Рішення №239 Про затвердження районної програми розвитку освіти Миколаївського району на 2019-2021 роки.

 Україна

Миколаївська районна рада

Р І Ш Е Н Н Я

         

            XXVІ сесії VII скликання                   №239                       " 15 "березня 2019 року

 

       Про затвердження районної програми

       розвитку освіти  Миколаївського району

          на 2019-2021 роки

 

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», з метою забезпечення подальшого розвитку системи освіти в районі з урахуванням   актуальних сьогоденних і стратегічних завдань освітньої сфери задля сталого розвитку району, задоволення освітніх запитів населення, підтримання в районі цілісної системи єдиного освітнього простору, забезпечення особистісного розвитку дітей та молоді згідно з їх індивідуальними здібностями і потребами, зміцнення конкурентоспроможності освіти району на регіональному рівні, створення комфортних соціально-психологічних умов діяльності для всіх учасників освітнього процесу, створення умов для підвищення фахового рівня педагогічних працівників району, запровадження нового підходу до реалізації неперервної освіти згідно із сучасними освітніми потребами, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1.Затвердити    районну програму  розвитку освіти Миколаївського району на 2019-2021 роки (додається).

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації   при формуванні бюджету  протягом   2019-2021 років передбачити  асигнування  для реалізації заходів Програми,  виходячи з наявних можливостей бюджету на відповідний рік. 

3. Контроль  за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної політики та спорту.

 

 

  Голова районної ради                                           В.Л.Купченко                                                                                                    Додаток

до рішення районної ради

від «15» березня 2019 року

     239

  

Районна програма розвитку освіти

Миколаївського району на 2019-2021 роки

 

1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

 Для визначення  мети і цілей Програми здійснено аналіз виконання Програми, що діяла у попередні роки,  з урахуванням досягнутих результатів та основних проблем  у розрізі  ключових напрямів розвитку – дошкільна освіта, оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти, позашкільна освіта, освіта осіб з особливими освітніми потребами, інформатизація системи освіти. Визначення проблем галузі, на розв’язання яких спрямована Програма, представлені  за напрямами  та окремими ланками освітньої галузі.


 Дошкільна освіта: цікава, якісна, доступна 

Забезпечення рівного доступу до якісної освіти, формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи - пріоритет у діяльності дошкільної освіти Миколаївського району.   На території Миколаївського району проживає 989 дітей дошкільного віку, з них 874 дитини віком від 1 до 6 років, віком від 3 до 6 років 539 дитини. В дошкільних навчальних закладах працює 31 група, які відвідує 534 вихованці, охоплення дітей від 3 до 6 років дошкільними навчальними закладами складає 83 %, всіма формами дошкільної освіти – 84 %, охоплення дітей п‘ятирічного віку складає 100 %, з них 1 % охоплено соціально педагогічним патронатом.

 

Загальна середня освіта: новий зміст, нова структура.

Нова українська школа

      Рівний доступ до якісних освітніх послуг всім категоріям учасників освітньої діяльності забезпечує в районі мережа закладів загальної середньої освіти  , серед яких: 2  заклади загальної середньої освіти ІІІ ступеня,    14 навчально -виховних комплексів  .   Загальну середню освіту в районі здобуває   1823 учні. Усі діти шкільного віку   охоплені  різними формами навчання. 

В масштабах держави стартувала Нова українська школа. Розпочалася наймасштабніша за роки незалежності реформа освіти «десятиліття» (НУШ), яка успішно реалізована в усіх закладах загальної середньої освіти  району. У 2018-2019 навчальному році в умовах роботи НУШ розпочали своє навчання  221першокласник з новими підручниками, посібниками, які розроблені відповідно до нового Державного стандарту початкової загальної освіти та нових освітніх програм.   

У 2018 році розпочато створення  опорних шкіл.   Сьогодні в районі  функціонує 1 опорна  школа – опорний заклад «Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів.     Основною проблемою шкільної  мережі  є  її розгалуженість та велика кількість малокомплектних шкіл, які не сприяють наданню якісних освітніх послуг. Малокомплектність – одна з причин труднощів під час організації навчання за індивідуальною формою.     Аналіз  даних  контингенту учнів закладів загальної середньої освіти району за останні  5 років  свідчить, що  демографічна ситуація, яка склалася в районі, дає негативну тенденцію  до зменшення  кількості учнів .

