядку  визначеному  Законом України «Про  відновлення платоспроможності  боржника  або  визнання  його  банкрутом».

10.6.    При реорганізації чи ліквідації   працівникам гарантується збереження їх прав відповідно до чинного законодавства України.

10.7. Ліквідація музичної школи  вважається  завершеною, а    заклад  освіти є  таким, що  припинив  діяльність, з  дати  внесення  до  Єдиного  державного  реєстру  запису  про  державну  реєстрацію  припинення  юридичної  особи.

10.8. Ліквідаційна  комісія  відповідає  за  збитки, заподіяні Засновнику, а  також  третім  особам  у  випадках  порушення  законодавства  при ліквідації  музичної школи.

 

11. Прикінцеві  положення

11.1. Питання, що не врегульовані цим Статутом вирішуються  відповідно  до  норм  чинного  законодавства України.

                                                                           

Календар новин

<< < Липень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31