 Зменшення кількості учнів призводить до зменшення відсотка наповнюваності закладів освіти і впливає на середню наповнюваність класів. Найбільш гострою ця ситуація є закладах  сільської  місцевості.

Мала наповнюваність класів свідчить про незавантаженість закладу загальної середньої освіти, що призводить до неефективності використання матеріально-технічної бази шкіл, завищеної вартості утримання 1 учня порівняно з існуючими нормативами, збільшує вартість надання освітніх послуг.

Середня   наповнюваність   класів  по району складає 13 учнів на клас, найвища в опорному закладі «Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст.» та А-Іванівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. –ДНЗ»  становить 20  учнів на клас,  найменша – Амбарівському , Настасіївському та  Новопетрівському НВК  «ЗОШ І-ІІ ст. –ДНЗ»  -3- 4 уч..

 Для розв’язання названих проблем у 2019 – 2021 роках  є необхідність продовження проведення оптимізації шкільної мережі.

Невід’ємним елементом оптимізації мережі є забезпечення довозу учнів до   закладу освіти та додому.  Організовано підвіз  для  526 вихованців, учнів, педагогічних  працівників   до закладів загальної середньої освіти  району, які проживають  поза межею пішохідної доступності. Закладами освіти  розроблено та затверджено маршрути слідування шкільних автобусів до закладів загальної середньої  освіти району.  Незважаючи на те, що кількість придбаних автобусів в районі з  2012 року  збільшилась на 5 машин, а в 2017 році на 1 машину, все ж залишається потреба в 2 автобусах для заміни існуючого автопарку.

 У районі невисокі  показники забезпеченості освітнього процесу сучасними комп’ютерними засобами навчання. У всіх освітніх закладах є комп'ютерна база,  яка  в деякій мірі є вже застарілою. Всього в установах освіти району встановлено 136  персональних комп’ютерів.  Із них у навчальному процесі використовується 12 НКК (навчально-комп’ютерні комплекси),  в управлінській діяльності – 22 персональних комп’ютера, 2 комп’ютери використовуються у бібліотеках. Одним з найважливіших показників рівня комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів є визначення кількості учнів на один комп’ютер. Цей показник у районі  становить 16 учнів на 1 комп’ютер. До мережі Інтернет підключено 16 закладів освіти Миколаївського району .

      У районі  проводиться системна цілеспрямована робота щодо створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу учнів, пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуальних і творчо-обдарованих дітей та молоді, зовнішнього незалежного оцінювання, Всеукраїнського конкурсу-захисту  науково-дослідницьких робіт. Щорічно проводяться Всеукраїнські учнівські олімпіади з 16-ти дисциплін.  Близько   500-600 учнів закладів освіти району  беруть участь у конкурсах, олімпіадах, турнірах районного та обласного рівнів кожного року. 

 

Позашкільна освіта

Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, яка спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні. З метою розвитку талантів та організованого проведення дозвілля дітей в районі  функціонує  3   заклади позашкільної освіти.    1 дитячо-юнацька спортивна школа, у якій  навчається 255 вихованців. Гуртковою роботою в Будинку дитячої та юнацької творчості  охоплено 786 учнів . Працює шашково-шаховий клуб ,  де навчається  42  вихованці . Охоплення  якісною позашкільною освітою забезпечить зменшення негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі та успішність становлення молодого покоління в майбутньому. Серед завдань удосконалення позашкільної освіти є якісне оновлення змісту, принципів, форм, методів та напрямів діяльності    закладів  позашкільної освіти, організації позашкільної та позанавчальної роботи з дітьми й молоддю;   забезпечення підготовки та перепідготовки працівників закладів позашкільної освіти, організаторів позашкільної та позанавчальної роботи з дітьми і молоддю; підвищення ролі суспільних інституцій, батьків, громадськості у розвитку позашкільного навчання і виховання,  забезпечення  його престижу.

 

Освіта дітей з особливими освітніми потребами

 За останні роки в системі спеціальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами відбулися якісні зміни: забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами через організацію їх навчання у закладах загальної середньої освіти з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей (впровадження інклюзивного та інтегрованого навчання).    В районі  2 заклади загальної середньої освіти, які надають освітні послуги для здійснення інклюзивної  форми навчання.

В інклюзивних  класах  отримують освіту  3 дітей з особливими освітніми потребами,   введено 1,5 ставки  асистента вчителя в Левадівському та Антонюківському НВК.   З  лютого 2019 року  відкрито інклюзивний клас в Олексіївському  НВК. На сьогодні актуальними залишаються проблеми: ранньої діагностики й корекції; соціальної і медичної реабілітації; забезпечення доступу до навчальних приміщень, розроблення та використання спеціального навчально-дидактичного забезпечення, реабілітаційних засобів навчання;  удосконалення системи підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів, які працюють в умовах інклюзивного навчання.

 

Професійний розвиток педагогічних працівників.

Управління освітою

В основу роботи з педагогічними кадрами покладені вимоги законів України, які регулюють діяльність в галузі «Освіта». Післядипломна педагогічна освіта здійснюється за багатоваріантними освітніми програмами та проектами з проблем педагогічної майстерності, інноваційних технологій та інтерактивних форм і методів навчання, інформаційних технологій, досягнень у теорії і практиці психології, педагогіки, методики навчання та виховання, а також за дистанційною формою навчання з ефективним використанням інформаційно-комунікаційних технологій.   Реалізація Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої  освіти «Нова українська школа» вимагає створення  системи підготовки нового покоління вчителів  Не втрачають актуальність форми роботи, які показали свою дієвість, це постійно діючі семінари, семінари-практикуми,  творчі лабораторії, майстер-класи тощо.

 Найбільш визнаною груповою формою вдосконалення професійної майстерності педагогів у міжкурсовий період залишаються районні методичні об'єднання.   Проводяться  засідання районних методичних об’єднань  вчителів - предметників, вихователів   закладів дошкільної освіти, практичних психологів та соціальних педагогів, педагогів-організаторів, шкільних бібліотекарів, інструктивно - методичні наради з вихователями груп продовженого дня, вихователями з підвозу, музичними керівниками закладів дошкільної освіти; форми проведення  - це семінари-практикуми, круглі столи, семінар-нарада, семінар-презентація, екскурсія, тренінг, науково-практичний семінар, конференція. 85% засідань проведено з використанням інформаційно- комунікативних технологій.    Працюють Школи передового педагогічного досвіду  вчителів, творчі групи .


2. Визначення мети Програми 

Метою Програми є формування доступної та якісної освітньої системи для всебічного розвитку людини як особистості, розвитку її талантів, розумових, творчих і фізичних здібностей; виховання відповідальних громадян, здатних до свідомого суспільного вибору; забезпечення інноваційного розвитку галузі через підготовку успішних педагогів, здатних ефективно працювати в умовах Нової української школи, удосконалення системи управлінської діяльності для забезпечення дотримання вимог Закону України «Про освіту» та збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Миколаївського району  задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

 

3. Обґрунтування  шляхів і засобів розв'язання проблем,

обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

З метою раціонального використання ресурсів Програма передбачає концентрацію зусиль у таких пріоритетних напрямах:

- забезпечення відповідності інфраструктури освіти Миколаївського району  потребам і запитам населення з урахуванням ресурсних можливостей адміністративно-територіальних одиниць району,   завдань інтеграції України у європейський освітній простір;

- розвиток мережі довкілля;

 - модернізація навчальної, матеріально-технічної бази закладів освіти;

- створення  опорних шкіл;

- інформатизація закладів освіти;

- впровадження інклюзивного навчання;

- стимулювання енергозбереження в закладах освіти;

- трансформування змісту освіти відповідно до потреб громадян і вимог сучасного суспільства, створення умов для постійного оновлення змісту освіти, підвищення якості надання освітніх послуг (створення у закладах освіти інноваційного освітнього простору, сприятливого для формування особистості – патріота – інноватора, впровадження освітніх інновацій; підтримка винахідництва і дослідницької діяльності здобувачів освіти, педагогічних працівників);

- створення у освітніх закладах рівних умов доступу до освіти, формування освітнього  простору, сприятливого для навчання впродовж життя, зростання професійної компетентності педагогічних працівників області, підвищення ефективності системи підготовки та професійного розвитку педагогічних і керівних кадрів (підготовка керівників та педагогічних працівників до роботи в умовах Нової української школи, розвиток академічних обмінів між педагогічними та науково-педагогічними працівниками).

Термін реалізації Програми  2019 – 2021 роки.

Джерела фінансування: видатки на виконання Програми здійснюватимуться за рахунок коштів районного, місцевих бюджетів та інших джерел,  не заборонених законодавством.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку з урахуванням можливостей районного бюджету під час формування їх показників.

 Прогнозовані обсяги та джерела фінансування Програми протягом 2019-2021 років, наведені у додатку 2 до Програми.

 

4. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи  Програми визначені у додатку 3 до Програми за такими розділами:

Розділ 1. Підвищення якості надання освітніх послуг.

Розділ 2.  Інфраструктура освіти.

Розділ 3. Зміст освіти.

Розділ 4. Кадри.  Професійний розвиток педагогічних працівників.

 

5. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання  заходів Програми дасть змогу:

 - збільшити показник охоплення закладів дошкільної освіти дітей віком від 3 до 5 (6) років до 87 відсотків та 100-відсоткове охоплення дітей  5-річного  віку;

-  забезпечити оснащення закладів освіти сучасними засобами інформаційних технологій;

- підвищити рівень забезпеченості закладів загальної середньої освіти сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних та технологічних дисциплін;

 - розширити  практику інклюзивного та інтегрованого навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в закладах дошкільної та загальної середньої освіти шляхом реалізації інноваційних моделей підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

- сформувати толерантне ставлення до дітей з особливими освітніми потребами з боку однолітків, педагогів, батьків, громадськості;

- надати дитині психолого-педагогічну підтримку у становленні її особистості, соціалізації, життєвому самовизначенні;

- покращити матеріально-технічну базу закладів освіти ;

- охопити  якісною позашкільною освітою (до 80%)  та забезпечити зменшення негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі;

- зберегти мережу   закладів позашкільної освіти, як одну  з умов забезпечення права дітей на освіту та культурний розвиток (3 заклади);

- підготовити педагогів до роботи за новими стандартами в умовах розбудови Нової української школи ;

- сформувати у   закладах освіти середовище, сприятливе для навчання впродовж життя, зростання професійної компетентності педагогічних працівників  району, підвищення ефективності системи підготовки та професійного розвитку педагогічних і керівних кадрів.

У разі потреби здійснюватиметься перегляд напрямків діяльності, пошук та впровадження більш ефективних способів розв’язання проблем.

 

6. Координація та контроль за ходом виконанням Програми

 Відповідальним виконавцем Програми є управління освіти,культури, молоді та спорту  Миколаївської районної державної адміністрації.

Контроль за ходом виконанням Програми здійснює Миколаївська районна рада.

Поточний контроль здійснює постійна комісія Миколаївської районної ради  з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної політики та спорту.

Виконавці Програми щороку   до 10 січня та 10 липня  інформують Миколаївську районну державну адміністрацію та Миколаївську  районну раду  про хід виконання Програми.

 

 Додаток 1

до Програми

 

Паспорт  районної  програми розвитку освіти

Миколаївського району   на 2019-2021 роки


1. Ініціатор розроблення Програми       Управління освіти   культури, молоді    

                                             та спорту  Миколаївської райдержадміністрації

 

2. Розробник Програми           Управління освіти   культури, молоді та спорту             

                                            Миколаївської районної державної  адміністрації

 

3. Співрозробники    Програми           Управління освіти   культури, молоді та    

                                                     спорту Миколаївської районної державної        

                                              адміністрації,районний методичний кабінет       

                       Миколаївського району

 

4.Відповідальний виконавець Управління освіти   культури, молоді та спорту           Програми                           Миколаївської районної державної 

                                                адміністрації, районний методичний кабінет    

                  Миколаївського району

                                                    

5. Учасники Програми         Управління освіти   культури, молоді та спорту             

                         Миколаївської районної державної      

                              адміністрації,   фінансове управління  

                          Миколаївської районної державної      

                                   адміністрації, Миколаївський   районний  

                                     методичний кабінет     виконавчі комітети    

             сільських, селищної рад 

                                                                    

6. Термін реалізації Програми               2019-2021 роки 

 

7. Перелік місцевих бюджетів,               Районний, сільські  та  селищний

       які беруть участь у виконанні

       Програми     

                                                                       

8. Загальний обсяг фінансових              1545,8

    ресурсів,  необхідний для     

    реалізації програми, 

    всього (тис.грн.)  


Додаток 2

до Програми

 

Ресурсне забезпечення районної  програми розвитку освіти

Миколаївського району  на 2019-2021 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити

на виконання програми

Усього витрат на виконання Програми

тис. грн.

 

 

у тому числі за роками:

2019

2020

2021

 

Всього, у тому числі:

637,3

254,5

645,0

1545,8

Районний бюджет

42,8

338.552

189.860

575.712

 

Календар новин

<< < Вересень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30